การจัดการองค์ความรู้ KM

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการองค์ความรู้ KM - สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
     สำนักบริการวิชาการได้เห็นความสำคัญในการที่จะทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย จึงได้ให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
     ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมต้องการดำเนินการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถาบันศึกษา/หน่วยงาน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนเห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรม การอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติ ทั้งนี้ สำนักบริการวิชาการได้จัดโครงการ “อนุรักษ์ความเป็นไทย” เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ค่านิยมความเป็นไทย และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรและผู้บริหารของสำนักบริการวิชาการ
ผ้าไทย

ผ้าไทย

Continue reading

สรุปประเด็นจากการเล่าเรื่อง กิจกรรมชุมนุมนักปฏิบัติ เทคนิคการสื่อสารที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จของงาน ครั้งที่ 2

กิจกรรมชุมนุมนักปฏิบัติ
เทคนิคการสื่อสารที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จของงาน ครั้งที่ 2
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม BU 204 สำนักบริการวิชาการ
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 13 คน ดังนี้
1. นางวันสม อานามนารถ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
2. นางสาวนันท์นภัส ทองระอา
3. นางสาวสุภาวดี ชฏิลาลัย
4. นางกุลจิรา วงษ์สุนทร
5. นางสาวชุติมา สุวานิชย์
6. นายศุภากร วนิชลานันท์
7. นางทศพร พรมมาก
8. นางนวินดา อัศวพรรณราย
9. นายเจษฎา ปุรินทรวรกุล
10. นางสาวพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
11. นางสาวณัฏฐนิช เรืองมลตรี
12. นางฑิตยา เหมือนรักษา
13. นางสาวอัญชิษฐา คชสิงห์

บุคลากรแต่ละคนได้นำเสนอประสบการณ์ เทคนิคในการสื่อสารในการทำงานได้ ดังนี้

นางวันสม อานามนารถ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
- ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญ เลือกในสิ่งที่คนอื่นทำแล้วประสบความสำเร็จนำมาใช้ เลือกตัวอย่างที่ดีนำเอามาปฏิบัติตาม ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานการณ์นั้นๆ
- อธิบายด้วยเหตุผล มีความชัดเจน พูดให้เห็นเจตนาที่ดี หวังดี เพื่อไม่ให้เสียเวลาต้องย้อนกลับมาแก้ไขอีก
- ใช้สถานภาพ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มาเอื้อประโยชน์ เช่น นักเรียนสถาบันเดียวกัน รุ่นการอบรม เพื่อนเก่า

นางสาวนันท์นภัส ทองระอา นักวิชาการศึกษา ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
- การสื่อสารกับผู้เข้าอบรม อย่างเช่น กรณีการสอบเข้าเรียนมัคคุเทศก์ ผู้สมัครสอบไม่ผ่าน ต้องใช้การพูดเชิงบวก พูดในสิ่งที่สมควรพูด เอาใจเขามาใส่ใจเรา ถึงแม้บางอย่างจะเป็นความจริงแต่ไม่สามารถพูดได้ทั้งหมด ใช้เหตุผลอธิบายให้คำแนะนำให้เข้าใจ ไม่พูดให้เกิดความขัดแย้ง หรือเป็นผลเสียต่อบุคคลอื่นหรือองค์กร อธิบายให้เห็นถึงโอกาสในอนาคตที่สามารถพัฒนาได้
- การเจรจาต่อรองกับวิทยากร ส่วนใหญ่จะเป็นวิทยากรที่คุ้นเคยอยู่แล้ว อาศัยความคุ้นเคย สามารถปรับเปลี่ยนขอต่อรองลดราคาวิทยากรได้ วิทยากรมีความเข้าใจต้นทุนการดำเนินการ และเนื่องจากเป็นวิทยากรโครงการมานานหลายรุ่น วิทยากรอยากให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมโดยไม่คิดถึงค่าตอบแทนเป็นหลัก

