สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 แม่น้ำท่าจีนกับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6539 Posts

Posted - 28 Oct 2003 :  13:18:31  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
แม่น้ำท่าจีนกับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

แม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งของประเทศแยกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐมและไหลออกสู่อ่าวไทยที่ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง สมุทรสาคร มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 325 กิโลเมตรและมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามพื้นที่ที่แม่น้ำไหลผ่าน ถ้าไหลผ่านจังหวัดชัยนาทเรียกว่าแม่น้ำมะขามเฒ่า ไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกว่า
แม่น้ำสุพรรณบุรี ไหลผ่านจังหวัดนครปฐมเรียกว่าแม่น้ำนครชัยศรีและไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาครเรียกว่าแม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำท่าจีนได้อำนวยประโยชน์กับประชาชนทั้งในด้านการเพาะปลูก การประมง การเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรม แต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ได้มีปัญหาการเน่าเสียของแม่น้ำเกิดขึ้นจนทำให้บางพื้นที่ไม่สามารถ
นำน้ำไปใช้อุปโภคบริโภคได้ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนอย่างมาก รวมทั้งเป็นการทำลายแหล่งของสัตว์น้ำที่ส่งผลกระทบต่อการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปด้วย
รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาของแม่น้ำท่าจีน เรียกว่า คณะอนุกรรมการ
ลุ่มน้ำท่าจีน มีคณะอนุกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรมและ
ผู้แทนจังหวัดที่แม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน ได้แก่ ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐมและสมุทรสาคร คณะอนุกรรมการได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2545 และสรุปผลรายงานคุณภาพน้ำของแม่น้ำท่าจีนในปี พ.ศ.2544 ดังนี้
1. แม่น้ำท่าจีนตอนบน ตั้งแต่ชัยนาทถึงอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ระยะทาง 123 กิโลเมตร กำหนดน้ำเป็นประเภทที่ 2 คุณภาพน้ำโดยรวมพอใช้
2. แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง ตั้งแต่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีถึงอำเภอนครชัยศรี นครปฐม ระยะทาง 120 กิโลเมตร กำหนดน้ำเป็นประเภทที่ 3 คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ต่ำที่ไม่เหมาะต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ
3. แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง ตั้งแต่อำเภอนครชัยศรี นครปฐมถึงปากแม่น้ำอำเภอเมือง สมุทรสาคร ระยะทาง 82 กิโลเมตร กำหนดน้ำเป็นประเภทที่ 3 คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก มีปริมาณแอมโมเนีย ไนโตรเจนโดยเฉลี่ย 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ให้ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
จึงอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำได้
การที่แม่น้ำท่าจีนมีคุณภาพต่ำหรือมีความเสื่อมโทรมเนื่องมาจากมีการปล่อยน้ำเสียจากแหล่ง
อุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรมและชุมชนลงสู่แม่น้ำ ในขณะนี้กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำโครงการ
ขอความร่วมมือจากองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาเพื่อนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษของแม่น้ำท่าจีนแล้ว ในระยะแรกนี้ได้รับความช่วยเหลือเป็นเงิน 2,000,000 บาท เพื่อใช้
จัดประชุมและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนเพื่อนำไปสู่การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการเน่าเสียของแม่น้ำท่าจีนต่อไป
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีผู้ใช้ประโยชน์มากแม่น้ำท่าจีนจำนวนมาก ทั้งภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมและชุมชน ฝ่ายต่างๆ จะต้องให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการดูแลรักษาแม่น้ำให้มีคุณภาพดี เช่น ไม่ทิ้งขยะหรือของเสียที่ยังไม่ได้ผ่านการบำบัดลงสู่แหล่งน้ำและทางราชการจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายและทางสังคมอย่างจริงจังต่อผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษของแหล่งน้ำ ถ้าทุกฝ่ายรู้จักหน้าที่ของตนเองและให้ความร่วมมือกันด้วยดีก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของแม่น้ำท่าจีนได้อย่างแน่นอนครับ
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000