สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน
 16 ตุลาคม 2549 : วันอาหารโลก
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6599 Posts

Posted - 14 Sep 2007 :  14:47:51  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 50

16 ตุลาคม 2549 : วันอาหารโลก
รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

        ในปัจจุบันประชากรโลกยังเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะประชากรในประเทศกำลังพัฒนาทำให้ในขณะนี้มีประชากรโลกมากกว่า 6,500 ล้านคนแล้ว แต่มีประชากรโลกที่ยากจนค่อนข้างมาก ทำให้ประชากรเหล่านี้มีปัญหาด้านการขาดแคลนอาหาร ถ้าการขาดแคลนอาหารเกิดในวัยเด็กจะทำให้การเจริญพัฒนาของร่างกายผิดปกติ มีความต้านทานโรคต่ำ จึงมักเสียชีวิตได้ง่าย ถ้าหากการขาดแคลนอาหารเกิดในวัยหนุ่มสาวหรือวัยผู้ใหญ่หรือวัยชรา จะทำให้ร่างกายมีสุขภาพทรุดโทรม จึงบั่นทอนศักยภาพของร่างกายเป็นผลให้ประสิทธิภาพการทำงานหรือการดำเนินชีวิตลดลง จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพประชากรในที่สุด
        จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติรายงานว่า ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ประชากรของโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่า ในขณะที่ผลผลิตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 18 เท่า ถ้าหากคิดตามเหตุและผลแล้วประชากรโลกน่าจะมีความร่ำรวยมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเช่นนี้ เพราะยังมีประชากรประมาณ 3,000 ล้านคนที่มีรายได้ในแต่ละวันน้อยกว่าหนึ่งดอลลาร์หรือสามสิบแปดบาท จึงถือว่ามีมาตรฐานต่ำกว่าระดับความยากจนอย่างยิ่ง ประชากรที่ยากจนเหล่านี้ส่วนมากอาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย ต้องอยู่อย่างยากจนแสนสาหัส ขาดแคลนไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง โดยเฉพาะการขาดแคลนอาหารที่จะประทังชีวิต ซึ่งผู้ที่ขาดแคลนอาหารในขณะนี้มีมากกว่า 840 ล้านคน โดยพบมากในประเทศซูดาน เอธิโอเปีย อินโดนีเซีย อัฟกานิสถาน เซียร์ราลีโอนและทาจิกิสถาน ในจำนวนนี้เป็นประชากรวัยเด็กประมาณ 300 ล้านคนและคาดว่าประชากรโลกที่อยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5 ล้านคน ในแต่ละปีโครงการอาหารโลก (World Food Project) แห่งสหประชาชาติสามารถจัดส่งอาหารไปช่วยเหลือประเทศยากจนมากกว่า 80 ประเทศและบรรเทาความอดอยากของประชากรได้ประมาณ 100 ล้านคนเท่านั้น
        องค์การสหประชาชาติมีความเป็นห่วงใยในเรื่องของความขาดแคลนอาหารของประชากรโลกเป็นอย่างมาก จึงมอบหมายให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน จึงได้จัดให้มีการประชุมสุดยอดด้านอาหารโลกที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2535 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 176 ประเทศ ที่ประชุมได้มีมติให้การรับรองและยอมรับข้อผูกพันต่อปฎิญญาโลกและเป็นปฏิบัติการด้านอาหารโลกที่จะร่วมดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดจำนวนประชากรผู้อดอยากทั่วโลกประมาณ 800 ล้านคน ให้เหลือเพียง 400 ล้านคนใน พ.ศ.2558 ด้วยเหตุนี้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติจึงได้จัดทำโครงการความมั่นคงด้านอาหารขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนได้รับทราบปัญหาความอดอยากของประชากรโลกและร่วมกันหาทางแก้ไข โดยระดมความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะภาคเอกชนได้ร่วมกันบริจาคเงินหรืออาหารที่จะนำไปช่วยเหลือประชากรที่อดอยากและขอให้ประเทศพัฒนาทั้งหลายได้ร่วมกันบริจาคอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่มหรือเงินสนับสนุนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาความขาดแคลนอาหาร นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันอาหารโลก เพื่อให้ประชากรของทุกประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาหาร การผลิตอาหารและการให้ความช่วยเหลือแก่ประชากรโลกที่ขาดแคลนอาหารเพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้
