สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสังคม
 การฆ่าตัวตายของคนไทย (๒)
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6354 Posts

Posted - 12 Dec 2018 :  13:11:49  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2562


การฆ่าตัวตายของคนไทย (๒)
ผศ.ดร.กนกวรรณ สาโรจน์


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง ครั้งที่แล้วได้เล่าถึงสาเหตุด้านสังคมที่ส่งผลต่อการฆ่าตัวตายของคนไทย ครั้งนี้ขอกล่าวถึงสาเหตุด้านเศรษฐกิจ และ ปัญหาความหลากหลายทางเพศ (LGBT) นะคะ
         ๒. สาเหตุด้านเศรษฐกิจ พบว่าอัตราการเติบโของ GDP ในประเทศไทยมีค่าที่ต่ำในปีพ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ อยู่ที่ร้อยละ ๒.๗๓, ๐.๙๑, และ ๒.๙๔ มีอัตราการฆ่าตัวตายต่องประชากรหนึ่งแสนคนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ ๖.๐๘ คน, ๖.๐๗คน และ ๖.๔๗ คน โดยในปี ๒๕๕๙ อัตราการเติบโของ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๓.๒๓ ทำให้อัตรการฆ่าตัวตายลดลงเล็กน้อยคืออยู่ที่ ๖.๓๕ คน
         สาเหตุทางทางเศรษฐกิจที่ทำให้ชาวไทยฆ่าตัวตาย เนื่องจากมาจากวิฤตทางเศรษฐกิจ ดังตัวอย่าง ต่อ ไปนี้คือ ‘วิกฤตเศรษฐกิจปีพ.ศ. ๒๕๔๐’ เป็นช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงิน ซึ่งส่งผลกระทบถึงหลายประเทศ ใน ทวีปเอเชีย เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ก่อให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจ ทั่ว โลกเนื่องจากการแพร่ระบาดทางการเงิน วิกฤตดังกล่าวเริ่มขึ้นในประเทศไทย เมื่อค่าเงินบาทลดลงอย่างมาก อันเกิดจากการตัดสินใจของรัฐบาลไทย ซึ่งมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ลอยตัวค่าเงินบาท ตัดการอิงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ หลังจากความพยายามทั้งหมดที่จะสนับสนุนค่าเงินบาท เมื่อเผชิญกับการ แพร่ขยายแบบเกินเลยทางการเงิน (financial overextension) อย่างรุนแรง ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจ ต่อคน และสังคมได้เป็นไปอย่างกว้างขวาง โดยก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพของชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้น ภาวะ วิกฤตเศรษฐกิจมีผลต่อการซ้ำเติมปัญหาความยากจน กล่าวคือภาวะความยากจนที่มีแนวโน้มลดลงมาโดย ตลอดในช่วงก่อนวิกฤตกลับเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ ๑๑.๔ ของประชากรทั้งประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และเพิ่ม เป็นร้อยละ ๑๕.๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ (หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ ๓.๑ ล้านคน) นอกจากนี้จำนวนคนว่างงานเนื่องมา จากการถูกปลดออกจากงาน เพราะการล้มละลายของธุรกิจก็เพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกือบ ๑ ล้านคน ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจรายได้ของครัวเรือนได้ลดลงเป็นอันมาก รายได้ที่ลดลงมีผลต่อปัญหาสังคม ตามมา กล่าวคือส่งผลให้อัตราการเรียนต่อของนักเรียนในระดับต่างๆ ลดลง จะมีนักเรียนที่ไม่เรียนต่อและ ต้องออกมาหางานทำจำนวนทั้งสิ้น ๑๘๘,๙๑๕ คน นอกจากนี้รายได้ที่ลดลงได้มีผลต่อปัญหาความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพราะปัญหาอาชญากรรมรุนแรงขึ้นซึ่งเป็นผลเสียเนื่องมาจากการว่างงาน ผู้คน เหล่านี้ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตสูงขึ้น
