สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสังคม
 การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6023 Posts

Posted - 30 Aug 2005 :  09:47:24  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote

ปีงบประมาณ 48

การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน
โดย อาจารย์สโรชา แพร่ภาษา


        การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยในปัจจุบัน ปฏิรูปใหญ่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยเน้นการรวมอำนาจสู่ศูนย์กลาง ต่อมาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 มีการจัดระเบียบการบริหารราชการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
        พระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ได้กำหนดให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
        1. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารประเทศ โดยจะกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศ และมีอำนาจกับใช้อำนาจเพื่อบริหารและจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ หน่วยงานซึ่งถือว่าเป็นกลไกของรัฐบาล จะต้องนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง กำหนดให้มีส่วนราชการดังนี้
                - สำนักนายกรัฐมนตรี
                - กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง
                - ทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
                - กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
        เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2545 ประเทศไทยมีโครงสร้างระบบราชการใหม่ที่รัฐบาล ภายใต้การนำของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กำหนดขึ้น แบ่งหน่วยราชการออกเป็น 20 กระทรวง เปลี่ยนจากเดิมเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการโดยมีการจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินใหม่มีทั้งยกเลิกคือทบวงมหาวิทยาลัย และมีการจัดตั้งขึ้นมาใหม่คือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง-อุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข
        2. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เชื่อมหรือขยายกิจกรรมหรือบริการราชการส่วนกลางไปยังประชาชนในท้องที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยราชการส่วนกลางแบ่งอำนาจหรือมอบหมายอำนาจหน้าที่บางส่วนให้ปฏิบัติแทน การจัดหน่วยราชการส่นภูมิภาคของไทยยึดถืออาณาเขตหรือท้องที่เป็นหลักเกณฑ์สำคัญ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน พระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บัญญัติไว้ว่าให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค คือจังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
        3. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณะของท้องถิ่นด้วยตนเองตามภารกิจหน้าที่ที่ระบุ ให้ดำเนินการอย่างชัดเจน มีพื้นที่รับผิดชอบชัดเจน มีผู้บริหารที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ซึ่งในปัจจุบันผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชน การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น คือ การใช้หลักการกระจายอำนาจ ให้กับประชาชนโดยตรง การกระจายอำนาจ เป็นการให้แก่ท้องถิ่นในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการดำเนินการและการตัดสินใจของตนเอง การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
        การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยปัจจุบันเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานด้านความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนต่าง ๆ ในลำดับต่อไปให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากเยาวชน และประชาชนปัจจุบันยังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเมือง เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินนั้นน้อยมาก ทั้ง ๆที่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก เพราะหน้าที่ของผู้บริหารทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถกำหนดนโยบายในการบริหารให้เป็นไปในทิศทางที่ได้กำหนด ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมกับประชาชนโดยตรง ผู้เขียนจึงอยากให้ผู้ฟังทุกท่านให้ความสนใจเรื่องการเมือง เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มากเพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังอย่างแท้จริง

รายการอ้างอิง
โกวิทย์ พวงงาม,การปกครองท้องถิ่นไทย หลักการและมิติใหม่ในอนาคต.กรุงเทพฯ:วิญญูชน, 2546.
ชาญชัย แสวงศักดิ์,วิสัยทัศน์ การเมือง การปกครอง และกฎหมาย.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2539
สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, หลักรัฐประศาสนศาสตร์.กรุงเทพฯ : สาลศานต, 2547.
สุพจน์ บุญวิเศษ, หลักรัฐศาสตร์. ชลบุรี : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2547.
อลงกรณ์ อรรคแสง,คู่มือ มิติใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน.กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2547.

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000