สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 สัตว์ป่าสงวน กับสัตว์ป่าคุ้มครอง แตกต่างกันอย่างไ
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6354 Posts

Posted - 12 Dec 2018 :  13:25:06  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2562


สัตว์ป่าสงวน กับสัตว์ป่าคุ้มครอง แตกต่างกันอย่างไร
นฐพร ลัยรัตน์


         สถานภาพของสัตว์ป่าที่หลายท่านคงเคยได้ยิน คือ คำว่า "สัตว์ป่าสงวน" กับ "สัตว์ป่าคุ้มครอง" แล้วทราบไหมว่ามีความหมายว่าอะไร เหมือนหรือต่างกันอย่างไร หลายครั้งหลายหนที่เราได้ยินข่าว มีการจับกุมผู้ลักลอบขนย้ายหรือนำสัตว์ป่าเข้า-ออก ภายในประเทศ เพราะสัตว์เหล่านี้มีกฎหมายคุ้มครองอยู่ คือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสถานภาพของสัตว์ป่า ใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ คุ้มครองถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ คุ้มครองสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ควบคุมการนำเข้า ส่งออก ส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์ป่าบางชนิดเพื่อช่วยเพิ่มประชากร อนุรักษ์พันธุ์ และลดการกดดันที่เกิดจากการล่า โดยสามารถแยกสถานภาพออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้
         สัตว์ป่าสงวน เป็นสัตว์ป่าหายากหรือกำลังจะสูญพันธุ์ จึงห้ามล่าหรือมีไว้ในครอบครอง ทั้งสัตว์ที่ยังมีชีวิตหรือซากสัตว์ เว้นแต่กระทำเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่อกิจการสวนสาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้เป็นกรณีพิเศษ โดยสัตว์ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้มี 15 ชนิด ได้แก่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร แรด กระซู่ กูปรี ควายป่า ละองหรือละมั่ง สมัน เลียงผา กวางผา นกแต้วแล้วท้องดำ นกกระเรียน แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ เก้งหม้อ และพะยูน
         ส่วนสัตว์ป่าคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าตามที่กระทรวงกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และมีชื่ออยู่ในบัญชีแนบท้ายของกฎกระทรวง ประกอบด้วยสัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 201 ชนิด นก 952 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 91 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 12 ชนิด แมลง 20 ชนิด ปลา 14 ชนิด และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ 12 ชนิด เช่น กระทิง กระรอกบิน กวาง เก้ง ชะมด ชะนี ไก่ป่า นกยูง นกแร้ง นกเงือก งูสิง งูเหลือม ปูเจ้าฟ้า เป็นต้น ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตให้ล่าหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งรวมถึงซากของสัตว์เหล่านี้ด้วย เว้นแต่การกระทำโดยทางราชการ
         ข้อแตกต่าง คือ สัตว์ป่าคุ้มครองแม้ไม่อนุญาตให้ล่าหรือมีไว้ในครอบครองหรือค้าเช่นเดียวกับ สัตว์ป่าสงวน แต่ยังอนุญาตให้นำมาใช้โดยทางราชการเพื่อการศึกษา วิจัย การเพาะพันธุ์หรือเพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ เพราะมีจำนวนน้อยและใกล้สูญพันธ์ แต่ยังมีจำนวนมากพอที่จะนำมาศึกษา วิจัย เพาะพันธ์ หรือดูแลในสวนสัตว์ได้ แต่สัตว์ป่าสงวน คือ สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์มาก จนไม่อาจอนุญาตให้นำมาศึกษา วิจัย หรือนำมาเพื่อการเพาะพันธ์ได้ เพราะอาจสูญพันธ์โดยทันทีก็เป็นได้ สรุปคือสัตว์ป่าสงวน คือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์มากๆ และอาจยากมากในการพบสัตว์ประเภทนั้นทาง ธรรมชาติ
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.04 seconds. Snitz Forums 2000