สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสังคม
 สิทธิประโยชน์ของคนพิการ
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6023 Posts

Posted - 14 Dec 2007 :  15:50:45  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 51

สิทธิประโยชน์ของคนพิการ
อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง และ อาจารย์สริยา วิริโยสุทธิกุล

        สวัสดีท่านผู้ฟัง อีกไม่กี่วันนี้ก็จะถึงวันคนพิการสากล คงต้องยอมรับว่าปัจจุบันผู้พิการในสังคมมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากหลายปัจจัย เช่น โรคภัยไข้เจ็บ หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น รายการในวันนี้จึงขอเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับรู้ว่าสังคมมิได้ทอดทิ้งเขาเหล่านั้น อีกทั้งเพื่อให้คนพิการได้รับทราบและตระหนักถึงสิทธิของตนที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ อันจะทำให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
        สิทธิประโยชน์ของคนพิการได้รับการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 โดยกฎหมายได้ให้คำจำกัดความของคนพิการว่า คนพิการคือผู้ที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญา หรือทางจิตใจ ซึ่งแบ่งความพิการออกได้เป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ ความพิการทางการมองเห็น ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ความพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว ความพิการทางจิตหรือพฤติกรรม และความพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้
        คนพิการที่มีลักษณะความพิการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กล่าวข้างต้นสามารถแสดงความจำนงในการเข้ารับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ โดยคนพิการที่จะใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องดำเนินการจดทะเบียนคนพิการเสียก่อน จึงไปขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้
        คนพิการที่ต้องการจดทะเบียนคนพิการสามารถดำเนินการจดทะเบียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์ หรือที่สำนักงานทะเบียนคนพิการ ณ ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัด ที่คนพิการนั้นมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ โดยผู้ขอจดทะเบียนคนพิการจะต้องเตรียมเอกสารที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจดทะเบียนซึ่งมี 4 อย่าง ได้แก่ 1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.ภาพถ่ายขนาดหนึ่งนิ้ว จำนวนสองรูป และ 4.เอกสารรับรองความพิการโดยแพทย์ของโรงพยาบาลที่เป็นราชการ หรือโรงพยาบาลอื่นที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดไว้ นอกจากนี้หากคนพิการไม่สามารถไปจดทะเบียนด้วยตนเอง ก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปจดทะเบียนแทนได้
        เมื่อคนพิการได้จดทะเบียนคนพิการแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ ได้แก่ การได้รับการตรวจรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐ การได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินและสื่อความหมาย การได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยคนพิการในการฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น เก้าอี้เข็น ไม้ค้ำยัน เครื่องช่วยเดิน และแขน-ขาเทียม เป็นต้น
        นอกจากสิทธิในการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพแล้ว คนพิการยังมีสิทธิได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา โดยมีสิทธิเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ทั้งในระบบโรงเรียน และระบบการศึกษานอกโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีสิทธิได้รับการพัฒนาการฝึกอาชีพและแนะนำการประกอบอาชีพ จัดหางาน ประสานงานส่งต่อเข้าทำงานในสถานประกอบการต่างๆ และให้คำปรึกษาแนะนำ จากหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้อง
        นอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ประการอื่นอีก เช่น ค่าทนายความในหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน ค่าจ้างล่ามภาษามือ ค่าการจัดสัมมนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการ
        จะเห็นได้ว่าปัจจุบันรัฐทุกรัฐได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคนพิการมากขึ้น โดยมองว่าคนพิการมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ ดังนั้นหากคนทั่วๆ ไปได้รับสวัสดิการและการดูแลจากรัฐอย่างไร คนพิการย่อมได้รับสิทธิเช่นว่านั้นด้วย และยิ่งไปกว่านั้นคนพิการต้องได้รับสิทธิบางประการเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในสังคม เช่น การที่รัฐจะต้องจัดบริการด้านห้องน้ำ ทางขึ้นลงถนนหรืออาคาร หรือบริการสาธารณะต่างๆ ที่มีลักษณะพิเศษสำหรับคนพิการ เป็นต้น เมื่อผู้พิการหรือผู้ฟังที่มีญาติพี่น้องเป็นคนพิการได้รับฟังถึงสิทธิประโยชน์เหล่านี้แล้ว ก็คงจะมีกำลังใจในการใช้ชีวิต และตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ของตนที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้อย่างเต็มที่

แหล่งอ้างอิง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000