สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการก้าวไกลในโลกกว้าง
 กฎหมายแม่บทสำคัญ
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6500 Posts

Posted - 15 Jan 2019 :  11:04:04  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2562


กฎหมายแม่บทสำคัญ
เกริกพล ศุภเสรีภาพ


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         รัฐธรรมนูญ ถือเป็นกฎหมายแม่บทสำคัญ ที่ใช้ในการปกครองประเทศทุกยุคทุกสมัยและมีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วถึง 20 ฉบับ สะท้อนให้เห็นพัฒนาการของการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยของไทยในแต่ละช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความสงบสุขและยั่งยืน
         วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย หรือวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรก ในวาระสำคัญหลายประการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นแบบรัฐสภาและบัญญัติให้พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นประมุขไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมือง เป็นผู้ใช้อำนาจทางคณะรัฐมนตรี ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้บริหารราชการแผ่นดิน แต่คณะรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินต่อสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้มีเพียงอำนาจนิติบัญญัติเท่านั้น แต่มีอำนาจในการควบคุมคณะรัฐมนตรีในการบริหารแผ่นดินด้วย
         แต่อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรี รวมทั้งพระมหากษัตริย์ ซึ่งประกอบกันเป็นรัฐบาล ก็มีอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรได้ หากเห็นว่าได้ดำเนินการไปในทางที่จะเป็นภัย หรือเสื่อมเสียผลประโยชน์สำคัญของรัฐ ซึ่งมีผลเท่ากับถอดถอนสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้งมา เพื่อให้ราษฎรเลือกตั้งใหม่ ในส่วนเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นั้น ได้บัญญัติว่า พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้
         ปัจจุบันการเมืองไทยปกครองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 ที่ถูกร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระหว่าง พ.ศ.2557-2560 ภายหลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เข้ามาบริหารประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยอีกครั้ง แม้ขณะนี้ยังไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น เนื่องจากต้องรอกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วเสร็จก่อน แต่ก็มีสัญญาณที่ชัดเจนแล้วว่า การเลือกตั้งจะต้องเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2562 อย่างแน่นอน

แหล่งข้อมูล
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. (2561). รัฐธรรมนูญ ถือเป็นกฎหมายแม่บทสำคัญ ที่ใช้ในการปกครองประเทศทุกยุคทุกสมัย. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2561. เข้าถึงได้จาก http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNRPT6112100010001
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.03 seconds. Snitz Forums 2000