สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 ความสูงของคนไทย : ปัญหาสำคัญของประเทศในอนาคต
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6599 Posts

Posted - 28 Oct 2003 :  12:51:18  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ความสูงของคนไทย : ปัญหาสำคัญของประเทศในอนาคต

รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเป็นยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว คนจำนวนมากได้นำความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาวิถีชีวิตของตนเองจนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม แต่คนอีกจำนวน
ไม่น้อยไม่ได้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้พัฒนาวิถีชีวิตของตนเองเท่าที่ควรหรือนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพขึ้นมาได้ เช่น กรณีของประเทศไทยนั้นการมีระบบเครือข่ายสารสนเทศหรือระบบ
อินเตอร์เนตใช้กันอย่างกว้างขวางทำให้เด็กจำนวนไม่น้อยตกอยู่ในสภาพลุ่มหลงหรือที่เรียกว่าติด
อินเตอร์เนตจนทำให้ร่างกายขาดการออกกำลังกาย ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากกว่าปกติ
ถึงสองเท่าและเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้ง่าย นอกจากนี้การมีอาหารว่างหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆ จำหน่ายอย่างแพร่หลายและมีการใช้เด็กและวัยรุ่นเป็นผู้แสดงประชาสัมพันธ์หรือโปรโมทสินค้านั้นก็เพื่อชักจูงเด็กและวัยรุ่นให้มาเป็นลูกค้า ทำให้เด็กและวัยรุ่นที่รับประทานอาหารเหล่านี้ไปนานๆ ก็เกิดภาวะที่เรียกว่าโรคอ้วนขึ้นมา ในบางรายก็เกิดภาวะขาดสารอาหารอีกด้วย ผลจากการ
มีวิถีชีวิตดังกล่าวมาแล้วทำให้เด็กและวัยรุ่นของไทยมีร่างกายอ้วนท้วนและตัวใหญ่ แต่จะไม่สูงเพราะ
ขาดการออกกำลังกายและขาดสารอาหารที่สมดุลต่อการเจริญเติบโต
ในช่วงระยะเวลา 10 - 20 ปีที่ผ่านมาเด็กไทยมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายค่อนข้างมาก กล่าวคือ
เด็กไทยมีแนวโน้มอ้วนมากขึ้นประมาณร้อยละ 20 ทำให้ลักษณะตัวใหญ่แต่จะไม่สูงนัก แม้ว่าความสูง
จะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมก็ตาม แต่ถ้าหากเด็กได้รับประทานอาหารที่เหมาะสมและหมั่นออกกำลังกายก็สามารถมีความสูงเพิ่มจากพ่อแม่ได้ประมาณ 10 เซนติเมตร อย่างไรก็ตามการที่จะคาดหวังว่าลูกจะมีศักยภาพที่จะสูงได้เท่าใดนั้นได้มีสูตรคำนวณที่ได้ผลดีและผ่านการทดสอบมาแล้ว ดังนี้
1. กรณีความสูงของลูกชาย ให้นำส่วนสูงของพ่อและแม่มารวมกันแล้วบวกด้วย 13 (เป็นตัวเลขค่าเฉลี่ยของผู้ชายไทยที่ส่วนมากสูงกว่าผู้หญิงไทยจำนวน 13 เซนติเมตร) จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้มาหารด้วย 2 จะได้เป็นความสูงของลูกชาย เช่น พ่อสูง 160 เซนติเมตรและแม่สูง 140 เซนติเมตร จะได้ความสูงของพ่อและแม่รวมกันเป็น 300 เซนติเมตร บวกกับอีก 13 ได้เป็น 313 เซนติเมตรแล้วหารด้วย 2 จะได้ความสูงของลูกชายเป็น 156.5 เซนติเมตร ซึ่งความสูงที่คำนวณได้จะมีความคลาดเคลื่อน (ทางสถิติ) ไม่มากหรือ
น้อยกว่า 8 เซนติเมตร
2. กรณีความสูงของลูกสาว ให้นำส่วนสูงของพ่อและแม่มารวมกันแล้วลบด้วย 13 (เป็นตัวเลข
ค่าเฉลี่ยของผู้หญิงไทยที่ส่วนมากมีความสูงน้อยกว่าผู้ชายไทยจำนวน 13 เซนติเมตร) จากนั้นนำผลลัพธ์
ที่ได้มาหารด้วย 2 จะได้เป็นความสูงของลูกสาว เช่น พ่อสูง 160 เซนติเมตรและแม่สูง 140 เซนติเมตร จะได้ความสูงของพ่อและแม่รวมกันเป็น 300 เซนติเมตร ลบด้วย 13 จะได้เป็น 287 เซนติเมตรแล้วหารด้วย 2
จะได้ความสูงของลูกสาวเป็น 143.5 เซนติเมตร ซึ่งความสูงที่คำนวณได้นี้จะมีความคลาดเคลื่อน (ทางสถิติ) ไม่มากหรือน้อยกว่า 8 เซนติเมตร
อย่างไรก็ตามในการเลี้ยงดูลูกให้มีความสูงตามที่คาดหวังไว้นี้จะต้องหมั่นให้ออกกำลังกายและ
รับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายตั้งแต่วัยเด็กเพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ร่างกาย
มีความสูงเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพ่อแม่ทุกท่านได้ให้โอกาสลูกหลานได้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะช่วยในด้านพัฒนาความสูงแล้วยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคอ้วนและที่สำคัญก็คือ
ทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงสามารถต้านทานโรคได้ดีด้วยครับ


  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000