สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 โครงการพัฒนาดอยตุง ฯ : โครงการต้นแบบ
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5989 Posts

Posted - 14 Dec 2007 :  18:07:12  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 51

โครงการพัฒนาดอยตุง ฯ : โครงการต้นแบบ "เศรษฐกิจพอเพียงของโลก"
ธัญญลักษณ์ เหล็กพิมาย
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

        ระยะหลังมานี้หน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปต่างก็กำลังขานรับพระราชดำริ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” และมีการหยิบยกเอาแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้กับนโยบายในการทำงานกันมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะชาวไทยเท่านั้น ในขณะนี้ก็มีหลายชาติในเอเชียที่ให้ความสนใจนำแนวคิดนี้ ไปประยุกต์ใช้กับประเทศของตน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในประเทศอีกด้วย แต่การจะทำให้สำเร็จได้นั้นมิใช่จะทำเพียงแค่การพูดถึง หรือการตั้งเป้าหมายไว้เพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องมีการวางแผนที่ดีและมีการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วย เพราะหากประสบความสำเร็จแล้วก็จะส่งผลต่อไปในระยะยาว ดังเช่นโครงการโครงการหนึ่งซึ่งมีมานานแล้วและถือเป็นต้นแบบที่ดียิ่งของแนวคิด “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” นั่นก็คือ โครงการพัฒนาดอยตุง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง นั่นเองค่ะ โครงการหลวงดอยตุงเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดียิ่งของการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริดังกล่าว จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นโครงการต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของโลกเลยทีเดียวค่ะ เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่มียุทธศาสตร์การจัดการเศรษฐกิจยั่งยืนอย่างสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ มนุษย์ (แรงงานชาวเขา) เกษตรแปรรูป ชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวครบวงจร
        โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ถือกำเนิดขึ้นในปี 2531 เนื่องจากสมเด็จย่าทรงเห็นว่า ชาวเขาที่อาศัยอยู่บนดอยตุงมีอาชีพทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่น ส่งผลให้พื้นที่ป่าบริเวณดอยตุงและภาคเหนือหลายแห่งถูกทำลายและก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ราบตามมา เนื่องจากต้นน้ำและป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกทำลาย ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้จึงมุ่งลดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ลดการตัดไม้ทำลายป่าของประชาชน โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของราษฎรจากกลุ่มผู้เคยทำลายป่า กลับมาสู่การช่วยกันสร้างปลูกป่า และมีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษาให้คงอยู่อย่างเป็นระบบ ด้วยการจ้างราษฎรในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการปลูกและดูแลรักษาป่าประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรมีรายได้ยังชีพ และในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ จากการที่ได้ดำเนินตามขั้นตอนของการปลูกป่าแต่ละประเภท รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้มีความมั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้น
        ปัจจุบันบรรดาชาวเขา ซึ่งอาศัยอยู่บนดอยตุงและพื้นที่ข้างเคียงเลิกปลูกฝิ่น ถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยและการตัดไม้ทำลายป่า โดยหันมาทำการเกษตรตามโครงการพัฒนาดอยตุง ได้แก่ การปลูกพืชผักเหมืองหนาว ปลูกกาแฟ แมคคาเดเมีย ทำงานหัตถกรรม เช่น ทอผ้า ทำกระดาษสา โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและเลี้ยงชีพได้อย่างพอเพียง โดยตระหนักว่า คนและป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำลายพื้นที่ป่าเพื่อหาเลี้ยงชีพ ซึ่งก็เป็นไปตามพระรา-โชบายของสมเด็จย่าที่ว่า “การที่จะให้โครงการปลูกป่าทดแทนประสบความสำเร็จได้นั้นต้องทำให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้” และนี่ก็คือแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืนของโครงการพัฒนาดอยตุง...โครงการต้นแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง”

แหล่งอ้างอิง
“โครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงราย” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://agrodev.doae.go.th/damri2/
11doythung.htm (วันที่สืบค้นข้อมูล : 15 ตุลาคม 2550)
“ดอยตุง-แม่ฟ้าหลวง ต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง ของโลก” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.nidambe11.net
/ekonomiz/2006q2/2006june29p12.htm (วันที่สืบค้นข้อมูล : 15 ตุลาคม 2550)
“บิมสเทค"ศึกษา-ดูงานโครงการหลวง-ศก.พอเพียง” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.komchadluek.net/
2006/10/15/b001_56198.php?news_id=56198 (วันที่สืบค้นข้อมูล : 15 ตุลาคม 2550)
“ประสบการณ์ดอยตุงในการแก้ไขปัญหาความยากจน” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.nesac.go.th/NESAC_
LIVE/Dissanudda/ (วันที่สืบค้นข้อมูล : 15 ตุลาคม 2550)

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.03 seconds. Snitz Forums 2000