ปฏิทินกิจกรรมต่างๆ

** ปฏิทินต้องเปิดใช้งานด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เท่านั้น


    ประชุมความเสี่ยง       ประชุม KM       ประชุมประกันคุณภาพ       ประชุมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
    ประชุมกรรมการบริหาร       ประชุมกรรมการประจำ       ประชุมผู้บริหารพบบุคลากร       อื่นๆ