สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการสุขภาพดี-ชีวีมีสุข
 เพราะโลกที่กว้าง คนข้าง ๆ จึงสำคัญ
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6500 Posts

Posted - 09 Sep 2019 :  13:10:22  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2562


เพราะโลกที่กว้าง คนข้าง ๆ จึงสำคัญ
วชรีกร อังคประสาทชัย


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ “สุขภาพดี ชีวีมีสุข” วันนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเสนอเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลเด็ก ในเรื่องของ “เพราะโลกที่กว้าง คนข้าง ๆ จึงสำคัญ”
         สถาบันครอบครัว เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของสังคม หากครอบครัวเข้มแข็ง สังคมก็จะเข้มแข็งไปด้วย ปัจจุบันปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ได้แก่ พฤติกรรมเด็กที่ก้าวร้าว มีอารมณ์ที่รุนแรง ขาดความมีระเบียบวินัย ล้วนแต่เกิดจากรากฐานครอบครัวที่อ่อนแอลง หากสังคมไทยไม่ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว มีการละเลยต่อสิ่งที่เกิดขึ้น อนาคตของสังคมไทยจะอ่อนแอลงเรื่อย ๆ และจะนำไปสู่ปัญหาอีกหลาย ๆ ปัญหาตามมามากมาย
         ครอบครัวจะหล่อหลอมบุคลิกภาพและคุณลักษณะของสมาชิกทุกคนในครอบครัว การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน มีการถ่ายโยงค่านิยม ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ความศรัทธาและวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตจากสมาชิกรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ตลอดจนมีการพักผ่อน สันทนาการ และการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน แต่ในทุกวันนี้การดำเนินชีวิตประจำวันล้วนมีเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ตลอดจนรูปแบบการดำเนินชีวิตของครอบครัวไทยในปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากครอบครัวไทยในอดีต แต่ละคนต่างเป็นอิสระต่อกัน มีทิศทางของตนเองทุกคนในครอบครัวใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่สังคมนอกบ้านมากขึ้น พ่อแม่ทำงานหนัก ลูกเรียนหนัก บ้านเป็นเพียงที่ให้กลับมานอนพักเมื่อทุกคนเสร็จจากภารกิจของตนเอง อีกทั้งผู้ปกครองก็มีวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่แตกต่างไปจากเดิม บางบ้านทำงานเหนื่อยกลับมาบ้านอยากพักผ่อนบ้าง อาจทำให้ความใกล้ชิดของสมาชิกในครอบครัวลดน้อยลง หลายครอบครัวเลี้ยงลูกด้วยวิทยาการสมัยใหม่โดยเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ วีดิโอ อุปกรณ์การเล่นอันทันสมัยนานาชนิด
         นอกจากนี้เด็กในยุคนี้มีการเสดงออกหลายอย่างที่มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความคิดเป็นของตัวเอง ซึ่งมักสวนทางกับความคิดของผู้ใหญ่อยู่เสมอเด็กหลายคนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ต่อต้าน ไม่เชื่อฟัง และขาดระเบียบวินัย พอถึงตอนนั้นคงจะไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะมานั่งโทษกันว่าใครผิด ดังนั้นการเลี้ยงดูและการอบรมเด็กจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพกายและใจดีเต็มที่ตามศักยภาพสูงสุดของเด็กแต่ละคน และเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ดังนั้นนอกจากจะดูแลในเรื่องของนม อาหารเสริม และวัคซีนแล้ว พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูควรเข้าใจธรรมชาติและความต้องการการตอบสนองทางด้านจิตใจของเด็กไปพร้อมกัน
         ความต้องการด้านจิตใจของเด็กนั้นมีความแตกต่างกันไปบ้างตามวัย แต่สิ่งต่อไปนี้มีความจำเป็น และเป็นที่ต้องการสำหรับเด็กทุกคน
         1. ความรักความอบอุ่น เด็กทุกคนต้องการความรักความเอาใจใส่จากพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู ต้องการการเป็นที่ยอมรับ แต่ควรเป็นความรักที่เหมาะสม ไม่ใช่มากเกินไปจนไม่มีขอบเขต อย่างเช่น การตามใจเด็กในทุก ๆ เรื่อง ไม่เคยว่ากล่าวตักเตือนเมื่อเด็กกระทำความผิด ซึ่งอาจกลายเป็นว่าเด็กมีปัญหาบกพร่องทางบุคลิกภาพ
         2. ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย เด็กจะได้จากทุก ๆ คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู ญาติพี่น้อง และสิ่งแวดล้อมรอบข้างเด็ก ถ้าพ่อแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ครอบครัวสงบสุข เด็กจะไม่รู้สึกกลัวว่าตนเองจะถูกทอดทิ้ง
         3. คำแนะนำและการสนับสนุน เด็กต้องการคำแนะนำ หรือคำชี้แนะจากพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูว่าอะไรเป็นอะไร ซึ่งควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ที่เห็นเหมาะสม
         4. การกระตุ้นอย่างเหมาะสม การกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างเหมาะสมตามวัย จะส่งผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจของเด็ก เด็กรู้สึกได้รับความรัก ความสนใจ เด็กจะมีความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม ความรู้สึกสนุก อยากทดลอง ทำให้รู้สึกมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกตามไปด้วย
         5. ให้โอกาสใช้พลังงานในทางสร้างสรรค์ เด็กเป็นวัยที่มีพลังงานในตัวมาก จึงต้องได้รับโอกาสให้ใช้พลังงานไปในทางสร้างสรรค์ เช่น การเล่น การออกกำลังกายในเกมกีฬาต่าง ๆ การมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้าพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูต้องการให้เด็กอยู่อย่างสงบเรียบร้อยอยู่เสมอ อาจทำให้กลายเป็นเด็กเก็บกด ไม่กล้าแสดงออก เชื่องซึมหรือเฉี่อยชา ไม่ร่าเริงแจ่มใส ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่ทั้งนี้ต้องมีความสม่ำเสมอ และมีขอบเขตให้รู้จักอะไรที่สมควรกระทำไม่สมควรกระทำ และทำให้เด็กเรียนรู้กฎระเบียบของการอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้
         วันนี้ยังไม่สายเกินไปที่จะหันกลับไปให้ความสนใจในธรรมชาติของเด็ก แม้จะได้รับความสะดวกสบายในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ วิธีการเลี้ยงเด็กตามแบบไทย ๆ ก็ยังไม่เป็นเรื่องที่ล้าสมัย หากผู้ใหญ่รู้จักปรับวิธีการให้เหมาะสมกับยุคที่เปลี่ยนไป สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้ว พบกับรายการ “สุขภาพดี ชีวีมีสุข” ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ

เอกสารอ้างอิง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2555). รูปแบบและโครงสร้างของครอบครัว. เข้าถึงข้อมูลวันที่ 12 มีนาคม 2562 จาก https://www.thaihealth.or.th/Content/20434รูปแบบและโครงสร้างครอบครัว.html.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2560). เสียงสะท้อนเยาวชนไทย ถึงสถานการณ์ครอบครัวไทย 4.0. เข้าถึงข้อมูลวันที่ 12 มีนาคม 2562 จาก https://www.thaihealth.or.th/Content/36159-เสียงสะท้อนเยาวชน%20ถึงสถานการณ์ครอบครัวไทย%204.0.html.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2557). จิตวิทยาการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก. เข้าถึงข้อมูลวันที่ 12 มีนาคม 2562 จาก https://www.thaihealth.or.th/Content/26043-จิตวิทยาการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก.html.
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000