สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการก้าวไกลในโลกกว้าง
 แนวทางแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่น
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5989 Posts

Posted - 20 Nov 2008 :  11:25:24  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2551

แนวทางแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่น
ธัญญลักษณ์ เหล็กพิมาย
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

          ในคราวที่แล้วได้กล่าวถึงสภาพปัญหาการใช้ภาษาไทยในหมู่วัยรุ่นยุคนี้ ซึ่งพบว่ามีการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นในด้านการพูด การอ่านหรือการเขียนก็ตาม และนับวันปัญหานี้ก็ยิ่งมีมากขึ้นจนมีหลาย ๆ หน่วยงานที่เริ่มวิตกกังวลและเป็นห่วงอย่างยิ่งว่า หากยังไม่เร่งแก้ไข อาจทำให้ภาษาไทยวิบัติได้ในอนาคต ในวันนี้จึงอยากจะขอกล่าวถึงแนวทางที่อาจช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งก็จะต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันหลักอันได้แก่
          สถาบันครอบครัว พ่อ แม่ ผู้ปกครอง นับว่าเป็นบุคคลใกล้ตัวและมีบทบาทสำคัญที่สุดที่จะช่วยในการแก้ปัญหา โดยควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและวัยรุ่น นับตั้งแต่เกิดเลยก็จะยิ่งเป็นการดีค่ะ เพราะเราจะสังเกตได้ว่า บางคนนั้นเมื่อพูดกับเด็กเล็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กที่ยังพูดไม่ได้ ก็มักพูดออกเสียงผิด ๆ เพื่อเลียนแบบเสียงของเด็ก หรือเพื่อให้ฟังดูน่ารัก แต่จริง ๆ แล้วการพูดแบบนั้นอาจทำให้เด็กเคยชินและจดจำนำมาพูดตามได้ เช่น คำว่า สวย ออกเสียงเป็น ฉวย อร่อย พูดเป็น อาหย่อย เป็นต้น นอกจากนี้ก็ควรสอนให้เด็กเขียนหนังสือให้ถูกต้อง และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านก็จะยิ่งช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กด้วยค่ะ
          รองลงมาคือ สถาบันการศึกษา ทุกสถาบันมีการเรียนการสอนภาษาไทยอยู่แล้ว ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา โดยสถาบันในทุกระดับนั้น ควรให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาไทยมาก เช่น ระดับอุดมศึกษาควรมีการเพิ่มหน่วยกิต เพราะบางแห่งเรียนเพียงแค่ 3 หน่วยกิตเท่านั้นซึ่งอาจน้อยเกินไป นอกจากนี้อาจต้องต้องพิจารณาหลักสูตรโดยหันมาใช้การเรียนการสอนเดิม ๆ ดูบ้าง ซึ่งจะมีวิชาเขียนไทย อ่านไทย ย่อความ หรือท่องอาขยาน เพื่อให้เด็กใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องมากขึ้น ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ก็เคยมีรับสั่งว่า การที่ให้เด็กได้ท่องอาขยาน เป็นการฝึกความจำของเด็ก ด้วยการให้ได้ท่องภาษาดีๆ การใช้ภาษาของเด็กก็จะได้รับการพัฒนาไปด้วย อย่างไรก็ตาม การที่จะฝึกฝนและสอนเด็กให้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องนั้น ครูก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้หามาตรการในการสร้างมาตรฐานการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องของครูด้วยเช่นกัน เช่น แนวคิดในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานของครูโดยราชบัณฑิตยสถาน การจัดอบรมครูภาษาไทยทั่วประเทศทุกวันเสาร์ที่สองของเดือน โดยสมาคมครูภาษาไทยฯ เป็นต้น
          และสุดท้ายคือสถาบันสื่อ เนื่องจากเด็กและเยาวชนอยู่กับสื่อแทบตลอดเวลา มากกว่าอยู่กับพ่อแม่ และสถาบันการศึกษาด้วยซ้ำ สื่อจึงควรมีจิตสำนึกและตระหนักว่าตนเองมีความสำคัญต่อสังคม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของวัยรุ่น รวมทั้งการใช้ภาษา แม้ว่าสื่อมีความจำเป็นต้องใช้คำแปลกใหม่บ้างเพื่อเป็นสีสันของข่าว และดึงดูดผู้ชมผู้ฟัง แต่ก็ต้องไม่มากจนเกินไป ดังนั้น เมื่อจะสื่อสารสิ่งใดจึงควรมีวิจารณญาณ และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไป
          การที่จะฝึกฝนหรือสอนให้เด็กพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องนั้น คงจะง่ายขึ้นหากเราสามารถปลูกฝังให้พวกเขารู้สึกหวงแหนภาษาไทย ซึ่งเป็นมรดกของชาติ เพราะเรามีทั้งภาษาพูด และภาษาเขียนที่เป็นของเราเอง เพื่อที่วันข้างหน้าเขาจะเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนไทยที่ใช้ภาษาไทยถูกต้อง มีบุคลิกภาพดี และสามารถอวดเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ

