สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6023 Posts

Posted - 26 Apr 2004 :  11:57:24  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ชนะภัย เดชะวงศ์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ก่อตั้งขึ้น อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ทวีบทบาทสำคัญต่อประเทศเรื่อยมาและจะทวีความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ
ปัจจุบันรัฐบาลได้นำการท่องเที่ยวมาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาสังคม ซึ่งหากประเทศไทยจะใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตลอดไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ การท่องเที่ยวของไทยเป็น "การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism)"
เพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญเราควรจะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงหลักการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) ที่ถูกต้อง กล่าวคือ
ข้อแรกในการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนั้น จะต้อง มีการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี และมีการจัดการของเสียในท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรม ที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวในระยะยาว
ข้อสอง ให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการ เพื่อส่งเสริมรายได้ รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และเป็น การยกระดับคุณภาพการจัดการการท่องเที่ยวด้วย
ข้อสาม เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวมีการประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจ หน่วยงาน ต่าง ๆ และชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ไขปัญหาไปในทางเดียวกัน
ข้อสี่ มีการศึกษาวิจัย ติดตามตรวจสอบ ฝึกอบรมผู้ที่ให้บริการการท่องเที่ยว และจัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักท่องเที่ยว และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับทั่วไป
ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประสบความสำเร็จคือการที่ ประชาชนและเยาวชนของประเทศที่ควรได้รับการปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความรักและหวงแหนในทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศ และร่วมกันอนุรักษ์
ไว้ตราบนานเท่านาน

แหล่งอ้างอิง : http://www.tat.or.th
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000