สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการก้าวไกลในโลกกว้าง
 ผู้นำประเทศกับวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6023 Posts

Posted - 27 Oct 2003 :  16:39:53  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ผู้นำประเทศกับวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา

รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประชาชนของประเทศใดที่มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีก็จะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ผู้นำประเทศที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลจึงได้มุ่งคำนึงถึงเรื่องการให้การศึกษาแก่ประชาชน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพที่ดีของประเทศ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต อันจะส่งผลให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันกับนานาชาติได้เป็นอย่างดี สำหรับในวันนี้จึงขอนำวิสัยทัศน์ด้าน
การศึกษาของผู้นำบางประเทศมาเล่าสู่กันฟังครับ
1. นายโทนี่ แบลร์
นายโทนี่ แบลร์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้ประกาศวิสัยทัศน์และนโยบายของรัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของเขาว่า “รัฐบาลของเขาไม่มีนโยบายด้านใดสำคัญไปกว่าด้านการศึกษา และไม่มีกลุ่มบุคคลใดที่รัฐบาลให้ความสำคัญมากไปกว่าครู” ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการสนับสนุนงบประมาณการศึกษาและดำเนินการปรับปรุงระบบการศึกษาจนเป็นผลให้การศึกษาของอังกฤษได้ก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง
2. นายจอร์จ ดับเบิลยู บุช
นายจอร์จ ดับเบิลยู บุช ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศวิสัยทัศน์และนโยบาย
การศึกษาโดยถือว่านโยบายการศึกษาเป็นนโยบายที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ จึงตั้งใจเสนอแผนการปฏิรูปการศึกษาต่อรัฐสภาอเมริกันเป็นอันดับแรก ในนโยบายนี้ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนได้พัฒนาตนเองก่อนที่รัฐบาลจะต้องตัดงบประมาณหรือก่อนที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นโรงเรียนเอกชน โดยให้เวลาปรับปรุง 3 ปี และรัฐบาลอเมริกันจะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ แต่ภายหลังจากนี้แล้วผู้ปกครองสามารถที่จะ
นำเงินภาษีที่จะต้องจ่ายให้รัฐไปใช้เป็นเงินทุนการศึกษาของลูกๆ ในโรงเรียนเอกชนหรือใช้เป็นค่าเดินทาง
ไปเรียนโรงเรียนของรัฐที่อยู่นอกเขตหรือพื้นที่ที่กำหนด
3. นายตง จี หวา
นายตง จี หวา ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลจีนให้เป็นผู้บริหารฮ่องกงซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนแบบเสรีนิยมตามนโยบายหนึ่งประเทศสองระบบ ในการเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวเขาได้แถลงนโยบายจะเร่งพัฒนาการศึกษาของฮ่องกงเป็นอันดับแรก เพราะการศึกษาเป็นการลงทุนในระยะยาวที่สำคัญที่สุดของฮ่องกง เนื่องจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของฮ่องกงและการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและความสำเร็จของคนในชาติ ดังนั้นจึงต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนมากไปใช้ลงทุนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งหวังว่าในการพัฒนาดังกล่าวจะทำให้ฮ่องกงมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพที่จะนำฮ่องกงเข้าสู่การแข่งขันกับนานาชาติในการดำเนินธุรกิจแบบเสรี
ได้เป็นอย่างดี
จากวิสัยทัศน์และนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหารประเทศดังกล่าวแล้ว ทำให้เชื่อว่าจะสามารถผลิตกำลังคนได้ตามความต้องการ ส่วนประเทศไทยของเราก็มีการปฏิรูปการศึกษาเช่นกันแต่ยังไม่ได้
ก้าวหน้าไปเท่าที่ควรเพราะมีปัญหาความขัดแย้งต่างๆ มากมายจนนำไปสู่การขอถอดถอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและยังไม่ทราบว่าจะเสร็จเรียบร้อยเมื่อใด ขณะนี้เราได้ขัดแย้งหรือทะเลาะเบาะแว้ง
กันมากเกินไปแล้ว จึงขอให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันปฏิรูปการศึกษาโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว จะทำให้ได้กำลังคนที่มีคุณภาพ
ตามต้องการเพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีวิตและนำพาประเทศชาติไปสู่การแข่งขันกับนานาชาติได้เป็น
อย่างดีด้วยครับ
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000