สรุปจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

เดือน จำนวนเข้าชม
ปี 2018 (ครั้ง)
จำนวนเข้าชม
ปี 2017 (ครั้ง)
จำนวนเข้าชม
ปี 2016 (ครั้ง)
เดือน มกราคม 2569 4580 3913
เดือน กุมภาพันธ์ 2256 3976 3944
เดือน มีนาคม 2356 4592 4310
เดือน เมษายน 2414 3824 3907
เดือน พฤษภาคม 2629 4035 4168
เดือน มิถุนายน 2412 3327 4486
เดือน กรกฎาคม 2512 2937 4841
เดือน สิงหาคม 2467 3073 5168
เดือน กันยายน 2474 3139 4634
เดือน ตุลาคม 2946 2935 4711
เดือน พฤศจิกายน 2914 2886 4349
เดือน ธันวาคม 2368 2718 4226
รวมทั้งปี 30317 42022 52657