นางสาวสุภาวดี ชฏิลาลัย นักวิชาการพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ
- เทคนิคในการทำงานด้านพัสดุ การต่อรองราคาเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หากเป็นวัสดุพิเศษต้องใช้เทคนิคการสอบถามสืบราคาจากเครือข่าย เพื่อนในหน่วยงานต่างๆ นำมาประกอบเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบราคาได้ เพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพมากที่สุด

นางกุลจิรา วงษ์สุนทร นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานผู้อำนวยการ
- การทำงานต้องมีสติ รอบคอบ ซื่อสัตย์ ในการติดต่อสื่อสารหากมีการกระทบกระทั่งก็ต้องอธิบายเหตุผลด้วยความชัดเจน ต้องใช้ความใจเย็น เล่าให้ฟังแบบไม่ใช้อารมณ์

นางสาวชุติมา สุวานิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
- แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย ถามที่มาว่าอาการเป็นอย่างไร มีการทำอะไรกับคอมพิวเตอร์มาก่อนหน้านี้บ้าง หากไม่สามารถจัดการได้ ก็จะหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มากกว่า
เช่น สำนักคอมพิวเตอร์

นายศุภากร วนิชลานันท์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องที่จะคุย มีการวิเคราะห์คู่สนทนาว่าอยู่ในอารมณ์ที่พร้อมจะคุยให้ความร่วมมือหรือไม่ บุคลิกการวางตัวให้เหมาะสมกับคู่สนทนา มองเป้าหมายความสำเร็จในการพูดคุย อ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการสื่อสาร

นางทศพร พรมมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานผู้อำนวยการ
- งานแผน ต้องปรับอารมณ์ตัวเอง ตั้งสติก่อน คิดคำพูดก่อน คิดหาวิธีใหม่ในการติดตามงาน เนื่องจากแหล่งข้อมูลไม่ว่าง ไม่มีเวลาหาข้อมูลให้ เช่น ไปถามแต่ละคนแล้วนำมาคิดคำพูดเอง หรือให้ส่งเอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมาประกอบให้ครบถ้วน ต้องใช้ความเข้าใจบริบทในการทำงานของผู้อื่น
- เลขานุการ แยกแยะอารมณ์ พูดให้ไพเราะกับคู่สนทนา

นางนวินดา อัศวพรรณราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานผุ้อำนวยการ
- งานการเงิน การยืมเงิน ต้องใช้ความเข้าใจ ยืดหยุ่น กับเจ้าหน้าที่โครงการ ต้องใช้การสื่อสารกับกองคลัง ใช้ความสนิทสนมคุ้นเคย ความมีน้ำใจ

นายเจษฎา ปุรินทรวรกุล นักวิชาการศึกษา ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- ต้องใช้ความอ่อนน้อม เตรียมเอกสารให้พร้อม ถามทวนซ้ำให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ผิดซ้ำซ้อน พกปากกาและกระดาษติดตัวเสมอ เพื่อจดบันทึกข้อมูล

นางสาวพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด นักวิชาการศึกษา ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การประสานกับอาจารย์จะใช้ความคุ้ยเคยสนิทสนม ความเป็นลูกศิษย์อาจารย์ ขอความอนุเคราะห์ จะทำให้ง่ายขึ้นในการขอข้อมูล

นางสาวณัฏฐนิช เรืองมลตรี นักวิชาการศึกษา ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- ต้องทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน หากไม่ตรงกับงานหลักก็ต้องทราบข้อมูลเบื้องต้น มีความรู้รอบตัวสามารถให้ข้อมูลกับคนที่มาติดต่อได้ อ่านหนังสือ หาข้อมูลโครงการอยู่เสมอ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ทันสมัยอยู่ตลอด เนื่องจากจะมีโครงการใหม่ที่ไม่เคยทำเกิดขึ้นเสมอ

นางฑิตยา เหมือนรักษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานผุ้อำนวยการ
- ศึกษาระเบียบข้อมูลล่วงหน้า เตรียมข้อมูลให้พร้อม เพื่อไม่ให้เสียเวลา
- เตรียมความพร้อมจดประเด็นหัวข้อสอบถามให้ครบถ้วน
- ใช้วิธีการพูดให้เหมาะสมกับคน การใช้น้ำเสียง ลักษณะท่าทาง
- การเขียนบอกสิ่งที่ต้องการ จดประเด็นให้ครบถ้วน

