สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
 All Forums
 Frequently Asked Questions
FAQ Table of Contents

Go To Top Of PageRegistering

The Administrator has turned off Registration for this forum. Only registered members are able to log in.

Go To Top Of PageSmilies

You've probably seen others use smilies before in e-mail messages or other bulletin board posts. Smilies are keyboard characters used to convey an emotion, such as a smile or a frown . This bulletin board automatically converts certain text to a graphical representation when it is inserted between brackets [].  Here are the smilies that are currently supported by สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา:
smile [:)]
big smile [:D]
cool [8D]
blush [:I]
tongue [:p]
evil [}:)]
wink [;)]
clown [:o)]
black eye [B)]
eightball [8]
frown [:(]
shy [8)]
shocked [:0]
angry [:(!]
dead [xx(]
sleepy [|)]
kisses [:X]
approve [^]
disapprove [V]
question [?]

Go To Top Of PageCreating a Hyperlink in your message

You can easily add a hyperlink to your message.


All that you need to do is type the URL (http://www.uniserv.buu.ac.th/), and it will automatically be converted to a URL (http://www.uniserv.buu.ac.th/)!


The trick here is to make sure you prefix your URL with the http://, https:// or file://


You can also add a mailto link to your message by typing in your e-mail address.

This Example:
chutimau@buu.ac.th
Outputs this:
chutimau@buu.ac.th


Another way to add hyperlinks is to use the [url]linkto[/url] tags

This Example:
[url]http://www.uniserv.buu.ac.th/[/url] takes you home!
Outputs This:
http://www.uniserv.buu.ac.th/ takes you home!

If you use this tag: [url="linkto"]description[/url] you can add a description to the link.

This Example:
Take me to [url="http://www.uniserv.buu.ac.th/"]สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา[/url]
Outputs This:
Take me to สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
This Example:
If you have a question [url="chutimau@buu.ac.th"]E-Mail Me[/url]
Outputs This:
If you have a question E-Mail Me

Go To Top Of PageHow to format text with Bold, Italic, Quote, etc...

There are several Forum Codes you may use to change the appearance of your text.  Following is the list of codes currently available:

Bold: Enclose your text with [b] and [/b] .  Example: This is [b]bold[/b] text. = This is bold text.

Italic: Enclose your text with [i] and [/i] .  Example: This is [i]italic[/i] text. = This is italic text.

Underline: Enclose your text with [u] and [/u]. Example: This is [u]underline[/u] text. = This is underline text.

Aligning Text Left: Enclose your text with [left] and [/left]

Aligning Text Center: Enclose your text with [center] and [/center]

Aligning Text Right: Enclose your text with [right] and [/right]

Striking Text: Enclose your text with [s] and [/s]
Example: [s]mistake[/s] = mistake

Horizontal Rule: Place a horizontal line in your post with [hr]
Example: [hr] =


 

Font Colors:
Enclose your text with [fontcolor] and [/fontcolor]
Example: [red]Text[/red] = Text
Example: [blue]Text[/blue] = Text
Example: [pink]Text[/pink] = Text
Example: [brown]Text[/brown] = Text
Example: [black]Text[/black] = Text
Example: [orange]Text[/orange] = Text
Example: [violet]Text[/violet] = Text
Example: [yellow]Text[/yellow] = Text
Example: [green]Text[/green] = Text
Example: [gold]Text[/gold] = Text
Example: [white]Text[/white] = Text
Example: [purple]Text[/purple] = Text

 

Headings: Enclose your text with [hnumber] and [/hn]
Example: [h1]Text[/h1] =

Text

Example: [h2]Text[/h2] =

Text

Example: [h3]Text[/h3] =

Text

Example: [h4]Text[/h4] =

Text

Example: [h5]Text[/h5] =
Text
Example: [h6]Text[/h6] =
Text

 

Font Sizes:
Example: [size=1]Text[/size=1] = Text
Example: [size=2]Text[/size=2] = Text
Example: [size=3]Text[/size=3] = Text
Example: [size=4]Text[/size=4] = Text
Example: [size=5]Text[/size=5] = Text
Example: [size=6]Text[/size=6] = Text

 

Bulleted List: [list] and [/list], and items in list with [*] and [/*].

Ordered Alpha List: [list=a] and [/list=a], and items in list with [*] and [/*].

Ordered Number List: [list=1] and [/list=1], and items in list with [*] and [/*].

Code: Enclose your text with [code] and [/code].

Quote: Enclose your text with [quote] and [/quote].

Go To Top Of PageModerators

Moderators control individual forums. They may edit, delete, or prune any posts in their forums. If you have a question about a particular forum, you should direct it to your forum moderator.

Go To Top Of PageCookies

These Forums use cookies to store the following information: the last time you logged in, your Username and your Encrypted Password. These cookies are stored on your hard drive. Cookies are not used to track your movement or perform any function other than to enhance your use of these forums. If you have not enabled cookies in your browser, many of these time-saving features will not work properly. Also, you need to have cookies enabled if you want to enter a private forum or post a topic/reply.

You may delete all cookies set by these forums in selecting the "logout" button at the top of any page.

Go To Top Of PageActive Topics

Active Topics are tracked by cookies. When you click on the "active topics" link, a page is generated listing all topics that have been posted since your last visit to these forums (or approximately 20 minutes).

Go To Top Of PageEditing Your Posts

You may edit or delete your own posts at any time. Just go to the topic where the post to be edited or deleted is located and you will see a edit or delete icon (EditDelete) on the line that begins "posted on..." Click on this icon to edit or delete the post. No one else can edit your post, except for the forum Moderator or the forum Administrator. A note is generated at the bottom of each edited post displaying when and by whom the post was edited.

Go To Top Of PageAttaching Files

For security reasons, you may not attach files to any posts. However, you may cut and paste text into your post.

Go To Top Of PageSearching For Specific Posts

You may search for specific posts based on a word or words found in the posts, user name, date, and particular forum(s). Simply click on the "search" link at the top of most pages.

Go To Top Of PageEditing Your Profile

You may easily change any information stored in your registration profile by using the "profile" link located near the top of each page. Simply identify yourself by typing your Username and Password and all of your profile information will appear on screen. You may edit any information (except your Username).

Go To Top Of PageSignatures

You may attach signatures to the end of your posts when you post either a New Topic or Reply. Your signature is editable by clicking on "profile" at the top of any forum page and entering your Username and Password.

NOTE: HTML can't be used in Signatures.

Go To Top Of PageCensoring Posts

The Forum does censor certain words that may be posted; however, this censoring is not an exact science, and is being done based on the words that are being screened, so certain words may be censored out of context. By default, words that are censored are replaced with asterisks.

Go To Top Of PageWhat is COPPA?

The Children's Online Privacy Protection Act and Rule apply to individually identifiable information about a child that is collected online, such as full name, home address, e-mail address, telephone number or any other information that would allow someone to identify or contact the child. The Act and Rule also cover other types of information -- for example, hobbies, interests and information collected through cookies or other types of tracking mechanisms -- when they are tied to individually identifiable information. More information can be found here.

Go To Top Of PageGetting Your Own Forum

The most recent version of this Snitz Forum can be downloaded at this Internet web site.

NOTE: The software is highly configurable, and the baseline Snitz Forum may not have all the features this forum does.


สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0 seconds. Snitz Forums 2000