ความเป็นมา

ความเป็นมาของสำนักบริการวิชาการ

ภาระหน้าที่หลักประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากการผลิตบัณฑิต คือ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทนี้ จึงได้ริเริ่มให้มีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ มาตั้งแต่ยังเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน จนกระทั่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน บทบาทและภาระหน้าที่นี้ได้ทวีมากขึ้นเป็นลำดับ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้ตั้งงานบริการวิชาการชุมชนขึ้นเป็นหน่วยงาน ภายในสังกัดกองธุรการวิทยาเขต และได้ดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนมาตลอด โดยเน้นการให้บริการด้านการฝึกอบรมระยะสั้นเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน มาเป็น มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะยกระดับงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งเดิมดำเนินงานในรูปแบบโครงการพิเศษเป็นการภายในนั้นให้เป็น สำนักบริการวิชาการ ซึ่งจะสามารถทำหน้าที่ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้กว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกอย่างจริงจัง
มหาวิทยาลัยจึงเสนอโครงการจัดตั้ง สำนักบริการวิชาการ เข้าบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (2535 - 2539) ซึ่งได้รับการอนุมัติให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 7 โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2535 เป็นต้นมา
ปัจจุบันได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นสำนักบริการวิชาการ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยบูรพา ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2537 (คณะสาธารณสุขศาสตร์และสำนักบริการวิชาการ) และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 111 ตอนที่ 39ง. ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2537
ปี พ.ศ. รายละเอียดกิจกรรม
11 พ.ย. 2528 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งหัวหน้างานบริการวิชาการแก่ชุมชน สังกัดฝ่ายกิจการพิเศษ
10 ก.พ. 2529 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
9 ธ.ค. 2530 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการวิชาการแก่ชุมชน สังกัดฝ่ายกิจการพิเศษ
27 ธ.ค. 2532 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งประธานโครงการจัดตั้งสำนักบริการวิชาการ
7 มิ.ย. - 16 ก.ค. 2534 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสำนักบริการวิชาการ และดำเนินกิจกรรม ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
10 มิ.ย. 2536 กรรมการทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบการจัดตั้งสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาในคราวประชุมครั้งที่ 6/2536 
9 ก.ค. 2536 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติการจัดตั้ง สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา โดยแบ่ง ส่วนราชการดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการ
2. ฝ่ายฝึกอบรม
3. ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
2 มี.ค. 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชกฤษฏีกา จัดตั้งส่วนราชการใน มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2537 (จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสำนักบริการวิชาการ)
25 มี.ค. 2537 ประกาศใช้เป็นกฏหมายในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 111 ตอนที่ 10 ก. ลงวันที่ 25 มีนาคม 2537
22 เม.ย. 2537 ทบวงมหาวิทยาลัย ส่งประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2537 (คณะสาธารณสุขศาสตร์และสำนักบริการวิชาการ) ไปเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
17 พ.ค. 2537 ประกาศแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา ของสำนักบริการวิชาการออกเป็น 3 ฝ่าย ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 111 ตอนที่ 39ง. ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2537