Contact Us ติดต่อเรา


สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

 • ผู้อำนวยการ :: 0 3810 2299
 • การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ :: 0 3810 2291
 • ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ :: 0 3810 2292
 • ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา :: 0 3810 2288-89
 • ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม :: 0 3810 2283/2293/2297
 • สำนักงานผู้อำนวยการ :: 0 3810 2294-96
 • ศูนย์ประเมินผลกระทบและสิ่งแวดล้อม :: 0 3810 2290
 • TLO-UBI :: 0 3810 2287
 • AUA บางแสน :: 0 3810 2284
 •  

โทรสาร (fax)

 • การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ :: 0 3839 4871
 • ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา :: 0 3839 4871
 • สำนักงานผู้อำนวยการ :: 0 3839 0309
 • ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม :: 0 3839 3472
 •  

สถานที่ตั้ง

 • 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 •  

การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย (Internet)