นางสาวอัญชิษฐา คชสิงห์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานผุ้อำนวยการ
- ใช้ความอ่อนน้อม ความเป็นกันเองกับเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงาน ใช้ความพยายามให้การติดต่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ

สรุปประเด็นจาการเล่าเรื่อง กลยุทธ์การตลาด ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เส้นทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย แบ่งได้ ดังนี้
ส่วนราชการ – หนังสือประชาสัมพันธ์ โดยศึกษาระเบียบการจัดโครงการให้สอดคล้องกับหน่วยงานนั้นๆ หากมีคนรู้จักให้พาเข้าไปพบระดับหัวหน้าที่สามารถตัดสินใจได้ จะเป็นประโยชน์มาก ควรมีเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรติดตัวอยู่เสมอ
ท้องถิ่น (อบท.) – ต้อง keep connection เพื่อสามารถต่อยอดไปหาหน่วยงานในเครือข่ายได้ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการจัดโครงการที่มีคุณภาพให้แก่หน่วยงานได้
บุคคลทั่วไป – ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ Social media, Cable TV, สถานีวิทยุต่างๆ

เทคนิคในการเข้าถึงหน่วยงานต่างๆ
1. เจาะเข้ากลุ่มเฉพาะ เช่น สมาคม มูลนิธิ ชมรมวิชาชีพต่างๆ โดยทำหนังสือเป็นทางการก่อนแล้วจึงต่อแบบไม่เป็นทางการ
2. หน่วยงานเอกชนจะสนใจรายละเอียดมากกว่าหน่วยงานราชการ
3. กระแสปัจจุบันให้ทัน สินค้าที่มีอยู่ในมือกับคู่แข่งมีความแตกต่างกันอย่างไร หาจุดเด่นนำมาปรับใช้ให้เป็นที่ต้องการของตลาด ต้องคิดใหม่ ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
4. หาตัวเทียบที่ดีที่สุดมาปรับพัฒนาให้ดีขึ้น คนที่เก่งที่สุดในสายงานนั้นๆ คือใคร อยู่ที่ไหน นำมาเปรียบเทียบพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
5. ขยายช่องทางเครือข่ายรอบด้าน ต้องสามารถเข้าถึงได้ทุกสังคมเพื่อหาช่องทางติดต่อในเครือข่ายให้ได้
6. เสาะหาช่องทาง วิธีการ เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้ทุกพื้นที่ ประหยัดได้ทั้งงบประมาณและเวลา
7. ศึกษาข้อมูลของสำนักบริการวิชาการให้ครบถ้วน ชัดเจน สามารถบอกเล่าอธิบายให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
8. เจาะเข้าถึงหน่วยงานที่ทำอยู่ให้ลึกซึ้งและสร้างความเชื่อมั่นได้มากขึ้น
9. สร้างความสนิทสนมกับคนในหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย เพื่อต่อยอดสู่ผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป ในระดับที่สามารถตัดสินใจได้
10. ศึกษาระเบียบ นโยบาย หรือร่วมมือกับองค์กรภายนอกจัดโครงการจะได้รับความสนใจมากกว่าจัดหน่วยงานเดียว
11. อุปกรณ์ต้องมีตราสัญลักษณ์หน่วยงานให้ชัดเจน
12. เอกสารประชาสัมพันธ์ต้องอ่านได้ ทำง่าย รู้เรื่อง
13. บุคลากรทุกคนต้องเป็นนักการตลาดทุกคน มีเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรติดตัวอย่างเสมอ
14. จัดค่าตอบแทนทางการตลาดให้แก่ผู้หางาน ตามมูลค่าโครงการ โดยใส่ชื่อไว้เป็นที่ปรึกษาโครงการ
15. มอบหลักสูตรและนามบัตรให้แก่บริษัททัวร์ให้ช่วยประชาสัมพันธ์เบื้องต้น หากกลุ่มเป้าหมายต้องการทราบรายละเอียดให้ติดต่อสำนักบริการวิชาการโดยตรง

สรุปประเด็นจาการเล่าเรื่อง เทคนิคการสื่อสารที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จของงาน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

- สิ่งแวดล้อม ความเป็นมาของแต่ละคนเปรียบเสมือนเบ้าหลอมในการเจริญเติบโต ส่งผลให้การปฏิบัติตัวของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน
- คนจากหลากหลายที่มาและประสบการณ์ต่างกันมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ผู้ที่มีเบ้าหลอม เติบโตมาจากสิ่งแวดล้อมคล้ายๆ กัน มักจะสนิทสนมกันเป็นเพื่อนกันได้ง่าย
- การสื่อสารที่ประสบผลสำเร็จ คือ การสิ่อสารที่จริงใจต่อกัน ทำอย่างไรให้ผู้ที่สื่อสารด้วยตอบกลับมาด้วยความจริงใจมากที่สุด ไม่ต้องอิงกับกรอบของสังคม มารยาท เป็นตัวของตัวเอง เป็นธรรมชาติ เปิดใจยอมรับ
- การเจรจาหากใช้เพศตรงข้ามกันมักจะประสบผลสำเร็จมากกว่าเพศเดียวกัน
- เทคนิคการสื่อสารของ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ มี 2 คำสำคัญ ได้แก่ “ทำดี” กับ “พูดถูก”
ทำดี คือ การพยายามทำดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่การทำความดีซะทีเดียว แต่เป็นการเลือกที่จะทำให้เกิดผลดีกับทุกฝ่ายมากที่สุด
พูดถูก คือ การพูดให้สถานการณ์นั้นๆ เป็นไปในทิศทางที่ดี ไม่ใช่การพูดความจริงที่ถูกต้องทั้งหมดแต่เป็นการเลือกพูดให้ส่งผลที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย อาจเป็นการประนีประนอม เลือกพูดในสิ่งที่น่าฟัง แล้วแต่สถานการณ์ในขณะนั้น
- เทคนิคการสื่อสารของ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ในการใช้ชีวิตประจำวัน มี 6 คำ ดังนี้
1. ยิ้ม คือ มีรอยยิ้มให้กับผู้ที่พบเจอเสมอ
2. ทักก่อน คือ เป็นผู้ทักทายก่อนเสมอ ไม่ว่าเจอใครก็ตาม
3. มืออ่อน คือ ไหว้ทักทาย สวัสดีเสมอ แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน
4. ปากหวาน คือ พูดในสิ่งที่ดี เชิงบวก ให้ผู้ที่ฟังเกิดความรู้สึกดี สบายใจ
5. ทานให้ คือ การเอื้อเฟื้อ ให้ในสิ่งที่ไม่เหลือบ่ากว่าแรง สามารถทำให้ผู้อื่นได้โดยไม่เดือดร้อน
6. เป็นน้ำ คือ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ สามารถโอนอ่อนผ่อนตามเหตุการณ์ปัจจุบัน
- การปกครองที่ยากที่สุด คือ ร่วมกันปกครอง เป็นรูปแบบการปกครองที่ ดีที่สุด
- การปกครองที่ง่ายที่สุด คือ แตกแยกแล้วปกครอง
- รักษาสัมพันธ์ สานสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนเสมอ ไม่ให้ขาดการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในกลุ่มสังคมรุ่นใดก็ตาม
- คิดบวกอยู่เสมอ
- คำพูดคำสัญญา ถือเป็นข้อผูกมัด ก่อนทำต้องดูความพร้อม อุปสรรค หนทางในการแก้ปัญหา แผนสำรอง ต้องทำตามให้ได้ตามคำพูด
- การนัดหมายเวลา ต้องไปถึงก่อนเวลา เผื่อเวลาเสมอ เป็นเครดิตของตัวเอง
- การเจรจาต่อรอง ต้องศึกษาและสังเกตบุคลิกของคู่สนทนา และวางแผนเตรียมข้อมูล พูดแนะนำถึงประโยชน์ที่คู่สนทนาจะได้รับ

