การจัดการองค์ความรู้ KM

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการองค์ความรู้ KM - สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

เทคนิคการตรวจบิลเงินสด ใบเสร็จ ให้ถูกต้อง

การปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินของโครงการบริการวิชาการ เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่ามหาวิทยาลัยบูรพาจ้าง สตง.มาตรวจบัญชีทำให้ประสบปัญหากับเรื่องจ่ายเงินไปแล้ว   ร้านค้า บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลลงรายละเอียดในใบเสร็จ บิลเงินสด ไม่ถูกต้อง           ครบถ้วนตามต้องการวันนี้มีวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ ดังเอกสารแนบ

Technique chech receipt

CSR สู่ CSV

สวัสดีครับ หลังจากการประชุมผู้บริหารพบบุคคลากรเมื่อวันพฤหัสที่ 21 ส.ค. ที่ผ่านมา

ผอ. เกรียงศักดิ์ ได้กล่าวถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้หน่วยงานและบุคคลากรยึดเป็นแนวทางปฎิบัติโดยมีเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งผมได้ติดตามข่าวแล้วเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักฯ คือการทำ CSR แนวใหม่ที่เรียกว่า CSV หรือผมสรุปเองว่ามันคือการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ไม่ใช่การแค่บริจาคเพียงสิ่งของแล้วก็จบๆไป แต่ใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมอย่างแท้จริง ชุมชนสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าเลี้ยงตัวเองได้ จึงรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซด์เพื่อแบ่งปันให้ทุกคนครับ

CSR (Corporate Social Responsibility) คือ การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม
CSV (Creating Shared Value) คือ การสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม

CSR ในปัจจุบันคืออะไร ?

European Commission Green Paper
“CSR เป็นแนวคิดที่ บริษัทจะบูรณาการ งานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในกิจการของประเทศ และการปฏิสัมพันธ์ ของผู้เกี่ยวข้อง ( Stakeholder) โดยสมัครใจ”
 UNCTAD
“CSR คือการที่บริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องและมีผลกระทบเชิงบวกต่อความต้องการและเป้าหมาย ของสังคม”
 World Business Council on Sustainable Development
“CSR คือคำมั่นของบริษัทที่จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยทำงานร่วมกับลูกจ้างและครอบครัวของพวกเขา ชุมชน และสังคมโดยกว้าง เพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมโดยรวม”
ISO
“CSR เป็นเรื่องของการที่องค์กรตอบสนองต่อประเด็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม   โดยมุ่งที่การ ให้ ประโยชน์กับ คน ชุมชน และสังคม นอกจากนั้น ยังเป็นเรื่องของบทบาท ขององค์กรธุรกิจในสังคม และความคาดหวังของสังคมที่มีต่อองค์กรธุรกิจ โดยจะต้องทำด้วยความสมัครใจ และผู้บริหารจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ โดยสามารถวัดผลได้ใน 3 มิติ คือ การวัดผล ทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
กรณีศึกษาด้าน CSR ในประเทศไทย
เมื่อมองกลับมาที่ประเทศไทย ณ ปี 2548 นี้ คำว่า CSR ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับคนไทย เพราะเพิ่งจะเข้ามาในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมานี้เอง โดยหลายๆ องค์กร ทำเพื่อแสดงความเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล ในขณะที่อีกหลายๆ องค์กร ทำเพราะถูกบีบจากกำแพงทางเศรษฐกิจโลกที่บริษัทต่างชาติจะดำเนินธุรกิจกับบริษัทที่มาตรฐานด้านแรงงาน สวัสดิการ และสิ่งแวดล้อมฯ เท่านั้น จึงทำให้บริษัทไทยโดยเฉพาะธุรกิจส่งออก จำเป็นต้องพัฒนาแนวคิดการทำ CSR เข้ามาใช้ในบริษัทของตน
ซึ่งถึงแม้ว่าการทำ CSR จะเป็นเรื่องใหม่ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่บริษัท และองค์กรด้านการพัฒนาหลายองค์กรที่เป็นผู้บุกเบิกริเริ่มทำ CSR ก็มีไม่น้อย ดังนั้นในส่วนนี้ จะขอยกตัวอย่างที่น่าสนใจขององค์กรที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมจากหลายๆ สถาบัน เพื่อให้เห็นภาพรวมของการทำ CSR ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน

