สรุปจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

เดือน จำนวนเข้าชม
ปี 2021 (ครั้ง)
จำนวนเข้าชม
ปี 2020 (ครั้ง)
จำนวนเข้าชม
ปี 2019 (ครั้ง)
เดือน มกราคม 2198 2778 2554
เดือน กุมภาพันธ์ 1985 2776 2433
เดือน มีนาคม 2528 2589 2482
เดือน เมษายน 2960 2093 2370
เดือน พฤษภาคม 2116 2190 2655
เดือน มิถุนายน 2471 3172 2736
เดือน กรกฎาคม 2091 2861 2846
เดือน สิงหาคม 1926 3039 2785
เดือน กันยายน 4753 2510 2559
เดือน ตุลาคม 2565 2435 2891
เดือน พฤศจิกายน 2647 2853 3187
เดือน ธันวาคม 598 2627 2740
รวมทั้งปี 28838 31923 32238