คณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ

ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
คณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
พันเอกสมศักดิ์ ตั้งดำรงธรรม
พันตำรวจเอกคณิสร ยุววิทยา
คณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ประเภทรองผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ
นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
คณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ
ประเภทหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
นางบุตรี ดำริสถลมารค
นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์
นายวัชรพงษ์ สุขีวงศ์
คณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ
ประเภทพนักงานสนับสนุนวิชาการภายในสถาบันหรือสำนัก
นางกฤษณา พิพัฒน์ธวัชกุล
นายธรรมศักดิ์ สงกา
นางฑิตยา เหมือนรักษา