สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสังคม
 ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5989 Posts

Posted - 20 Nov 2008 :  15:20:31  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2552

ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวรรณ วงษ์ทัต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง วันนี้จะขอกล่าวถึงเรื่องวัฒนธรรมซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาติและประชาชนในชาติ เพราะแสดงถึงความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของชาติ อีกทั้งวัฒนธรรมยังเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้คนในชาติมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสามัคคีกัน เป็นมรดกของประเทศที่สืบทอดต่อกันมา
          สำหรับความสำคัญของวัฒนธรรมไทยนั้น เราจะเห็นว่าในประเทศไทยของเราได้มีการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นตามการปฏิรูประบบราชการยุครัฐบาลที่มีผู้นำประเทศคือ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าชาติไทยของเราจะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและดำรงอยู่สืบไปเพราะมีหน่วยงานของรัฐโดยตรงที่ทำงานดูแล
          คำ “วัฒนธรรม” เป็นคำภาษาบาลีสันสกฤต “วัฒน” เป็นคำภาษาบาลี แปลว่า “เจริญ งอกงาม” คำว่า “ธรรม” เป็นคำภาษาสันสกฤตหมายถึง “ความยินดี” คำ “วัฒนธรรม” แปลตามรากศัพท์คือ “สภาพอันเป็นความเจริญงอกงามหรือลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม”
          ส่วนความหมายของ “วัฒนธรรม” ได้มีผู้รู้ นักวิชาการหลายคนได้ให้ความหมายไว้ดังจะขอนำมากล่าวในที่นี้ กล่าวคือ วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของแนวทางดำเนินชีวิตตามแบบแผนของความประพฤติที่มนุษย์กำหนดขึ้น รับสืบทอดความรู้ ความคิด ความเชื่อ ยึดถือเป็นค่านิยม นำมาปฏิบัติเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สมาชิกในสังคมรักใคร่กลมเกลียว สามัคคีกัน และมีศีลธรรมอันดี วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือแสดงลักษณะเฉพาะหรือที่เรียกว่า “เอกลักษณ์ของสังคม”
          จากคำแปลตามรากศัพท์เดิมของภาษาบาลีสันสกฤตและความหมายที่นักวิชาการได้นิยามไว้ ชี้ให้เห็นว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงถึงสภาพความเจริญของมนุษย์ในสังคมที่ค่อย ๆ พัฒนามาเป็นลำดับตามช่วงชีวิตของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้สร้าง วัฒนธรรมจึงเป็นมรดกที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนรุ่นหนึ่ง จากอดีตมาถึงปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ในสังคมประพฤติปฏิบัติซึ่งมีลักษณะที่เป็นของสังคมนั้นอันแสดงถึงความเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสังคม และวัฒนธรรมยังเป็นสิ่งที่กำหนดให้สมาชิกของสังคมเคารพกฎหมาย และกฎประเพณีหรือจารีตประเพณี ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน ระเบียบแบบแผนของสังคม ทำให้คนในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย วัฒนธรรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคนในสังคมและประเทศ ประเทศทุกประเทศจึงต้องมีวัฒนธรรมประจำชาติ และต้องพยายามธำรงรักษาวัฒนธรรมของชาติของตนไว้ สำหรับประเทศไทยของเราก็เช่นกัน เรามีวัฒนธรรมประจำชาติที่ดีงามแสดงถึงความเป็นชาติไทย คนไทย แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางประเทศต่าง ๆ ในโลก ซึ่งทำให้ประเทศไทย คนไทยแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ คนชาติอื่น ๆ ในโลก เช่น ภาษาไทย และที่เห็นได้อย่างเด่นชัดคือ ความจงรักภักดีของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คนไทยแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีด้วยการสวมใส่เสื้อยืดสีเหลือง สีชมพูที่มีตราสัญลักษณ์ ๘๐ พรรษา และการไปลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราชขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรและประทับรับการรักษาอยู่
          วัฒนธรรมไทยตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้แบ่งประเภทของวัฒนธรรมไว้ ๔ ประเภท คือ
          ๑. คติธรรม คือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักในการดำเนินชีวิต ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของจิตใจและได้มาจากศาสนา เช่น ความขยันหมั่นเพียร ความประหยัด ความเสียสละ การตรงต่อเวลา ความอ่อนน้อมสุภาพ เป็นต้น
          ๒. เนติธรรม คือวัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่ยอมรับว่ามีความสำคัญพอกับกฎหมาย เช่น การรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามกฎหมาย การเคารพกฎหมาย การประพฤติปฏิบัติตามประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ระเบียบธรรมเนียม คำสั่งสอน
เป็นต้น
          ๓. วัตถุธรรม คือวัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น เรื่องของการกินดีอยู่ดี ปัจจัยในการดำรงชีวิต เครื่องใช้ต่าง ๆ ศิลปะวัตถุ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สาธารณสมบัติต่าง ๆ เป็นต้น
          ๔. สหธรรม คือวัฒนธรรมทางสังคม หมายถึงคุณธรรมต่าง ๆ ที่ทำให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก รวมทั้งระเบียบมารยาทในสังคม เช่น มารยาทในการรับประทานอาหาร การพูด การไปงานมงคล การขับรถ การปฏิบัติตนในที่ชุมนุมชน การทำตนให้เป็นผู้รู้จักกาลเทศะ เป็นต้น
          ในการที่จะพัฒนาวัฒนธรรมของชาติให้ทั่วถึงและเกิดประโยชน์ คนไทยต้องร่วมกันพัฒนาดังนี้
          ๑. การพัฒนาวัฒนธรรมทางภาษา คนไทยต้องช่วยกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ว่าด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
          ๒. การพัฒนาวัฒนธรรมทางวัตถุ วัตถุเป็นการแสดงออกของจิตใจ คุณค่าของมนุษยชาติอยู่ที่สัมฤทธิผลของงานที่ได้สร้างไว้ วัฒนธรรมทางวัตถุเป็นเครื่องแสดงความคิดและน้ำใจของมนุษย์ คนไทยจึงควรช่วยกันรักษาและสรรค์สร้างวัฒนธรรมทางวัตถุให้เจริญก้าวหน้าอยู่คู่กับประเทศ
          วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่คู่กับคนไทยและชาติไทยตลอดไป คนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันอนุรักษ์ สร้างสรรค์ให้คงอยู่และเจริญพัฒนา โดยเฉพาะสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อันเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญให้มั่นคง ปลอดภัยยืนนานสืบไป

เอกสารอ้างอิง
สมปราชญ์ อัมมะพันธ์. ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536.
ว่าที่ ร.ต. สนิทศักดิ์ สนิทศักดิ์ดี. “วัฒนธรรม” รักษาดินแดน ปีที่ 16 ฉบับที่ 49 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2546.


  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000