สรุปจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

เดือน จำนวนเข้าชม
ปี 2020 (ครั้ง)
จำนวนเข้าชม
ปี 2019 (ครั้ง)
จำนวนเข้าชม
ปี 2018 (ครั้ง)
เดือน มกราคม 2778 2554 2569
เดือน กุมภาพันธ์ 2776 2433 2256
เดือน มีนาคม 2589 2482 2356
เดือน เมษายน 2093 2370 2414
เดือน พฤษภาคม 2190 2655 2629
เดือน มิถุนายน 3172 2736 2412
เดือน กรกฎาคม 2861 2846 2512
เดือน สิงหาคม 3039 2785 2467
เดือน กันยายน 2510 2559 2474
เดือน ตุลาคม 2435 2891 2946
เดือน พฤศจิกายน 2853 3187 2914
เดือน ธันวาคม 2627 2740 2368
รวมทั้งปี 31923 32238 30317