สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการสุขภาพดี-ชีวีมีสุข
 กลวิธีในการแก้ไขความขัดแย้ง
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5989 Posts

Posted - 22 Apr 2008 :  11:05:10  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2551

กลวิธีในการแก้ไขความขัดแย้ง
อาจารย์เขมิกา โกธีรวัฒนานนท์

         สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ “สุขภาพดีชีวีมีสุข” วันนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาขอเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ในตอนที่มีชื่อว่า “กลวิธีในการแก้ไขความขัดแย้ง”
         การจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มีลักษณะทำลายจะสำเร็จได้ ก็ด้วยการใช้กระบวนการแก้ไขความขัดแย้งซึ่งมีสี่ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวินิจฉัยสถานการณ์ ขั้นตอนการเลือกวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม ขั้นตอนการปฏิบัติตามวิธีการแก้ไขที่ได้คัดเลือกไว้ และขั้นตอนการติดตามผล ซึ่งในขั้นตอนของการเลือกวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญยิ่งที่จะทำให้การแก้ไขความขัดแย้งได้สำเร็จ เพราะการแก้ไขความขัดแย้งที่มีลักษณะทำลายนี้มีมากมายหลายวิธี ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น 3 วิธีใหญ่ๆ ดังนี้
         วิธีที่หนึ่ง ได้แก่ วิธีการที่ฝ่ายหนึ่งชนะและอีกฝ่ายหนึ่งแพ้ (Win Lose Methods) วิธีนี้เป็นการใช้อำนาจที่เหนือกว่าเข้าไปกำจัด ห้ามปรามหรือระงับความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้น ลักษณะเช่นนี้มีผลทำให้ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะหรือสามารถบรรลุสิ่งที่ตนต้องการได้ และอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้แพ้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียหรือเกิดความคับข้องใจขึ้นมาได้
         วิธีที่สอง ได้แก่ วิธีการที่ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้แพ้ (Lose -Lose Methods) เป็นวิธีการที่ทำให้คู่กรณีของความขัดแย้งไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตนเองต้องการได้ทั้งหมด แต่อาจได้มาเป็นบางส่วนเท่านั้น ดังนั้นจึงเรียกว่าทั้งสองฝ่ายเป็นผู้แพ้ (แพ้ - แพ้) การใช้วิธีการลักษณะนี้จะทำให้เกิดการเก็บกด มีการบาดหมางไม่ลงรอยกันของแต่ละฝ่าย และอาจจะประทุขึ้นมาอีก จึงเห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเท่านั้น แต่ดีกว่าที่วิธีที่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้แพ้ สำหรับวิธีที่สองนี้ที่นิยมใช้กัน เป็นการเดินสายกลางที่แต่ละฝ่ายได้ประโยชน์และเสียประโยชน์เท่าๆกันหรือทั้งสองฝ่ายต่างยกเลิกหรือไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการเหมือนกัน เป็นวิธีที่ใช้แก้ไขความขัดแย้งที่ยุ่งยากซับซ้อน เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ผู้ขัดแย้งมีพฤติกรรมที่รุนแรงเข้าหากันแต่ละฝ่ายมีเป้าหมายที่สำคัญและอำนาจพอๆกัน ข้อดีที่ทำให้แต่ละฝ่ายที่ขัดแย้งกันมีความรู้สึกเป็นศัตรูที่ซ่อนอยู่ภายในน้อยลง แต่ไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ดีที่สุด
         วิธีที่สาม ได้แก่ วิธีการทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ชนะ (Win – Win methods) วิธีนี้ทำให้คู่กรณีของความขัดแย้ง ประสบผลสำเร็จในการแก้ปัญหาร่วมกัน และทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามที่ทั้งสองฝ่ายต้องการจึงเรียกว่า (integrative problem solving) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การเผชิญหน้ากัน (confrontation) เป็นการเปิดโอกาสให้คู่กรณีเผชิญหน้ากันหรือหันหน้าเข้าหากัน พูดคุยกันเพื่อสร้างความเข้าใจและหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา (problem solving process) เป็นเครื่องมือในการแก้ไขข้อขัดแย้ง วิธีนี้ต้องใช้เวลามากต้องการทักษะในการประสานงาน ทักษะในการใช้กระบวนการการสร้างสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มบุคคล วิธีนี้แม้จะค่อนข้างยากแต่ก็เป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุด เพราะทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ชนะ (ชนะ - ชนะ) เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน อันจะนำมาซึ่งประสิทธิผล
         วิธีการอื่นๆ ได้แก่ การปรึกษาหารือกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ 3 (Third party consultation) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavioral change) การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร (Responsibility charting) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Structural chance) การปลอบโยน (Soothing) เป็นต้น
         เมื่อเกิดความขัดแย้งที่มีลักษณะทำลายนั้น ถ้าสามารถเลือกใช้วิธีการให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นนั้น ซึ่งวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมนั้นอาจต้องใช้วิธีอื่นๆร่วมในการแก้ไขความขัดแย้งได้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่วนวิธีการที่เหมาะสมกับความขัดแย้งที่มีลักษณะทำลายควรเป็นวิธีการที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความพึงพอใจและทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามที่ทั้งสองฝ่ายต้องการ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาร่วมกัน ให้ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ชนะ อันจะก่อให้ประสบผลสำเร็จในการแก้ปัญหา นำมาซึ่งประสิทธิผล และประสิทธิภาพในที่สุด

บรรณานุกรม

นิตยา ศรีญาณลักษณ์. (2545). การบริหารการพยาบาล. นนทบุรี : บริษัทประชุมช่าง จำกัด

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000