คณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ

ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
กรรมการ
ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
นางสาวบุตรี ดำริสถลมารค
ผู้รักษาการแทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
ผู้รักษาการแทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์
ผู้รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
นายศุภชัย สังขจาย
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นายธรรมศักดิ์ สงกา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและบริหารการวิจัย
นายวัชรพงษ์ สุขีวงศ์
ผู้รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายสกุล ศิริกิจ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นางสาวณัฐธิชา แสงก่ำ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรและสมรรถนะองค์กร
นางสาววรรณวิภา หรูสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมและพัฒนาระบบมาตรฐาน
นางสาวกฤษณา พิพัฒน์ธวัชกุล
หัวหน้ากลุ่มงานที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และความร่วมมือ
กรรมการและเลขานุการ
นางฑิตยา เหมือนรักษา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายสันติ ดิษฐเจริญ