สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author  Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6599 Posts

Posted - 05 Feb 2019 :  13:52:39  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2562


ปัญหาสิ่งแวดล้อม
เกริกพล ศุภเสรีภาพ


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         ตลอดกว่า 4 ปีที่ผ่าน หลังจากรัฐบาลชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จริงจังกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่ากับเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้ว ถือเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลได้ปรับกลยุทธ์ปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่าและปกป้องผืนป่าไปพร้อมกัน ด้วยการให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน โดยเฉพาะเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าอนุรักษ์ใน 5 กลุ่มป่า เพื่อบริหารจัดการให้ประชาชนเข้าไปใช้พื้นที่ป่าอย่างเหมาะสมและไม่บุกรุกพื้นที่ป่ามากกว่าเดิม ที่ผ่านมาประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยในป่าอย่างผิดกฎหมายจำนวนมาก จนรัฐบาลเอาจริงกับเรื่องนี้จนสามารถแก้ปัญหาได้มาก แต่กลับไม่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ป่า เช่น พื้นที่สูงชัน พื้นที่ชายเลน พื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าผ่านแนวทางการแก้ปัญหาให้ครอบคลุม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับการแก้ปัญหาตามแนวทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมาย "รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน”
         ตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จัดสรรที่ดินและออกหนังสืออนุญาตแก้ปัญหาการถือครองที่ดินและการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนไปแล้วกว่า 473,050 ไร่ ใน 140 พื้นที่ 57 จังหวัด จัดสรรคนลง 165 พื้นที่ จำนวน 52,362 ราย รวม 66,733 แปลง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 118 พื้นที่ ใน 56 จังหวัด คือ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินสาธารณประโยชน์ และที่ราชพัสดุ จากกรอบพื้นที่วางไว้ได้ 884 พื้นที่ ครอบคลุม 70 จังหวัด รวมเนื้อที่กว่า 1.3 ล้านไร่ ใน 6 ประเภทที่ดิน โดยจะเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกไม้มีค่าและไม้ยืนต้นสร้างรายได้ในระยะยาวแทนการปลูกพืชเชิงเดียว
         พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่าให้ฟังว่า ที่ผ่านมาได้เร่งปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายที่จำกัดการปกป้องดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของประเทศไทยให้ทันสมัย ทั้งทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. … (ฉบับใหม่) เกี่ยวกับการเพิ่มโทษผู้กระทำผิด ผู้ลักลอบค้าสัตว์ออนไลน์บนโซเชียลมีเดีย และอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์ป่าอย่างสมดุล และ(ร่าง) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. … เพื่อให้คนเข้าทำประโยชน์และดูแลรักษาป่าได้อย่างถูกกฎหมาย ถือเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าดูแลปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าได้อย่างเต็มศักยภาพและปกป้องชีวิตของตนเองด้วย พร้อมเปลี่ยนจากการพยายามเอาคนออกจากป่าเป็นให้คนที่อาศัยอยู่ในป่าเป็นกลไกสำคัญอนุรักษ์ ปกป้อง และเพิ่มพื้นที่ป่าแทนแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและมีข้อตกลงร่วมกัน
         ขณะเดียวกันได้ใช้กฎหมายควบคู่กับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กำหนดพื้นที่และกรอบมาตรการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) การปรับปรุงกฎหมายให้ราษฎรอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์อย่างเกื้อกูลธรรมชาติในเขตป่าอนุรักษ์ครั้งแรกของประเทศ แต่มีคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เป็นกฎหมายรองรับและกำหนดวิธีช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยในพื้นที่เดิม ถือเป็นการปกป้องสิทธิและป้องกันกลุ่มนายทุนเข้าไปรุกที่ดินในเขตป่าด้วย นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เล่าให้ฟังว่า มาตรการปรับให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาภาพรวม เมื่อประชาชนมีความสบายใจหลังมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินอย่างถูกต้อง แล้วจะหันมาเคารพกติกาและร่วมกันออกแบบ และลดการขยายการครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมาย ขณะเดียวกันหน่วยงานราชการจะเข้ามาสนับสนุนด้านต่าง ๆ ได้ ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวมของประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน

แหล่งข้อมูล
ปิยาพรรณ ยังเทียน. (2561). สรุปข่าวรอบปี 2561 : “ปัญหาสิ่งแวดล้อม”. สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2562” เข้าถึงได้จาก http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG181229121646826
   Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.03 seconds. Snitz Forums 2000