สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสังคม
 วันสิ่งแวดล้อมโลก
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6500 Posts

Posted - 19 Jun 2019 :  12:24:29  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2562


วันสิ่งแวดล้อมโลก
อาจารย์บุญเลิศ ยองเพ็ชร


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         สวัสดีครับท่านผู้ฟัง วันนี้รายการมนุษย์กับสังคมขอนำท่านมารู้จักกับ “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ซึ่งตรงกับ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี คำว่าสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่าง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมที่อยู่รอบ ๆ มนุษย์มีทั้งดีและไม่ดี เช่น ต้นไม้ ภูเขา แม่น้ำ สัตว์ บ้านเรือน ถนนหนทาง รถยนต์ ตลอดถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมด้วย
         สิ่งแวดล้อมทั้งตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ล้วนมีความสำคัญและคุณประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เมื่อใดก็ตามที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ และการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ จากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้งหิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออากาศร้อนขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการทำลายธรรมชาติของมนุษย์ จึงเป็นที่มาของการกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยองค์การสหประชาชาติจัดประชุมครั้งแรกขึ้นที่กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 5 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 โดยเรียกการประชุมครั้งนี้ว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" หรือ "UN Conference on the Human Environment" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1300 คน จาก 113 ประเทศ
         ผลจากการประชุม ได้มีข้อตกลงให้ประเทศต่าง ๆ ให้ไปดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ซึ่งประเทศไทยก็ได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 และได้ก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 อันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็น 3 หน่วยงาน คือ
         1. กรมควบคุมมลพิษ
         2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
         3. สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
         การจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก จะทำให้ประชาชนและเยาวชนเกิดความคิดและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมและร่วมมือทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งเป็นการร่วมมือกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยังคงมีอยู่ยั่งยืนตลอดไป ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้โลกได้อยู่กับเรานาน ๆ ซึ่งกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมมีมากมาย เช่น การจัดนิทรรศการด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบรรยากาศ กิจกรรมแยกทิ้งเศษกระดาษจากขยะอื่น
         เนื่องจากปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมเป็นผลมากจากมนุษย์ทุกคน ดังนั้น ในฐานะของความเป็นมนุษย์คนหนึ่ง เราทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้โลกยังคงน่าอยู่ต่อไป โดยจะต้องร่วมกันสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ด้วยการเผยแพร่ให้ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของสิ่งที่มนุษย์ทำกับสิ่งแวดล้อม และให้การศึกษากับประชาชน นักศึกษา และเยาวชนทั่วไปสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
         นอกจากนี้แล้ว จะต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือการใช้อย่างประหยัดด้วยการใช้ทรัพยากรเท่าที่มีความจำเป็น เพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด และอาจมีการรีไซเคิล หรือการนำกลับมาใช้ซ้ำอีก เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เป็นต้น หรือสามารถที่จะนำมาใช้ได้ใหม่โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ เป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและการทำลายสิ่งแวดล้อมได้
รวมถึง การบูรณะซ่อมแซม สิ่งของบางอย่างที่เมื่อใช้ไปเวลานานอาจเกิดการชำรุดได้ การซ่อมแซม โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจะทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก รวมทั้งการบำบัดและการฟื้นฟู เป็นวิธีการที่จะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
         ในปี พ.ศ. 2562 นี้ ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศไทยเรา ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฝุ่นละออง อย่างรุนแรง ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า สาเหตุของระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่กำลังเกิดขึ้น มาจากสภาพอากาศที่มีหมอกในตอนเช้า อากาศนิ่ง และมีสภาพอากาศปิด ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศเพิ่มขึ้น ในขณะที่นายเถลิงศักดิ์ อธิบายกับบีบีซีไทยว่า กรุงเทพมหานครมีแหล่งกำเนิดมลพิษตามปกติอยู่แล้ว ซึ่งเกิดจากมลพิษจากยานพาหนะและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ เช่น การก่อสร้างจำนวนมาก และ
นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบุว่า ฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดจากการเผาไหม้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเครื่องยนต์ดีเซล
         จะเห็นได้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เพราะฉะนั้น วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี พ.ศ.2562 นี้ เราในฐานะมนุษย์ที่เป็นทั้งผู้ก่อปัญหา ได้รับผลกระทบจากปัญหา จะต้องร่วมมือกันและรณรงค์ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน เพื่อให้โลกของเราเป็นโลกที่สดใสน่าอยู่ต่อไป

แหล่งอ้างอิง
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นามมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์.
MYHORA (2562). วันสิ่งแวดล้อมโลก 2562. เข้าถึงได้จาก https://www.myhora.com/ปฏิทิน/วันสิ่งแวดล้อมโลก.aspx
BBC News ไทย. (2561), ฝุ่น:เหตุใดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก จึงพุ่งสูงขึ้นมาอีกครั้ง. เข้าถึงได้จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-46643980
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000