สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการวิถีสุขภาพ
 ผังเมืองกับการพัฒนาเมืองเพื่อสุขภาวะชุมชน
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6354 Posts

Posted - 24 Dec 2018 :  12:50:13  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2562


ผังเมืองกับการพัฒนาเมืองเพื่อสุขภาวะชุมชน
นายศักดา สุดใจดี และอาจารย์ ดร.สุนิศา แสงจันทร์


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         สวัสดีครับ ท่านผู้ฟังที่เคารพ พบกันอีกครั้งกับรายการวิถีสุขภาพ วันนี้ข้อเสนอเรื่อง ผังเมืองกับการพัฒนาเมืองเพื่อสุขภาวะชุมชน เชื่อเหลือเกินว่าผู้ฟังทุกท่านคงจะรู้จักคำว่า ผังเมือง กันอยู่แล้ว แต่ในวันนี้เราจะมารู้จักกับ ผังเมืองในบริบทที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกันบ้าง ท่านผู้ฟังทราบหรือไม่ว่า หากเราได้อยู่อาศัยที่พื้นที่หรือเมืองที่มีการจัดการผังเมืองที่ดี จะส่งผลให้สมาชิกของเมืองหรือชุมชนนั้น มีความสะดวก สบาย มีสุขอนามัยที่ดีในการพักอาศัย มีการขนส่งเดินทางที่สะดวก และลดการเกิดมลพิษ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมได้ บริบทที่เกิดขึ้นในการจัดการผังเมืองที่ดีนี้จะส่งผลให้เกิดปัจจัยกำหนดสุขภาพของคนในชุมชนที่เหมาะสม และส่งผลให้เกิดสุขภาวะคือ ภาวะแห่งการมีสุขภาพที่ดีของสมาชิกชุมชนต่อไปได้
         เรามาเริ่มกันจาก ผังเมืองคืออะไร ผังเมือง โดยความหมายคือ การจัดทำและดำเนินการ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคต และการกำหนดแนวทางดังกล่าวยังต้องคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัย สวัสดิภาพของสังคม สิ่งแวดล้อม
โดยการวางผังเมืองมีประโยชน์อย่างมากในการที่จะพัฒนาเมือง ทำให้เมืองหรือชุมชนมีความสวยงามเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบแบบแผนและถูกสุขลักษณะ
         เมื่อไม่นานมานี้ สมาคมการผังเมืองไทย ได้พูดถึงการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการวางผังเมืองเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยการยึดรูปแบบ การพัฒนาเมืองตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Thailand) การเติบโตในลักษณะดังกล่าวเป็นการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างกายภาพเมืองด้วย ยุทธศาสตร์เมืองสีเขียว (Greenest City Strategy) ในส่วนของต่างประเทศ BCNecologia ได้พูดถึงการวางโครงสร้างเมืองแบบ Superblock ไว้ว่า Superblock กำลังเป็นทางออกที่สำคัญในการใช้พื้นที่สาธารณะรวมถึงการวางแผนเมืองด้วยความคล่องตัว และมีศักยภาพในการเพิ่มความเป็นอยู่และความสะดวกสบายของประชาชนในพื้นที่สาธารณะ ช่วยปรับปรุงคุณภาพของเมืองอย่างมาก รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของยานพาหนะด้วย นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยและผู้มาเยือน เพิ่มความสามัคคีและเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สำหรับตัวอย่าง เมืองที่มีการวางผังเมืองที่ดี เช่น จังหวัดยะลา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองที่ดีและสวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย ถนนในเมืองมีการวางตัวเป็นใยแมงมุม มีวงเวียนซ้อนกัน 3 วง โดยออกแบบให้ถนนทุกสายไปรวมกันที่วงเวียนหลักเมือง เป็นการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นโซนชัดเจน อีกส่วนหนึ่งตัดกันเป็นตารางหมากรุก มีทางเท้าควบคู่รางระบายน้ำ ช่วยให้แนวของอาคารเป็นแนวเดียวกัน ส่งผลให้เมืองยะลามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นเมืองที่สวยงามร่มรื่น สะดวกในการพัฒนาทุกด้าน ในต่างประเทศขอยกตัวอย่างเมือง Barcelona ผังเมืองของบาร์เซโลน่าจะถูกจัดเป็นบล็อคอย่างสวยงาม โดยแต่ละบล็อคมีถนนตัดผ่านทำให้สามารถสัญจรไปยังส่วนต่างๆของเมืองได้อย่างสะดวกสบาย การเดินทางทำได้ง่าย ระบบขนส่งสาธารณะครอบคลุมทุกจุดและเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ท่านผู้ฟังคงพอจะเข้าใจแล้วนะครับว่า การวางผังเมืองนั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญกับการพัฒนาเมือง ดังนั้นถ้าหากมีการวางผังเมืองที่ดี ร่วมกันกับการดูแลสุขภาพระดับบุคคลและมีระบบบริการสุขภาพที่ดี ก็เท่ากับเป็นการจัดการปัจจัยกำหนดสุขภาพในทุกๆด้านให้เหมาะสมและสอดคล้อง และแน่นอนเป็นอย่างยิ่งว่า ผลลัพธ์ของการดำเนินการนี้จะก่อให้เกิดชุมชนที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างแน่นอน

เอกสารอ้างอิง
สมาคมการผังเมืองไทย. (2557). การพัฒนาเมืองตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด. [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก :https://cdn.fbsbx.com. (วันที่ค้นข้อมูล : 22 ตุลาคม 2561)
ภาคใต้ชายแดน. (2558). ยะลาผังเมืองที่สวยที่สุดหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดยะลา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://paaktai.com. (วันที่ค้นข้อมูล : 22 ตุลาคม 2561)
BCNecologia. (2012). SUPERBLOCKS. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.bcnecologia.net. (วันที่ค้นข้อมูล : 22 ตุลาคม 2561)
Geo housing. (2013). การผังเมือง คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร. [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก : https://harper2535.blogspot.com.(วันที่ค้นข้อมูล : 22 ตุลาคม 2561)
voicetv. (2018). ย้อนรอยการออกแบบเมืองบาฌซโลน่า. [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก : https://voicetv.co.th. (วันที่ค้นข้อมูล : 22 ตุลาคม 2561)
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.04 seconds. Snitz Forums 2000