สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Show All Categories กระดานข่าวทั้งหมด จำนวนหัวข้อ จำนวนตั้งกระทู้ กระทู้ ล่าสุด ผู้ดูแลหัวข้อกระทู้  
Collapse This Category รวมบทความวิชาการน่ารู้    
Old Posts บทความรายการก้าวไกลในโลกกว้าง
เป็นรายการที่นำเสนอสาระและเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนความรู้ต่างๆ ที่เป็นแนวคิดใหม่หรือเป็นเทคโนโลยีใหม่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับฟัง
810 813 30 Apr 2018
11:33:05
by: admin Jump to Last Post
admin  
Old Posts บทความรายการมนุษย์กับสังคม
เป็นความร่วมมือกับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำเสนอความรู้วิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ที่สอนในคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของประชาชน
819 826 30 Apr 2018
13:58:18
by: admin Jump to Last Post
admin  
Old Posts บทความรายการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
เป็นรายการที่นำเสนอความรู้ และข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญ และช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
802 810 30 Apr 2018
14:22:21
by: admin Jump to Last Post
admin  
Old Posts บทความรายการวิถีสุขภาพ
เป็นความร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข การดูแลสุขอนามัย ทันตภิบาล ด้านสุขภาพจิต โรคติดต่อต่างๆ และด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
816 819 30 Apr 2018
14:49:56
by: admin Jump to Last Post
admin  
Old Posts บทความรายการวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน
เป็นความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์
นำเสนอสาระความรู้ทางด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไป
809 820 30 Apr 2018
15:49:05
by: admin Jump to Last Post
admin  
Old Posts บทความรายการสุขภาพดี-ชีวีมีสุข
เป็นความร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์
นำเสนอความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ทั้งที่สุขภาพดีและขณะเจ็บป่วย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเกิดการเจ็บป่วย การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมหลังการเจ็บป่วย ตลอดจนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
821 836 30 Apr 2018
15:22:17
by: admin Jump to Last Post
admin  
Old Posts บทความรายการสุขภาพดีมีสุข
เป็นความร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
นำเสนอความรู้ด้านสาธารณสุข การแพทย์ และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชีวิตประจำวัน
812 822 30 Apr 2018
16:19:51
by: admin Jump to Last Post
admin  
สถิติการใช้งาน
  272 of 283 Members have made 5746 posts in 7 forums, with the last post on 30 Apr 2018 16:19:51 by: admin.
There are currently 5689 topics.
Please welcome our newest member: khai.toon.
New Posts Contains new posts since last visit.
Old Posts No new posts since the last visit.
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.06 seconds. Snitz Forums 2000