CSR สู่ CSV

สวัสดีครับ หลังจากการประชุมผู้บริหารพบบุคคลากรเมื่อวันพฤหัสที่ 21 ส.ค. ที่ผ่านมา

ผอ. เกรียงศักดิ์ ได้กล่าวถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้หน่วยงานและบุคคลากรยึดเป็นแนวทางปฎิบัติโดยมีเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งผมได้ติดตามข่าวแล้วเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักฯ คือการทำ CSR แนวใหม่ที่เรียกว่า CSV หรือผมสรุปเองว่ามันคือการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ไม่ใช่การแค่บริจาคเพียงสิ่งของแล้วก็จบๆไป แต่ใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมอย่างแท้จริง ชุมชนสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าเลี้ยงตัวเองได้ จึงรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซด์เพื่อแบ่งปันให้ทุกคนครับ

CSR (Corporate Social Responsibility) คือ การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม
CSV (Creating Shared Value) คือ การสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม

CSR ในปัจจุบันคืออะไร ?

European Commission Green Paper
“CSR เป็นแนวคิดที่ บริษัทจะบูรณาการ งานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในกิจการของประเทศ และการปฏิสัมพันธ์ ของผู้เกี่ยวข้อง ( Stakeholder) โดยสมัครใจ”
 UNCTAD
“CSR คือการที่บริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องและมีผลกระทบเชิงบวกต่อความต้องการและเป้าหมาย ของสังคม”
 World Business Council on Sustainable Development
“CSR คือคำมั่นของบริษัทที่จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยทำงานร่วมกับลูกจ้างและครอบครัวของพวกเขา ชุมชน และสังคมโดยกว้าง เพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมโดยรวม”
ISO
“CSR เป็นเรื่องของการที่องค์กรตอบสนองต่อประเด็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม   โดยมุ่งที่การ ให้ ประโยชน์กับ คน ชุมชน และสังคม นอกจากนั้น ยังเป็นเรื่องของบทบาท ขององค์กรธุรกิจในสังคม และความคาดหวังของสังคมที่มีต่อองค์กรธุรกิจ โดยจะต้องทำด้วยความสมัครใจ และผู้บริหารจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ โดยสามารถวัดผลได้ใน 3 มิติ คือ การวัดผล ทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
กรณีศึกษาด้าน CSR ในประเทศไทย
เมื่อมองกลับมาที่ประเทศไทย ณ ปี 2548 นี้ คำว่า CSR ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับคนไทย เพราะเพิ่งจะเข้ามาในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมานี้เอง โดยหลายๆ องค์กร ทำเพื่อแสดงความเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล ในขณะที่อีกหลายๆ องค์กร ทำเพราะถูกบีบจากกำแพงทางเศรษฐกิจโลกที่บริษัทต่างชาติจะดำเนินธุรกิจกับบริษัทที่มาตรฐานด้านแรงงาน สวัสดิการ และสิ่งแวดล้อมฯ เท่านั้น จึงทำให้บริษัทไทยโดยเฉพาะธุรกิจส่งออก จำเป็นต้องพัฒนาแนวคิดการทำ CSR เข้ามาใช้ในบริษัทของตน
ซึ่งถึงแม้ว่าการทำ CSR จะเป็นเรื่องใหม่ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่บริษัท และองค์กรด้านการพัฒนาหลายองค์กรที่เป็นผู้บุกเบิกริเริ่มทำ CSR ก็มีไม่น้อย ดังนั้นในส่วนนี้ จะขอยกตัวอย่างที่น่าสนใจขององค์กรที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมจากหลายๆ สถาบัน เพื่อให้เห็นภาพรวมของการทำ CSR ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน

