สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสังคม
 อีอีซี: ผลกระทบด้านบวกและลบ (EEC: Positive and Neg
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6500 Posts

Posted - 09 Sep 2019 :  11:46:58  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2562


อีอีซี: ผลกระทบด้านบวกและลบ (EEC: Positive and Negative Impact)
ดร.มนตรี วิวาห์สุข


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี จะก่อให้เกิดการพัฒนาองคาพยพทุกด้านจนในที่สุดพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะกลายเป็นมหานครหรือเมืองใหม่ พร้อมกับเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของประเทศ มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคตลอดจนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพื่ออำนวยให้การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยศูนย์ต่างๆ เช่น ศูนย์กลางด้านนวัตกรรม ศูนย์กลางด้านการบิน ศูนย์กลางด้านการขนส่ง ศูนย์กลางด้านการค้าขาย ศูนย์กลางด้านการผลิตขั้นสูง ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางด้านธุรกิจระดับโลก โดยการพัฒนาดังกล่าวจะก่อให้เกิดการลงทุนไม่น้อยกว่า ๑.๕ ล้านล้านบาท ภายในระยะเวลา ๕ ปีแรก การลงทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่กว่าหนึ่งแสนอัตราต่อปี ทำให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ร้อยละห้าต่อปี ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นสิบล้านคนต่อปี โดยสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่าสี่แสนห้าล้านบาทต่อปี ก่อให้เกิดฐานภาษีใหม่ซึ่งเป็นรายได้ของประเทศประมาณหนึ่งแสนล้านบาทจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่สูงขึ้น และสามารถลดต้นทุนด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ได้ถึงสี่แสนล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยจะได้รับการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีเสถียรภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม หลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง
         อย่างไรก็ตาม การได้ไม่ว่าอะไรก็ตามมักจะต้องแลกด้วยบางสิ่งเสมอ ในกรณีของอีอีซีก็เช่นกัน สิ่งที่ต้องเสียไป เช่น พื้นที่สีเขียวทางการเกษตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบ่งปันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ก็จะมีผู้คนจากต่างถิ่นต่างด้าวเข้ามาจำนวนมากทั้งในฐานะแรงงานไร้ฝีมือและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเข้ามาแทนที่แรงงานไทยหรือไม่ก็เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงทั้งในเชิงกิจการและแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชน์ในด้านภาษีอากรแก่ผู้ประกอบกิจการ ผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติ อาจทำให้รัฐจัดเก็บภาษีอากรจากบุคคลดังกล่าวได้น้อยลงและคลาดเคลื่อนไปจากที่คาดการณ์ไว้
         แน่นอนว่าสิ่งไม่พึงประสงค์อีกหลายอย่าง ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์หรือส่วนประกอบหนึ่งของเมืองใหญ่ คือ การทิ้งถิ่นของประชากรแล้วมุ่งหน้าสู่อีอีซี ความเครียดและโรคซึมเศร้า การแก่งแย่งแข่งขัน มลภาวะ ขยะ และอาชญากรรม ก็จะเกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
         รัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงจำเป็นต้องตระหนัก และหาทางป้องกันแก้ไขไว้ล่วงหน้า ซึ่งควรบรรจุไว้ในแผนพัฒนาอีอีซีด้วย
         สวัสดีครับ

รายการอ้างอิง
กลุ่มอีอีซี วอทช์ ยื่นหนังสือนายกฯ ถอนร่างอีอีซี เริ่มกระบวนการใหม่. วันที่ค้นข้อมูล 30 เมษายน 2562, จาก https://prachatai.com.
ผลกระทบจากการตราพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ-EEC. วันที่ค้นข้อมูล 30 เมษายน 2562, จาก https://www.eeco.or.th/sites/default/files/4_0.pdf
ร่างพระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษ พ.ศ./ฉบับผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 รับรองความถูกต้องตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย ร้อยตำรวจเอก หญิงวิรัญญา ประสพสุข ผู้อานวยการสานักการประชุม สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. วันที่ค้นข้อมูล 3 เมษายน 2562, จาก http://www.eeco.or.th.
อีอีซี ชี้แจงกรณีเครือข่ายวิชาการและประชาชนเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (วสส.) เรียกร้องให้มีการทบทวนกรณีการพัฒนาพื้นที่เขตอีอีซี. วันที่ค้นข้อมูล 30 เมษายน 2562, จาก https://eeco.or.th
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000