         ต่อมาคือเรื่อง ‘นโยบายจำนำข้าว’ สำหรับในสังคมไทยการฆ่าตัวตายที่ได้รับความสนใจจากสังคมใน วงกว้างในช่วงเวลาหนึ่ง ได้แก่ การฆ่าตัวตายของชาวนาในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ระหว่างที่รัฐบาลประสบปัญหา ไม่สามารถบริหารงบประมาณมาใช้หมุนเวียนเพื่อจ่ายเงินให้แก่ชาวนาที่เข้า ร่วมโครงการรับจำนำข้าวได้ กระทั่งมีชาวนาที่เข้าร่วมโครงการหลายรายฆ่าตัวตาย พบว่าปีพ.ศ. ๒๕๕๗ มี จำนวนชาวนาฆ่าตัวตายมากที่สุดคือ ๑๕ ราย เนื่องจากไม่ได้รับเงินจากการจำนำข้าว ทำให้ไม่มีรายได้เงินไม่ หมุนเวียน ทำนาต่อไม่ได้ จึงเกิดเป็นความเครียดและนำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุด รองลงมาคือ ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากชาวนาประสบปัญหาภัยแล้ง ปีพ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นช่วงเวลาหลังวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ชาวนา มีปัญหาที่ดินทับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรัฐ และมีต้นทุนการทำนาสูงขึ้นภายหลังการลดค่าเงินบาท และ ในปีพ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นปีที่ราคาข้าวในตลาดโลกมีราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ชาวนาที่ฆ่าตัวตายนั้นต้อง ประสบปัญหาในการทำนา เช่น เพลี้ยกระโดด หรือโรงสีกดราคา
         ๓. สาเหตุสุดท้ายคือ ‘LGBT’ คือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือเพศทางเลือก ในกรณี ของนักเรียนพบว่า มักจะถูกแกล้งกว่าปกติถึง ๔.๕ เท่า ในขณะที่มีการถูกทำร้ายทางร่างกายเป็น ๒ เท่า จาก สภาวะแวดล้อมดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มนักเรียนเพศทางเลือกเกิดความกดดัน เครียดและซึมเศร้า หลายคนจึง หาทางออกด้วยการเสพความสุขที่ไม่ส่งผลดีในระยะยาว อาทิ การดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน การสูบบุหรี่ การ ใช้สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน ซึ่งอาจส่งผลไปสู่การฆ่าตัวตาย และปัญหาของ LGBT ที่ทำให้เกิด ความเครียดและซึมเศร้าจนนาไปสู่การฆ่าตัวตายนั้นคือ “อคติทางเพศ”จากคนรอบข้างทาให้ LGBT กลายเป็น ตัวตลกในสายตาผู้อื่น ทำให้“พลาด”การเข้าทำงานในบางองค์กรไปอย่างน่าเสียดาย อคติทางเพศทำให้ LGBT รู้สึกว่าตนเองถูกลดความเป็นมนุษย์ลงไปมาก เป็นต้น จึงทำให้คนเหล่านี้ความน้อยใจในโชคชะตาชีวิต รวมถึง ปัญหาในด้านความรัก หรือการไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัว ด้วยเหตุนี้ทาให้ LGBT ที่ถูกกีดกันทั้งทาง ตรง และ ทางอ้อม เกิดบาดแผลในใจและกลายเป็นความเศร้าจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อจนนำไปสู่การฆ่าตัวตาย ในที่สุด
         ฟังแล้วหดหู่ใจไหมคะท่านผู้ฟัง สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อจิตใจของคนเรา อย่างมากจนเป็นสาเหตุให้ต้องคิดสั้น ดังนั้นจึงควรช่วยกันดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวให้มาก เพื่อจะได้ไม่เกิด การฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นนะคะ

แหล่งอ้างอิง
กาญจนา บุญยัง. (๒๕๕๙). การฆ่าตัวตายของชาวนาในสังคมไทย: กรณีวิเคราะห์จากข่าวหนังสือพิมพ์.
วารสารการบริหารท้องถิ่น ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑.
Google. (๒๕๖๑). อัตราการเติบโตของ GDP. วันที่ค้นข้อมูล ๑ เมษายน ๒๕๖๑. เข้าถึงได้จาก
goo.gl/qadhrA
Stock2morrow. (๒๕๖๐). สาเหตของวิกฤตเศรษฐกิจต้มยากุ้ง. วันที่ค้นข้อมูล ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑.
เข้าถึงได้จาก https://www.stock2morrow.com/article-detail.php?id=1034
Sukhothai Thammathirat open University. (๒๕๕๖). วิกฤตเศรษฐกิจในปี ๔๐. วันที่ค้นข้อมูล ๘
พฤษภาคม ๒๕๖๑. เข้าถึงได้จาก http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/
Lom6/03-02.html
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.06 seconds. Snitz Forums 2000