สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน
 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออกครั้งที่23
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5926 Posts

Posted - 06 Dec 2006 :  16:28:44  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 49

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 23
บัญญัติ สุขศรีงาม

        สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง ในเดือนสิงหาคมของทุกปี มีวันสำคัญทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยวันหนึ่งคือ “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ซึ่งทุกสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็จัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว รวมทั้งมหาวิทยาลัยบูรพาด้วย ดังนั้น ในวันนี้จึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออกมาเล่าสู่กันฟัง
        ย้อนหลังกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี นั้น คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบกับข้อเสนอของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเทิดทูนพระเกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 เป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อรำลึกถึงวันที่เกิดเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ ตำบลหว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามที่พระองค์ท่านได้ทรงทำนายไว้ในครั้งนั้นว่าจะเกิดสุริยุปราคาในวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ได้อย่างถูกต้อง อันเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจของประเทศในด้านที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ พร้อมกันนี้จึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” โดยให้เริ่มครั้งแรกเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2525
        กลับมายุคปัจจุบันเราจะพบว่าวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการขยายตัวอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว จากส่วนกลางออกสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศและภาคตะวันออกก็เป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งที่มีการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต โดยได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการเตรียมบุคลากร อันได้แก่ ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจอันดีรวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อรองรับการขยายตัวนี้
        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านนี้และเพื่อเป็นการ สนับสนุนในการสร้างบรรยากาศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเพื่อเป็นการผลักดันให้บุคลากรในเขตภาคตะวันออก มีความตื่นตัวที่จะแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในวิทยาการใหม่ ๆ โดยได้เริ่มจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมานอกจากนี้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังได้มอบให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นศูนย์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกด้วย
        สำหรับปีนี้วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม 2549 ซึ่งในวันนี้จะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ ในสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ ทั่วประเทศจะคึกคักไปด้วยบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ ในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ภาคตะวันออกขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม พ.ศ.2549ภายใต้หัวข้อการจัดงาน ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ที่ว่า “เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยจัดที่บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
        ในปีนี้จะมีกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้ นิทรรศการวิชาการจากทุกภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งการแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการเสนอผลงานทางวิชาการของน้อง ๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลายในเขตพื้นที่การศึกษา 12 เขต ภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมีการประกวดและแข่งขันในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เช่น การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดนวัตกรรม การแข่งขันโต้วาทีทางวิทยาศาสตร์และยังมีการแข่งขันในหัวข้ออื่น ๆ อีกมากมาย
        สำหรับในปีนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษ ที่จะมีการมอบรางวัลเกียรติยศให้กับคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลคือ รองศาสตราจารย์ ดร. วีรพงศ์วุฒิพันธุ์ชัย ที่ได้รับรางวัลรัตนบูรพา สาขาการวิจัย จากมหาวิทยาลัยบูรพาและรองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม ที่ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประจำปีพ.ศ. 2548 ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยค่ะ
        ท่านผู้ฟังคะ การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งนี้มีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านเป็นอย่างมาก ดิฉันขอถือโอกาสนี้เชิญชวนผู้ฟังทุกท่านเข้าร่วมชมผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่บริเวณคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี และท่านที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อที่สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี โทรศัพท์ 038-745900 ต่อ 3014 ได้ทุกวันในเวลาราชการค่ะ

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000