สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 การศึกษาขั้นพื้นฐานกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสัง
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6023 Posts

Posted - 28 Oct 2003 :  12:50:22  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมไทย

รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ในช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่านมาได้มีการปฏิรูปการศึกษาต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยหวังว่าการปฏิรูป
การศึกษาครั้งนี้จะทำให้สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีให้กับประเทศชาติ ผู้เรียนจะกลายเป็น
มนุษย์พันธุ์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม การปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวได้เน้นในทุกระดับการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะเปิดโอกาสให้คนไทยรุ่นใหม่ได้เรียนจนจบมัธยมปีที่ 6 ทุกคน จึงถือว่าเป็นระดับการศึกษาที่สำคัญของประชาชน ดังนั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนหรือเด็กรุ่นใหม่ได้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมไทยไว้ 9 ประการดังนี้
1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
2. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า
3. มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทำงานได้เหมาะสม
กับสถานการณ์
4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การสร้างปัญญา และทักษะในการดำเนินชีวิต
5. รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค
7. เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทยเป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
8.มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
9. รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม
การจะพัฒนาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายนี้ได้ก็จำเป็นต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างชัดเจนเพื่อจะได้นำความรู้ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อไป ดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาจึงได้มีการฝึกอบรมครูในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะเริ่มใช้กับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมปีที่ 1 และมัธยมปีที่ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 (เริ่มเดือนพฤษภาคม 2546) เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้การจัด
การเรียนการสอนได้เริ่มมาประมาณหนึ่งภาคเรียนแล้ว ยังไม่ทราบว่ามีปัญหาในการปฏิบัติมากน้อย
เพียงใด จึงขอให้คุณครูทุกท่านได้มีการประเมินผลการทำงานแล้วแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ทราบเพื่อจะได้หาทางแก้ไขต่อไป
เนื่องจากเป็นระยะแรกของการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ย่อมเกิดขึ้นเสมอ จึงขอให้เพื่อนครูทุกท่านได้มีความอดทนและพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปด้วยเท่าที่สามารถจะทำได้ เพราะเรากำลังทำงานเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ดีให้กับประเทศชาติ ถ้าหากทำได้สำเร็จตามจุดมุ่งหมายดังกล่าวแล้วจะทำให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและสันติสุขตลอดไปด้วยครับ
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000