สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
  กระดานข่าวทั้งหมด จำนวนหัวข้อ จำนวนตั้งกระทู้ กระทู้ ล่าสุด ผู้ดูแลหัวข้อกระทู้  
Expand This Category ข่าวสารจากหน่วยประชาสัมพันธ์    
Collapse This Category รวมบทความวิชาการน่ารู้    
Old Posts บทความรายการก้าวไกลในโลกกว้าง
เป็นรายการที่นำเสนอสาระและเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนความรู้ต่างๆ ที่เป็นแนวคิดใหม่หรือเป็นเทคโนโลยีใหม่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับฟัง
849 852 05 Feb 2019
12:58:29
by: admin Jump to Last Post
admin  
Old Posts บทความรายการมนุษย์กับสังคม
เป็นความร่วมมือกับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำเสนอความรู้วิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ที่สอนในคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของประชาชน
954 961 14 Jan 2021
10:05:58
by: admin Jump to Last Post
admin  
Old Posts บทความรายการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
เป็นรายการที่นำเสนอความรู้ และข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญ และช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
841 849 05 Feb 2019
13:52:39
by: admin Jump to Last Post
admin  
Old Posts บทความรายการวิถีสุขภาพ
เป็นความร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข การดูแลสุขอนามัย ทันตภิบาล ด้านสุขภาพจิต โรคติดต่อต่างๆ และด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
935 938 14 Jan 2021
10:10:11
by: admin Jump to Last Post
admin  
Old Posts บทความรายการวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน
เป็นความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์
นำเสนอสาระความรู้ทางด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไป
878 889 23 Sep 2019
15:56:17
by: admin Jump to Last Post
admin  
Old Posts บทความรายการสุขภาพดี-ชีวีมีสุข
เป็นความร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์
นำเสนอความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ทั้งที่สุขภาพดีและขณะเจ็บป่วย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเกิดการเจ็บป่วย การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมหลังการเจ็บป่วย ตลอดจนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
951 966 14 Jan 2021
10:37:58
by: admin Jump to Last Post
admin  
Old Posts บทความรายการสุขภาพดีมีสุข
เป็นความร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
นำเสนอความรู้ด้านสาธารณสุข การแพทย์ และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชีวิตประจำวัน
881 891 23 Sep 2019
16:29:22
by: admin Jump to Last Post
admin  
สถิติการใช้งาน
  272 of 283 Members have made 6396 posts in 8 forums, with the last post on 14 Jan 2021 10:37:58 by: admin.
There are currently 6320 topics.
Please welcome our newest member: khai.toon.
New Posts Contains new posts since last visit.
Old Posts No new posts since the last visit.
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.06 seconds. Snitz Forums 2000