คณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ

ประธานกรรมการ
นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
กรรมการ
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดร.ณฐาภพ สมคิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และนวัตกรรม
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และสื่อสารองค์กร
นางบุตรี ดำริสถลมารค
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
นาวสาวณัฐธิชา แสงก่ำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
นายวัชรพงษ์ สุขีวงศ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายสกุล ศิริกิจ
หัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางฑิตยา เหมือนรักษา