Creating Shared Value
สร้าง “คุณค่า” เหนือ “คุณค่า”
ไมเคิล อี. พอตเตอร์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กูรูด้านกลยุทธ์การแข่งขันและเป็นผู้นำกฎการแข่งขันมาเชื่อมโยงกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ที่เคยเสนอแนวคิด triple bottom line ที่ธุรกิจจะก้าวไปสู่ความยั่งยืนย่อมต้องคำนึงถึงองค์ประกอบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังยอมรับว่า “triple bottom line อาจจะเป็นได้แค่แรงบันดาลใจ แต่ creating shared value (CSV) กำลังพยายามสร้างวิธีการที่เป็นรูปธรรมที่จะสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มให้แก่สังคมและผู้ถือหุ้นได้จริง”
“แนวคิด CSV จะก้าวข้ามไปอีกขั้น คือการที่องค์กรธุรกิจมุ่งมั่นดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้”
ตัวอย่างเช่น องค์กรที่ดำเนินธุรกิจในประเทศกำลังพัฒนา ได้จัดซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร วิธีการคิดง่ายๆ ในการจัดซื้อ ก็คือให้ได้วัตถุดิบในราคาที่ต่ำที่สุด ซึ่งสำหรับแนวคิดแบบ CSV จะบอกว่า ก้าวข้ามไปอีกขั้น ลองหันมาถามว่า เราจะสามารถทำงานร่วมกันกับเกษตรกรเหล่านั้นได้อย่างไร ช่วยเหลือพวกเขาปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มพูนผลิตผล ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่พวกเขาอาศัยอยู่ และได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้นอย่างมีประสิทธิผลในที่สุด ซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจ”

 

 

อบรมการใช้ Blog การจัดการความรู้สำนักบริการวิชาการ

การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักบริการวิชาการ การจัดทำ Blog การจัดการความรู้ สำนักบริการวิชาการ ทำให้บุคลากรมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยลดปัญหาการไม่มีเวลาว่างที่ตรงกัน ด้วยภารกิจงานให้บริการวิชาการ และบริการงานวิจัยที่เป็นงานที่ต้องใช้เวลา จึงได้มีการอบรมการใช้  Blog การจัดการความรู้ สำนักบริการวิชาการ เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เชิญชวนบุคลากรทุกคนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะการใช้ Blog สำนักบริการวิชาการ เพื่อการปรับปรุงพัฒนา และให้รางวัลกับผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

IMG_3882IMG_3869IMG_3880

การศึกษาดูงานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗

จากการที่พวกเรา นำโดย รองผู้อำนวยการ (ผศ.ดร.สพลณภัทร ทองสอน) ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการทรัพยากรบุคคล สำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยพี่เปิ้ล (น.ส. ศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล) ได้ สรุปรายงานผล ไว้ให้ดีมาก จึงขอความร่วมมือ ผู้เข้าร่วม ดังรายนามต่อไปนี้ ช่วยแสดงความคิดเห็น  และให้ข้อเสนอแนะเพื่อรวบรวมจัดทำเป็นรายงาน และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับสำนักบริการวิชาการของเราต่อไป

รายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ SCG.

๑.          ผศ.ดร.สพลณภัทร ทองสอน
๒.          น.ส. อภิญญา หรูสกุล
๓.          น.ส. บุตรี ถิ่นกาญจน์
๔.          น.ส. ววรรณวิภา หรูสกุล
๕.          น.ส. ชุติมา สุวานิชย์
๖.          น.ส. ศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล
๗.          น.ส สายชล ธารโสธร
๘.          น.ส. สุภาวดี ชฏิลาลัย
๙.          น.ส. อัญชิษฐา คชสิงห์
๑๐.     น.ส. ศรีสายพร เหมือนรักษา

IMG_6920IMG_6918IMG_3908IMG_3902