Creating Shared Value
สร้าง “คุณค่า” เหนือ “คุณค่า”
ไมเคิล อี. พอตเตอร์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กูรูด้านกลยุทธ์การแข่งขันและเป็นผู้นำกฎการแข่งขันมาเชื่อมโยงกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ที่เคยเสนอแนวคิด triple bottom line ที่ธุรกิจจะก้าวไปสู่ความยั่งยืนย่อมต้องคำนึงถึงองค์ประกอบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังยอมรับว่า “triple bottom line อาจจะเป็นได้แค่แรงบันดาลใจ แต่ creating shared value (CSV) กำลังพยายามสร้างวิธีการที่เป็นรูปธรรมที่จะสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มให้แก่สังคมและผู้ถือหุ้นได้จริง”
“แนวคิด CSV จะก้าวข้ามไปอีกขั้น คือการที่องค์กรธุรกิจมุ่งมั่นดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้”
ตัวอย่างเช่น องค์กรที่ดำเนินธุรกิจในประเทศกำลังพัฒนา ได้จัดซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร วิธีการคิดง่ายๆ ในการจัดซื้อ ก็คือให้ได้วัตถุดิบในราคาที่ต่ำที่สุด ซึ่งสำหรับแนวคิดแบบ CSV จะบอกว่า ก้าวข้ามไปอีกขั้น ลองหันมาถามว่า เราจะสามารถทำงานร่วมกันกับเกษตรกรเหล่านั้นได้อย่างไร ช่วยเหลือพวกเขาปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มพูนผลิตผล ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่พวกเขาอาศัยอยู่ และได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้นอย่างมีประสิทธิผลในที่สุด ซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจ”

 

 

เลขายุคใหม่ ทำอย่างไรให้ชนะใจเจ้านาย

sec day

เมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน คนเราควรตั้งเป้าหมายของชีวิตเตรียมไว้ว่าภายในกี่ปี จะขึ้นไปอยู่ในจุดใด ตำแหน่งใด เพราะการมีเป้าหมายจะทำให้เรากำหนดทิศทางการทำงาน การปฏิบัติตัวของเรา เพื่อให้ไปถึงจุดนั้นได้ในเวลาที่กำหนด ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน มักพูดแนะนำอยู่เสมอถึงวิธีการที่พวกเขาปฏิบัติตัว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนทำงานมาแล้วหลายต่อหลายรุ่น ดังนี้

อ่านต่อเพิ่มเติม >>

การยืมเงินโครงการบริการวิชาการ (โครงการระยะสั้น)

ในปัจจุบันการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการ ในเรื่องการยืมเงินเพื่อนำมาสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฯ นั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้มักประสบกับปัญหายืมเงินไม่ทันใช้ โดยเกิดจากสาเหตุต่างๆ แล้วแต่หน่วยงานแต่ละแห่งพบ เมื่อเกิดปัญหาผู้ปฏิบัติงานในส่วนนี้ควรนำตนเองลงไปเผชิญกับปัญหา ศึกษา ค้นหาปัญหาต่างๆ ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาสู่วิธีการแก้ไขปัญหานั้น สำหรับสำนักบริการวิชาการมีการแก้ปัญหาที่พบดังนี้

วิธีการยืมเงินโครงการระยะสั้น

 

สวัสดิการสำหรับบุคลากรสำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ ได้จัดสวัสดิการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีการจัดสวัสดิการกองทุนสวัสดิการสำนักบริการวิชาการ นอกเหนือจากสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพาตามสิทธิ์โดยดำเนินการจัดสวัสดิการตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักบริการวิชาการ ที่ ๐๐๒/๒๕๕๖ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติการดำเนินงานจัดสวัสดิการ อันเป็นการให้การช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก เป็นประโยชน์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักบริการวิชาการ

  •  กองทุนสวัสดิการสำนักบริการวิชาการ

สวัสดิการที่จะได้รับ

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายสวัสดิการสำนักบริการวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับสวัสดิการ ตามข้อ ๔ (๔.๑-๔.๑๐) ในประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักบริการวิชาการ ที่ ๐๐๒/๒๕๕๖ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติการดำเนินงานจัดสวัสดิการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสำนักบริการวิชาการ
คลิกเพื่ออ่านต่อ >>