สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 เศรษฐกิจพอเพียง
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5989 Posts

Posted - 14 Aug 2007 :  14:43:56  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 50

เศรษฐกิจพอเพียง
รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

        เศรษฐกิจพอเพียงเป็นคำกล่าวที่เราทุกคนได้ยินมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว คำกล่าวนี้เป็นปรัชญาด้านเศรษฐกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้ประชาชนชาวไทยนั่นเอง
        นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในปีพุทธศักราช 2489 นั้น พระองค์ได้ทรงปฐมบรมราชโองการไว้ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวสยาม” ทำให้พระองค์ต้องอุทิศพระวรกายเพื่อทรงงานพัฒนาต่าง ๆ มากมายเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน โดยเฉพาะการทรงงานด้านการพัฒนาชนบท เช่น โครงการที่มุ่งเน้นการเกษตรขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาปัญหาที่เกิดจากน้ำท่วมและภัยแล้ง เป็นต้น
        ในขณะที่ประเทศของเรากำลังมุ่งพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของโลกที่เรียกกันทั่วไปว่า “เสือเศรษฐกิจตัวใหม่แห่งเอเชีย” ผลจากการพัฒนาดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมมากมาย โดยเฉพาะช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยมีมากขึ้นไปอีก ถ้าเป็นเช่นนี้จะก่อให้เกิดปัญหากับประเทศชาติอย่างรุนแรง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเห็นความเปลี่ยนแปลงและปัญหาดังกล่าว จึงได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีพระราชดำรัสว่า “...การจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง...” และได้ทรงอธิบายว่า “ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่ให้ตัวเองสำหรับครอบครัว อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก....”
        ด้วยเหตุที่ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ดังกล่าวเป็นการชี้แนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นความสมดุล องค์รวมและยั่งยืนโดยเน้นหลักการความพอประมาณและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอที่จะต้านทานและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้องค์การสหประชาชาติได้เห็นความสำคัญของพระราชภารกิจที่สำคัญในการพัฒนามนุษย์และอื่น ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ทูลเกล้าถวายรางวัล “ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” รางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่สหประชาชาติได้จัดทำรางวัลเกียรติยศนี้เพื่อมอบแก่บุคคลดีเด่นที่ได้อุทิศตนตลอดช่วงชีวิตและสร้างคุณค่าของผลงานอันเป็นประจักษ์และเป็นคุณูปการที่ผลักดันความก้าวหน้าในการพัฒนามนุษย์และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับรางวัลนี้เป็นพระองค์แรก
        ในคำกล่าวสุนทรพจน์เพื่อถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนามนุษย์ของนายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 ในส่วนที่เกี่ยวกับปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ว่า
“...สหประชาชาติมีปณิธานที่จะส่งเสริมประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อันทรงคุณค่าอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านเพื่อจุดประกายแนวความคิดการพัฒนาแบบใหม่นี้ไปสู่นานาประเทศต่อไป....”

        ท่านผู้ฟังที่เคารพ ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มีผลที่สำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของประชาชน จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้นำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งของตนเองและครอบครัว จะช่วยให้ครอบครัวของเรามีความกินดีอยู่ดีเพิ่มขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยครับ

เอกสารอ้างอิง

1. มติชน 27 พฤษภาคม 2549
2. บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท 2541 พระราชดำรัสพระราชทาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 หน้า 18-21

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000