สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 เขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบหุรี่ในเขตปลอดบหุร
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6354 Posts

Posted - 24 Dec 2018 :  12:06:41  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2561


เรื่อง เขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบหุรี่ในเขตปลอดบหุรี่
โดย อุทัศน์ พิทักษ์สายชล


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สาระโดยรวมสรุปได้ดังนี้
         ประเภทที่ 1 สถานที่สาธารณะที่กำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีรั้วล้อม หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งระยะ ๕ เมตรจากทางเข้า - ออกของสถานที่ เป็นเขตปลอดบุหรี่ ได้แก่
         1. สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ เช่น คลินิก โรงพยาบาลคนและสัตว์ รวมถึงสถานบริการสุขภาพ ทุกประเภท
         2. สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม เช่น สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน สถานศึกษาระดับที่ต่ำกว่าอุดมศึกษา สถานกวดวิชา สอนกีฬา ดนตรี และสถานที่ที่ประกอบกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน
         3. สถานที่สาธารณะอื่นๆ เช่น สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์เด็ก สมาคม มูลนิธิ หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน สนามเด็กเล่น หรือสถานที่ให้บริการสำหรับเด็กในลักษณะเดียวกัน
         ประเภทที่ 2 จะถูกกำหนดพื้นที่เหมือนประเภทที่ 1 แต่จะไม่รวมระยะ ๕ เมตรจากทางเข้า - ออกของสถานที่นั้น ได้แก่
         1. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เช่น สถานประกอบกิจการนวดแผนไทย แผนโบราณ สถานที่ให้บริการอบความร้อน อบไอน้ำ อบสมุนไพร สปาเพื่อสุขภาพ หรือกิจการนวดเพื่อความงาม
         2. สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม เช่น สถานฝึกอบรมอาชีพ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดสาธารณะ หรือห้องสมุดประชาชน
         3. สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น สถานที่ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา ร้านค้า และสถานบันเทิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส อาคารจอดรถ สถานที่สาธารณะอื่นๆ เช่น ศาสนสถาน สวนสาธารณะ สวนสัตว์ ตลาด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดถนนคนเดิน ไม่ว่าจะจัดเป็นประจำทุกวัน ตามวันเวลาที่กำหนดหรือเป็นครั้งคราว ยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรอยานพาหนะ
         ประเภทที่ 3 สถานที่สาธารณะที่กำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ เป็นการเฉพาะได้ ในพื้นที่นอกอาคาร ได้แก่ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และ ท่าอากาศยาน
         ประเภทที่ 4 สถานที่สาธารณะที่กำหนดให้พื้นที่เฉพาะส่วนที่ระบุ เป็นเขตปลอดบุหรี่ ได้แก่ พื้นที่ภายในและดาดฟ้าของ ห้างสรรพสินค้า สถานที่ทำงานของเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม สถานีขนส่งผู้โดยสาร ท่าเรือโดยสาร บริเวณโถงพักคอยอาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท หรือสถานที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน
         คุณผู้ฟังครับ ทั้งหมดที่เล่าสู่กันฟัง คือสาระสำคัญที่สรุปได้จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่ จะสามารถลด ละ และเลิกสูบได้ในเร็ววันนะครับ เพราะดูๆ แล้วท่านจะหาสถานสาธารณะเพื่อสูบบุหรี่ได้ยากขึ้นทุกวัน
#8195;
เว็บไซต์
WorkpointNews. (2561). ราชกิจจาฯ ประกาศเขตปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะ-ที่ทำงาน-ยานพาหนะ สืบค้นเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2561. เข้าถึงได้จาก https://www.msn.com/th-th/news/national/ราชกิจจาฯ-ประกาศเขตปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะ-ที่ทำงาน-ยานพาหนะ/ar-BBPoDuS?ocid=spartanntp
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๗๙ ง วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หน้า ๑๘.
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.08 seconds. Snitz Forums 2000