คณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ

ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา
รองประธานกรรมการ
นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
กรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันหรือสำนัก
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
นายเชิดเกียรติ อินทเสม
ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด
ดร.มนูศักดิ์ กลิ่นดี
พ.ต.อ. ดร.สมศักดิ์ เนียมเล็ก
คณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ประเภทรองผู้อำนวยการ
ดร.ณฐาภพ สมคิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และนวัตกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และสื่อสารองค์กร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ
นางสาวณัฐธิชา แสงก่ำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
คณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ
ประเภทหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย
นางบุตรี ดำริสถลมารค
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
นายวัชรพงษ์ สุขีวงศ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายสกุล ศิริกิจ
หัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ
ประเภทพนักงานสนับสนุนวิชาการภายในสถาบันหรือสำนัก
นางฑิตยา เหมือนรักษา
นางกฤษณา พิพัฒน์ธวัชกุล
นายธรรมศักดิ์ สงกา