สรุปจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

เดือน จำนวนเข้าชม
ปี 2017 (ครั้ง)
จำนวนเข้าชม
ปี 2016 (ครั้ง)
จำนวนเข้าชม
ปี 2015 (ครั้ง)
เดือน มกราคม 4580 3913 5444
เดือน กุมภาพันธ์ 3976 3944 5828
เดือน มีนาคม 4592 4310 6493
เดือน เมษายน 3824 3907 6019
เดือน พฤษภาคม 4035 4168 4382
เดือน มิถุนายน 3327 4486 4033
เดือน กรกฎาคม 2937 4841 4257
เดือน สิงหาคม 3073 5168 2737
เดือน กันยายน 3139 4634 3849
เดือน ตุลาคม 2935 4711 3978
เดือน พฤศจิกายน 2886 4349 3701
เดือน ธันวาคม 2718 4226 3018
รวมทั้งปี 42022 52657 53739