คณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ

ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
กรรมการ
ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
นางสาวบุตรี ถิ่นกาญจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานคลังและแผน
นายศุภชัย สังขจาย
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นายธรรมศักดิ์ สงกา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและบริหารการวิจัย
นายวัชรพงษ์ สุขีวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร และสมรรถนะองค์กร
นายสกุล ศิริกิจ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นางสาวณัฐธิชา แสงก่ำ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการสิ่งแวดล้อม
กรรมการและเลขานุการ
นางฑิตยา เหมือนรักษา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายสันติ ดิษฐเจริญ