        แม้ว่าองค์การสหประชาชาติได้พยายามแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารของประชากรโลกมานานกว่า 10 ปีแล้ว แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากยังคงมีประชากรโลกขาดแคลนอาหารเพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอดเช่นกัน สำหรับในปี พ.ศ.2547 ได้จัดให้มีการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศว่าด้วยผู้อดอยากหิวโหยในวันที่ 20 กันยายน 2547 ณ องค์การสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา ในการประชุมครั้งนี้ผู้อำนวยการองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ให้ข้อมูลว่าขณะนี้มีประชากรโลกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารประมาณ 1,000 ล้านคนและส่วนมากอยู่ในทวีปอัฟริกาและเอเชีย คุณภาพชีวิตของประชากรเหล่านี้จะได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง โดยเฉพาะผลกระทบต่อการเจริญพัฒนาของสมอง ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ รวมทั้งทำให้มีความต้านทานโรคติดเชื้อต่ำกว่าปกติอีกด้วย ประเทศใดก็ตามที่มีประชากรอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารต่อเนื่องมาเป็นเวลานานที่เรียกว่าความหิวโหยซ้ำซากจะไม่สามารถพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าได้เลย เนื่องจากความด้อยคุณภาพของประชากร กล่าวคือ ความหิวจะทำให้ประชากรไม่สามารถผลิตหรือเพิ่มผลผลิตอะไรได้เลย จึงทำให้วิถีชีวิตวนเวียนอยู่ในวัฎจักรแห่งความหิวโหยซ้ำซากอยู่ตลอดไป เป็นผลให้ประเทศไม่มีโอกาสได้พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน การจะช่วยประชากรโลกที่อยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารให้มีอาหารรับประทานได้ทุกคนจะต้องใช้งบประมาณปีละประมาณ 24,000 ล้านดอลลาร์ (960,000 ล้านบาท) เงินเหล่านี้จะต้องได้มาจากการบริจาคของประเทศต่าง ๆ นั่นเอง
        อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย ทำให้มีผู้ขาดแคลนอาหารเพิ่มมากขึ้น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จึงได้มีการปรับแผนดำเนินการใหม่ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะกระตุ้นให้ทุกประเทศได้ผลิตอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อลดความอดอยากของประชากรโลกให้ได้อย่างน้อยปีละ 20 ล้านคน และขอให้ประเทศพัฒนาทั้งหลายได้ร่วมกันบริจาคอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่มหรือเงินสนับสนุนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาความขาดแคลนอาหารดังกล่าว นอกจากนี้ได้มีการประชุมประเทศสมาชิกของธนาคารโลก 184 ชาติ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2547 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้มีมติสนับสนุนสหประชาชาติด้วยการจะเร่งช่วยเหลือเพื่อลดความยากจนของประชากรโลก วิธีการหนึ่งที่ได้รับความสนับสนุนก็คือให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่และให้กองทุนนี้ระดมเงินทุนจากการขายพันธบัตรให้ประเทศต่าง ๆ แล้วนำเงินที่ได้มาใช้แก้ปัญหาความยากจนของประชากรโลกต่อไป
        ท่านผู้ฟังที่เคารพ วันอาหารโลกได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 16 ตุลาคม 2549 จึงเป็นการช่วยเตือนความทรงจำให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ว่าได้พยายามแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารของประชาชนในแต่ละประเทศว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด รวมทั้งย้ำเตือนให้เอาใจใส่ในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนเพื่อทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจะได้ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอาหารลงได้ การกระทำดังกล่าวเป็นการช่วยให้ผู้ที่ด้อยโอกาสได้มีวิถีชีวิตที่ดีกว่าเดิมจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับ

เอกสารอ้างอิง

1. ผู้จัดการรายวัน 25-26 มิถุนายน 2548
2. มติชน 19 มิถุนายน 2546
3. มติชน 20 มิถุนายน 2546
4. มติชน 15 กันยายน 2547
5. มติชน 22 กันยายน 2547

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000