ผลงานและประสบการณ์การทำงาน

โครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศให้กับมัคคุเทศก์แบบออนไลน์

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว