ศูนย์ข้อมูลและการเตือนภัยพิบัติ
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
PBWatch.NET
เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ ลุ่มน้ำปัตตานี (พีบีวอทช์ดอทเน็ต)
http://www.pbwatch.net/
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
ศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน้ำ
http://mekhala.dwr.go.th/main/
สำนักป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://irw101.ldd.go.th/lib/
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
http://www.ndwc.go.th/web/index.php
มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
http://www.paipibut.org/home.php
กรมอุตุนิยมวิทยา
http://www.tmd.go.th/index.php
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
http://dpm.nida.ac.th/main/
สมาคมเพื่อนเตือนภัย
http://www.fw192.com/