ASEAN TOURISM STANDARD

การขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน

เอกสารคู่มือมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน และโรงแรมสีเขียวอาเซียน

วีดีโอประชาสัมพันธ์


มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน


มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน

เอกสารประชาสัมพันธ์


การตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน ประจำปี 2564


การตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน ประจำปี 2564