สรุปจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ปี 2017
ผู้เข้าชม จำนวนครั้ง
เดือน มกราคม 4580
เดือน กุมภาพันธ์ 3976
เดือน มีนาคม 4592
เดือน เมษายน 3824
เดือน พฤษภาคม 4035
เดือน มิถุนายน 4486
เดือน กรกฎาคม 2937
เดือน สิงหาคม 3073
เดือน กันยายน 3139
เดือน ตุลาคม 2935
เดือน พฤศจิกายน 2886
เดือน ธันวาคม 2718
รวมทั้งปี 42022
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ปี 2016
ผู้เข้าชม จำนวนครั้ง
เดือน มกราคม 3913
เดือน กุมภาพันธ์ 3944
เดือน มีนาคม 4310
เดือน เมษายน 3907
เดือน พฤษภาคม 4168
เดือน มิถุนายน 4486
เดือน กรกฎาคม 4841
เดือน สิงหาคม 5168
เดือน กันยายน 4634
เดือน ตุลาคม 4711
เดือน พฤศจิกายน 4349
เดือน ธันวาคม 4226
รวมทั้งปี 52657
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ปี 2015
ผู้เข้าชม จำนวนครั้ง
เดือน มกราคม 5444
เดือน กุมภาพันธ์ 5828
เดือน มีนาคม 6493
เดือน เมษายน 6019
เดือน พฤษภาคม 4382
เดือน มิถุนายน 4033
เดือน กรกฎาคม 4257
เดือน สิงหาคม 2737
เดือน กันยายน 3849
เดือน ตุลาคม 3978
เดือน พฤศจิกายน 3701
เดือน ธันวาคม 3018
รวมทั้งปี 53739
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ปี 2014
รวมทั้งปี 56151
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ปี 2013
รวมทั้งปี 38622
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ปี 2012
รวมทั้งปี 41113
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ปี 2011
รวมทั้งปี 30562