คณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ

ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
นางบุตรี ดำริสถลมารค
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
นายศุภชัย สังขจาย
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นายธรรมศักดิ์ สงกา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและบริหารการวิจัย
นายวัชรพงษ์ สุขีวงศ์
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายสกุล ศิริกิจ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นางสาวณัฐธิชา แสงก่ำ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร และสมรรถนะองค์กร
นางสาววรรณวิภา หรูสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมและพัฒนาระบบมาตรฐาน
นางกฤษณา พิพัฒน์ธวัชกุล
หัวหน้ากลุ่มงานที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และความร่วมมือ
กรรมการและเลขานุการ
นางฑิตยา เหมือนรักษา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายสันติ ดิษฐเจริญ