ทำเนียบผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ

คณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ (ม.ค.2564 - ปัจจุบัน)
พีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
E-mail : perapat.hcc04@hotmail.com, bank7076@gmail.com
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
E-mail : nawasit@buu.ac.th
ดร.ณฐาภพ สมคิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และนวัตกรรม
E-mail : nathapobs@buu.ac.th, nathapobs@go.buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ
E-mail : boonyara@buu.ac.th, ubi@buu.ac.th, tloubibuu@gmail.com
อุทัศน์ พิทักษ์สายชล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และสื่อสารองค์กร
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
E-mail : utud@buu.ac.th
จุฑารัตน์ ตำนานวัน
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
E-mail : jutharat.buu@hotmail.com
บุตรี ดำริสถลมารค
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
E-mail : buttri@buu.ac.th
ณัฐธิชา แสงก่ำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
E-mail : cholthicha-buu@hotmail.com
สุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
E-mail : surangrat@buu.ac.th
วัชรพงษ์ สุขีวงศ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
E-mail : sukeevong_11@hotmail.com
นายสกุล ศิริกิจ
หัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
E-mail : eiabuu25@gmail.com
คณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ (มิ.ย.2563 - ธ.ค.2563)
พีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
E-mail : perapat.hcc04@hotmail.com, bank7076@gmail.com
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
E-mail : nawasit@buu.ac.th
ดร.ณฐาภพ สมคิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และนวัตกรรม
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
E-mail : nathapobs@buu.ac.th, nathapobs@go.buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ
E-mail : boonyara@buu.ac.th, ubi@buu.ac.th, tloubibuu@gmail.com
อุทัศน์ พิทักษ์สายชล
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและสื่อสารองค์กร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
E-mail : utud@buu.ac.th
บุตรี ดำริสถลมารค
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
E-mail : buttri@buu.ac.th
ณัฐธิชา แสงก่ำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
E-mail : cholthicha-buu@hotmail.com
สุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
E-mail : surangrat@buu.ac.th
วัชรพงษ์ สุขีวงศ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
E-mail : sukeevong_11@hotmail.com
นายสกุล ศิริกิจ
หัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
E-mail : eiabuu25@gmail.com
คณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ (ต.ค.2562 - พ.ค.2563)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้อำนวยการ
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักบริการวิชาการ
E-mail : kriangsak@buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ
E-mail : boonyara@buu.ac.th, ubi@buu.ac.th, tloubibuu@gmail.com
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
E-mail : nawasit@buu.ac.th
อาจารย์พีรพัฒน์ มั่งคั่ง
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
E-mail : perapat.hcc04@hotmail.com, bank7076@gmail.com
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
E-mail : utud@buu.ac.th
นางสาวบุตรี ดำริสถลมารค
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
E-mail : buttri@buu.ac.th
นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
นายวัชรพงษ์ สุขีวงศ์
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ (ต.ค.2560 - ก.ย.2562)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้อำนวยการ
E-mail : kriangsak@buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
หัวหน้าศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ
E-mail : boonyara@buu.ac.th, ubi@buu.ac.th, tloubibuu@gmail.com
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
E-mail : nawasit@buu.ac.th
อาจารย์พีรพัฒน์ มั่งคั่ง
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการห
E-mail : perapat.hcc04@hotmail.com
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
E-mail : utud@buu.ac.th
นางสาวบุตรี ถิ่นกาญจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
E-mail : buttri@buu.ac.th
คณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ (ส.ค.2558 - ก.ย.2560)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้อำนวยการ
E-mail : kriangsak@buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ผู้จัดการหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาฯ และบ่มเพาะวิสาหกิจ
E-mail : boonyara@buu.ac.th, ubi@buu.ac.th, tloubibuu@gmail.com
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
E-mail : nawasit@buu.ac.th
วันสม อานามนารถ
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
เลขานุการสำนักบริการวิชาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : wansom@buu.ac.th
อาจารย์พีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
E-mail : perapat.hcc04@hotmail.com
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
E-mail : utud@buu.ac.th
นางสาวบุตรี ถิ่นกาญจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
E-mail : buttri@buu.ac.th
คณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ (ต.ค.2557 - ส.ค.2558)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้อำนวยการ
E-mail : Kriangsak@buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ผู้จัดการหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาฯ และบ่มเพาะวิสาหกิจ
E-mail : boonyara@buu.ac.th, ubi@buu.ac.th, tloubibuu@gmail.com
วันสม อานามนารถ
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
เลขานุการสำนักบริการวิชาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : wansom@buu.ac.th
อาจารย์พีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
E-mail : perapat.hcc04@hotmail.com
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
E-mail : utud@buu.ac.th
นางสาวบุตรี ถิ่นกาญจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
อแ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
E-mail : buttri@buu.ac.th
คณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ (พ.ค.2557 - ต.ค.2557)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้อำนวยการ
E-mail : Kriangsak@buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ผู้จัดการหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาฯ และบ่มเพาะวิสาหกิจ
E-mail : boonyara@buu.ac.th, ubi@buu.ac.th, tloubibuu@gmail.com
อาจารย์พีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
E-mail : perapat.hcc04@hotmail.com
นางวันสม อานามนารถ
เลขานุการสำนักงานผู้อำนวยการ
E-mail : wansom@buu.ac.th
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
E-mail : utud@buu.ac.th
นางสาวบุตรี ถิ่นกาญจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
E-mail : buttri@buu.ac.th
คณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ (พ.ค.2556 - พ.ค.2557)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้อำนวยการ
E-mail : Kriangsak@buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพลณภัทร ทองสอน
รองผู้อำนวยการ
E-mail : parinya_pk2505@hotmail.com
นางสาวสโรชา แพร่ภาษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (มี.ค.57)
อาจารย์พีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
E-mail : perapat.hcc04@hotmail.com
นางวันสม อานามนารถ
เลขานุการสำนักงานผู้อำนวยการ
E-mail : wansom@buu.ac.th
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
E-mail : utud@buu.ac.th
นางสาวบุตรี ถิ่นกาญจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
E-mail : buttri@buu.ac.th
คณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ (มิ.ย.2555 - พ.ค.2556)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้อำนวยการ
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
รองผู้อำนวยการ
นางสาวสโรชา แพร่ภาษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
อาจารย์พีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
นางวันสม อานามนารถ
เลขานุการสำนักงานผู้อำนวยการ
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
นางสาวบุตรี ถิ่นกาญจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
คณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ (ตั้งแต่ปี 2554 - มิ.ย.2555)
รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
ผู้อำนวยการ
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
รองผู้อำนวยการ
นางสาวสโรชา แพร่ภาษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
นางวันสม อานามนารถ
เลขานุการสำนักบริการวิชาการ
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
นางสาวบุตรี ถิ่นกาญจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
คณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ (ตั้งแต่ปี 2553 - 2554)
รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
ผู้อำนวยการ
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
รองผู้อำนวยการ
นางวันสม อานามนารถ
เลขานุการสำนักบริการวิชาการ
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
นางสาวบุตรี ถิ่นกาญจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
คณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ (ตั้งแต่ปี 2551 - 2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา จันทวงศ์
ผู้อำนวยการ
[ ธ.ค. 49 ]
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
รองผู้อำนวยการ
[ พ.ค. 50 ]
นางวันสม อานามนารถ
เลขานุการสำนักบริการวิชาการ
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
นางสาวบุตรี ถิ่นกาญจน์
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม
คณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ (ตั้งแต่ปี 2549 - 2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา จันทวงศ์
ผู้อำนวยการ
[ ธ.ค. 49 ]
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
รองผู้อำนวยการ
[ พ.ค. 50 ]
อาจารย์อภิรักษ์ ชัยปัญหา
รองผู้อำนวยการ
[ พ.ค. 50 ]
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
[ ธ.ค. 49 - พ.ค. 50 ]
นางวันสม อานามนารถ
เลขานุการสำนักบริการวิชาการ
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
นางสาวบุตรี ถิ่นกาญจน์
รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม
คณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ (ตั้งแต่ปี 2548 - 2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
ผู้อำนวยการ
[ ม.ค. 46 - ธ.ค. 49 ]
อาจารย์อาภา หวังสุขไพศาล
รองผู้อำนวยการ
[ ม.ค. 46 - พ.ค. 50 ]
นางวันสม อานามนารถ
เลขานุการสำนักบริการวิชาการ
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
นางสาวบุตรี ถิ่นกาญจน์
รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม
คณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ (ตั้งแต่ปี 2546 - 2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
ผู้อำนวยการ
อาจารย์อาภา หวังสุขไพศาล
รองผู้อำนวยการ
อาจารย์ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
รองผู้อำนวยการ
[ ม.ค. 46 - ส.ค. 48 ]
นางวันสม อานามนารถ
เลขานุการสำนักบริการวิชาการ
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
นางสาวบุตรี ถิ่นกาญจน์
รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม
คณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ (ตั้งแต่ปี 2541 - 2545)
นายวิทยา ศรียุทธนา
ผู้อำนวยการ
[ ม.ค.42 - ธ.ค.45 ]
นางเขมริน โรจนรัต
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
[ มี.ค.42 - ส.ค.44 ]
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
[ ม.ค.42 - ธ.ค.45 ]
ผศ.ดร.สมรรถชัย สารถวัลย์แพศย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
[ ม.ค.45 - ธ.ค.45 ]
นางวันสม อานามนารถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
[ เม.ย.45 ]
คณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ (ตั้งแต่ปี 2538 - 2541)
รศ.สมชาย เดชะพรหมพันธุ์
ผู้อำนวยการ
[ พ.ย. 37 - ต.ค. 41 ]
อาจารย์พนิดา สงวนบุญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
[ พ.ย. 37 - มิ.ย. 38 ]
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
[ ก.ค.38 - ก.ค.41 ]
อาจารย์พัชนี นนทศักดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
[ พ.ย. 37 - มิ.ย. 38 ]
อาจารย์บุญเชิด หนูอิ่ม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
[ พ.ย. 37 - มิ.ย. 38 ]
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
[ พ.ย. 37 - มิ.ย. 38 ]
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
[ เม.ย.40 - ต.ค. 41 ]
อาจารย์นิรันดร์ วิฑิตอนันต์
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
[ พ.ย. 38 - พ.ค.39 ]
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
[ พ.ค.39 - พ.ค.41 ]