แหล่งอ้างอิง
กู้วิกฤตภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://news.mjob.in.th/education/cat7/news5792/ (วันที่ค้นข้อมูล : 10 กรกฎาคม 2551).
เด็กป.3 อ่านหนังสือไม่ได้-8 หมื่น "ราชบัณฑิต"ห่วงภาษาไทยตกต่ำ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.komchadluek.com/2007/12/08/a001_179604_report.php (วันที่ค้นข้อมูล : 8 กรกฎาคม 2551).
เตือนสื่อ อย่าใช้ภาษาไทยผิด หยาบคาย กำกวม ... ระวังเด็กเอาเป็นแบบอย่าง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=110&post_id=30367(วันที่ค้นข้อมูล : 8 กรกฎาคม 2551).
ผลวิจัยชี้นศ.ฮิตคำสแลงแนะภาษาไทยเข้มข้นขึ้น. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://news.mjob.in.th/social/cat2/news2513/ (วันที่ค้นข้อมูล : 10 กรกฎาคม 2551).
เผยสาเหตุภาษาไทยเสียงเพี้ยน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://news.mjob.in.th/crime/cat4/news4719/(วันที่ค้นข้อมูล : 10 กรกฎาคม 2551).
พระเทพฯ ทรงแนะแก้ปัญหาภาษาไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://thairath.co.th/news.php?section=education&content=96491 (วันที่ค้นข้อมูล : 10 กรกฎาคม 2551).
“พระเทพฯ” ทรงแนะระวังการใช้ภาษาไทย – งานวิจัยชี้หลักสูตรไม่เอื้อเข้าม. เด็กแห่กวดวิชา. [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9510000080962
(วันที่ค้นข้อมูล : 8 กรกฎาคม 2551).
"พระเทพฯ ทรงห่วงใช้ภาษาไทยไม่ถูกแต่งหนังสือ.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.moe.go.th/news_center/news31032549_10.htm (วันที่ค้นข้อมูล : 8 กรกฎาคม 2551).
ราชบัณฑิตห่วงโจ๋ติดภาษาแช็ตเขียนไทยกันไม่เป็นหวั่นวิบัติ!. หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 หน้า 1 และ หน้า 11.
วิกฤติภาษาไทย แก้ได้ด้วย“รัก”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.teenrama.com/old_news/Jul'50/f_old_news_jul35.htm (วันที่ค้นข้อมูล : 10 กรกฎาคม 2551).
ศธ.ยอมรับเด็กไทยใช้ภาษาไม่ถูกต้องตะลึงมากกว่าครึ่ง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://news.thaieasyjob.com/education/show_news-2491-7.html (วันที่ค้นข้อมูล : 10 กรกฎาคม 2551).
หมอภาษา...อัศวินพิทักษ์ภาษาไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.oknation.net/blog/butsabong/2007/07/08/entry-17 (วันที่ค้นข้อมูล : 10 กรกฎาคม 2551).
อินเทอร์เน็ตทำคนไทยใช้ภาษาผิด. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.innnews.co.th/social.php?nid=120771 (วันที่ค้นข้อมูล : 8 กรกฎาคม 2551).

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000