สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการก้าวไกลในโลกกว้าง
 จีนกับการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5989 Posts

Posted - 11 Oct 2007 :  10:16:25  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 50

จีนกับการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน
รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

        นับตั้งแต่จีนได้เปลี่ยนแปลงประเทศเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมทำให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจีนก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยมีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนดูเหมือนว่าจีนกำลังก้าวเข้าสู่ประเทศพัฒนาและทำให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนี้เพราะรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เป็นเหตุให้มีการทำลายสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานสิ้นเปลืองอย่างมาก มีปัญหาด้านสาธารณสุข รวมทั้งปัญหาช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย
        เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2550 นายเหวิน เจีย เป่า นายกรัฐมนตรีของจีนได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ ประจำปี 2550 เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน สรุปได้ดังนี้
        1. ลดการเจริญเติบทางเศรษฐกิจ
        ในปี พ.ศ.2549 เศรษฐกิจของจีนขยายตัวสูงถึงร้อยละ 10.5 แต่ในปี พ.ศ.2550 ได้ตั้งเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพียงร้อยละ 8 เนื่องจากรูปแบบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น การบริโภคพลังงานสูงมากเกินความจำเป็น มีปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง ปัญหาช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย ฯลฯ ด้วยเหตุนี้จีนจะต้องเลิกมุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แต่จะต้องปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ในการดูแลเศรษฐกิจระดับมหภาคเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจเจริญเติบโตแบบยั่งยืน โดยให้ความสำคัญอย่างมากต่อการประหยัดพลังงานและทรัพยากร โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดำเนินการด้านเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบจากปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
        2. สร้างความเสมอภาคของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
        ในระยะ 20 กว่าปีมานี้ จีนได้ชักจูงใจให้ชาวต่างชาติมาลงทุนด้วยการยกเว้นภาษีบางส่วนของนักลงทุนต่างชาติ เป็นผลให้มีชาวต่างชาติมาลงทุนในจีนประมาณ 700,000 ล้านดอลลาร์ ทำให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตอย่างรวดเร็วจนกระทั่งจีนกลายเป็นมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจอันดับ 4 ของโลก ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ได้รับการร้องเรียนจากนักลงทุนของจีนว่าไม่เป็นธรรม ในขณะที่บริษัทต่างชาติเสียภาษี ร้อยละ 15 แต่บริษัทของนักลงทุนจากจีนเสียภาษีร้อยละ 33 ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจีนจึงได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินที่ให้การคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษสำหรับภาคเอกชน ในกฎหมายนี้จะมีการปรับอัตราภาษีของบริษัทต่างชาติและบริษัทของชาวจีนให้เท่ากันในอัตราร้อยละ 25 เพื่อสร้างความเป็นธรรมในด้านการลงทุน
        3. ปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อม
        หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของจีนให้ข้อมูลว่า ปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมในจีนเริ่มมีความรุนแรงขึ้น ทั้งในด้านมลพิษของน้ำและมลพิษของอากาศ ด้วยเหตุนี้จีนจึงได้ตั้งงบประมาณมากกว่า 250 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 9,000 ล้านบาท) เพื่อเฝ้าติดตามปัญหามลพิษในพื้นที่ต่าง ๆ และหาทางแก้ไขปัญหามลพิษเหล่านี้ ทั้งนี้จีนได้ตั้งเป้าหมายในช่วง พ.ศ. 2549 – 2553 จะต้องลดปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมให้ได้ร้อยละ 10
        4. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
        จีนจะให้ความสำคัญต่อการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะการปรับปรุงด้านการศึกษาโดยรัฐบาลจีนจะให้การอุดหนุนการศึกษาจนถึงระดับวิทยาลัยและอาชีวศึกษา รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนในชนบทที่ไม่มีระบบประกันสุขภาพหรือไม่สามารถเข้าถึงด้านสาธารณสุข
        ท่านผู้ฟังที่เคารพ การที่นายกรัฐมนตรีของจีนได้มีประกาศให้คำมั่นสัญญาดังกล่าวต่อสภาประชาชนแห่งชาติก็เพราะเห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งแต่การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญจะไม่สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืนได้ เราจะต้องคอยติดตามกันต่อไปว่ารัฐบาลจีนจะดำเนินการในเรื่องนี้ได้สำเร็จมากน้อยเพียงใด กระผมจะได้ติดตามข้อมูลและนำมาเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ

เอกสารอ้างอิง

1. มติชน 4 มีนาคม 2550
2. มติชน 6 มีนาคม 2550

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000