สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน
 19 ตุลาคม : วันเทคโนโลยีของไทย
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6500 Posts

Posted - 05 Feb 2010 :  11:06:00  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2553

19 ตุลาคม : วันเทคโนโลยีของไทย
กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหาราช นอกจากจะทรงเป็นนักปกครองแล้วยังทรงมีอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและได้กำหนด ให้วันที่ 19 ตุลาคม เป็นวันเทคโนโลยีของไทย สาเหตุเนื่องจาก เนื่องจาก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2515 หรือเมื่อ 36 ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกด้วยพระองค์เอง ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และทรงพระปรีชาสามารถบังคับให้ฝนตกลงตรงเป้าหมาย การสาธิตฝนเทียมครั้งนั้น ถือเป็นต้นกำเนิดเทคโนโลยีฝนหลวงที่พัฒนาเป็นการทำฝนเทียมมาถึงปัจจุบัน และเพื่อจารึกไว้เป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2543 คณะรัฐบาลจึงมีมติให้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และกำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปีเป็น "วันเทคโนโลยีของไทย" เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้า วิจัยและทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นการแสดงเทคโนโลยีที่คิดค้นประดิษฐ์และพัฒนา โดยคนไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าร่วมพัฒนาเทคโนโลยีของไทย ด้วยทรงเห็นว่า ประเทศไทยประสบปัญหาความแห้งแล้งมาเป็นเวลานาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริฝนหลวง หรือฝนเทียมขึ้น โดยใช้กรรมวิธีการสร้างฝนจริงๆ อาศัยไอน้ำที่อยู่ในบรรยากาศ คือ ก้อนเมฆซึ่งในหน้าแล้งมักจะลอยผ่านพื้นที่แห้งแล้งไป โดยไม่กลายเป็นน้ำฝน และใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการบิน เป็นเครื่องมือสร้างความเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ ทำให้ก้อนเมฆโตขึ้น และสร้างสถานการณ์ที่ทำให้เกิดแรงลมช่วยลดระดับของก้อนเมฆที่โตขึ้น จนกลั่นตัวเป็นหยดน้ำฝน ตกลงในพื้นที่เป้าหมายได้สำเร็จ
          โครงการพระราชดำริฝนหลวง เป็นโครงการที่ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้ง นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นนักประดิษฐ์ และนักวิทยาศาสตร์ ทรงพัฒนาโครงการต่างๆ ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านเทคโนโลยี โดยทรงค้นคิด ทดลอง ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไข ทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติ จนสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถดังกล่าว ได้ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมเป็นจำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากโครงการในพระราชดำริ และที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ หลายด้าน ตัวอย่างเช่น
          การออกแบบสายอากาศ เพื่อใช้กับวิทยุสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกร ให้มีสภาพการใช้งานที่สร้างความยั่งยืนมากกว่าการทำการเกษตร โดยไม่มีการแบ่งส่วนของที่ดิน เพื่อใช้ทำหน้าที่เป็นแหล่งน้ำ และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ควบคู่ไปกับการเพาะปลูก เป็นต้น ฯลฯ
          โครงการ "แกล้งดิน" โดยทรงพบว่า ดินพรุเป็นดินเปรี้ยวจัด ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงมี พระราชดำริว่าควรแกล้งทำให้ดินเปรี้ยวจนถึงที่สุดแล้วทำ"วิศวกรรมย้อนรอย" หาทางปรับปรุงดินที่เปรี้ยวนั้น เพื่อจะได้รู้วิธีแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดสภาพเปรี้ยวแบบที่เคยเป็น จากนั้นจึงปรับปรุงดินเปรี้ยวโดยวิธีการต่างๆ ให้พื้นดินกลับฟื้นคืนสภาพสามารถทำการเพาะปลูกได้อีกครั้งหนึ่ง
          เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การประดิษฐ์ตัวอักษรไทยด้วยคอมพิวเตอร์ แบบจิตรลดาและแบบภูพิงค์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้พิมพ์ตัวอักษรได้ทั้งภาษาสันสกฤต ภาษาไทยและโปรแกรมตัวอักษรเทวนาครี พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ ตลอดจนนวัตกรรมด้าน เทคโนโลยีการสื่อสาร อุตุนิยมวิทยา การอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝก ฝายชะลอความชุ่มชื้น ป่าไม้สาธิต การปลูกป่าทดแทน การอนุรักษ์และการพัฒนาป่าชายเลนและป่าพรุ การแก้ปัญหาน้ำเค็มจากการทำนาเกลือ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องกล สารเคมี และกระบวนการทางธรรมชาติ เป็นต้น ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ ตลอดจนพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์ดังประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยและชาวโลก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ชาวไทยทั้งมวล คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และกำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งที่วันเทคโนโลยีของไทยเวียนมาบรรจบครบรอบในปี ประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ได้ทรงพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดมา ทำให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อๆ ไป

อ้างอิง
1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. รายงานประจำปีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548). โรงพิมพ์ บริษัท รำไทยเพรส จำกัด.
2. ชาติบุตร บุณยะจิตติ. โครงการในพระราชดำริ. นิกส์สรรค์สร้างโลกใหม่. ปีที่10(120), หน้า 8-10.
3. เย็นใจ เลาหวณิช. พระบิดแห่งเทคโนโลยีของไทย. วารสารไทย. ปีที่ 22 (79), หน้า 4-10.

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000