สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 ธนาคารพันธุ์พืช : แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของไทย
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6599 Posts

Posted - 28 Oct 2003 :  12:53:04  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ธนาคารพันธุ์พืช : แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของไทย

รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยมีธนาคารต่างๆ อยู่มากมาย นอกจากธนาคารเพื่อการพาณิชย์ในด้านการรับฝากหรือ
กู้เงินแล้ว ยังมีการใช้คำว่า “ธนาคาร” ในรูปแบบอื่นๆ อีกหลายรูปแบบ เช่น ธนาคารอสุจิ ธนาคาร
โค-กระบือ และที่ได้ยินกันใหม่ล่าสุด ได้แก่ ธนาคารพันธุ์พืช
ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้นของโลก มีฝนตกค่อนข้างชุก จึงมีพืชพรรณต่างๆ อยู่มาก
ที่เรียกว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นจำนวนมาก แต่ผลจากการทำลายป่าหรือการเกิดมลพิษของ
สิ่งแวดล้อม ทำให้พืชพรรณจำนวนไม่น้อยต้องถูกทำลายไป โดยเฉพาะพืชที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านอาหารและยารักษาโรค พืชที่ใช้เป็นอาหารหลายชนิดอยู่ในภาวะพันธุกรรมเสื่อมจนทำให้ด้อยคุณภาพหรือใกล้
สูญพันธุ์ บางชนิดก็สูญพันธุ์ไปแล้ว จึงจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์พืชพันธุ์เหล่านี้เอาไว้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้
คงความหลากหลายของพันธุกรรมพืชเอาไว้ จะได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
การวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการที่ดีขึ้น รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แหล่งพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดตั้งธนาคารพันธุ์พืชขึ้นมาเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้
การจะดำเนินการดังกล่าวได้สำเร็จจะต้องมีหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาดำเนินการ รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดตั้งธนาคารพันธุ์พืชขึ้นมา โดยใช้งบประมาณตามโครงการเงินกู้ ธนาคารนี้จะใช้เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชทุกชนิดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นศูนย์กลางหรือแหล่งแลกเปลี่ยนพันธุกรรมพืชและเป็นแหล่งสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช ตลอดจนแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศอีกด้วย ในปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได้ก่อสร้างอาคารธนาคารพันธุ์พืช
เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีสถานที่ตั้งบริเวณศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี และได้รับ
พระราชทานชื่ออาคารจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “อาคารทรัพยากร
พันธุกรรมพืชสิรินธร” และพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2545 ธนาคารพันธุ์พืชแห่งนี้เป็นธนาคารพันธุ์พืชที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย
ธนาคารพันธุ์พืชแห่งนี้จะเป็นแหล่งที่เก็บรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทุกชนิด ทั้งพืชพื้นเมือง พืชป่าที่เป็นตระกูลของพืชเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้สูญพันธุ์ รวมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีจากธนาคารพันธุ์พืชมาช่วยในการพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์พืชใหม่ๆ ตามที่ต้องการ เช่น ผลผลิตเพิ่มขึ้น
มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น มีความต้านทานโรคได้ดีหรือสามารถเจริญเติบโตในภาวะแวดล้อมที่
ไม่เหมาะสมได้ดีขึ้น ฯลฯ แล้วนำสายพันธุ์พืชเหล่านี้ไปส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกต่อไป จะช่วยให้ลด
ต้นทุนการผลิตและทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย จึงนับว่าธนาคารพันธุ์พืชเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
เป็นอย่างมาก
ท่านที่สนใจในเรื่องธนาคารพันธุ์พืชและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อที่กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2561-2825 ได้ทุกวันในเวลาราชการครับ
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000