การจัดการองค์ความรู้ KM

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการองค์ความรู้ KM - สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การบริหารโครงการวิจัย # 1

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีการส่งเสริมและให้ความสำคัญกับงานการวิจัยเพื่อนำผลของการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้มีความสามารถกับการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาทั้งระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติ โครงการวิจัยจึงเป็นงานที่เกิดขึ้นภายในองค์กรนอกเหนือจากงานประจำ ทั้งหน่วยงานดำเนินการวิจัยเองและจ้างที่ปรึกษาวิจัยเป็นผู้ดำเนินการ ขนาดของโครงการจึงมีทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้ทรัยพากรต่าง ๆ มากมาย จำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการบริหารทรัพยากร และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการควบคุมโครงการวิจัยให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการวิจัย เวลา งบประมาณและคุณภาพของงานวิจัย ตลอดจนการส่งมอบงานและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรู้เข้าใจในการบริหารโครงการวิจัย เบื้องต้นควรทำความรู้จักกับนิยามหรือความหมายของคำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

การบริหารโครงการ ตอนที่1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย บทที่ 2

จากความรู้ความเข้าใจในจุดประสงค์ของการวิจัยในบทที่  1

บทที่  2 เป็นการนำเสนอประเภทของการวิจัย มาดูกันว่ารายละเอียดของการแบ่งประเภทของการวิจัยมีอะไรบ้าง

 

Basic-chapter2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย บทที่ 1

ในปัจจุบัน“การวิจัย” เป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการและบุคคลทั่วไปในนานาอารยประเทศว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการนามาใช้ดำเนินการแสวงหาข้อมูลหรือองค์ความรู้ตามจุดมุ่งหมายได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีความน่าเชื่อถือ และสามารถที่จะนำผลการวิจัยที่ได้รับไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาได้อย่างสอดคล้องความต้องการอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในวงการศึกษาที่มีความเชื่อว่า “การวิจัย” เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย จึงเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย โดยจะได้นำเสนอเป็นรายบทดังนี้

Basic-Chapter1

บทที่ 3 การสร้างงานด้านกราฟฟิกในเอกสาร Word

สำหรับขั้นต่อไปของการใช้งานโปรแกรม MS-Word คือการใส่ภาพ กราฟฟิกต่างๆ ในเอกสาร เพื่อให้เอกสารมีภาพประกอบ มีแผนผังองค์กร หรืออื่นๆ ตามต้องการครับ ในบทเรียนนี้จะเกี่ยวกับ การแทรกรูปภาพ และการจัดการรูปภาพ  การใช้เครื่องมื อในการวาดรูป  การสร้างแผนผังองค์กร   การสร้างกราฟ  การสร้างตาราง และการตกแต่งตาราง ลองดูนะครับ เอกสารคุณจะดูดีและมีความสมบูรณ์ขึ้นมาทันที

Word บทที่ 3

จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์/จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์/จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ?? ทำอย่างไร  ตรงนี้ … มีคำตอบ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์  ประทุมชาติ

ไฟล์เอกสาร

จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์/จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

แนวทางการเขียนสิทธิบัตร

แนวทางการเขียนสิทธิบัตร ?? ทำอย่างไร ?? มีคำตอบ ???

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์  ประทุมชาติ

ไฟล์เอกสาร

แนวทางการเขียนสิทธิบัตร

ทำวิจัยอย่างไร? ให้ได้สิทธิบัตร

วันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการทำวิจัยเพื่อให้ได้สิทธิบัตรมานำเสนอ

โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.บุญรัตน์  ประทุมชาติ

ไฟล์เอกสาร
ทำวิจัยอย่างไรให้ได้รับจดสิทธิบัตร

การจัดการองค์ความรู้ (Blog KM) ตอนที่ 1

สำหรับการเข้าใช้งาน Blog KM นั้น มีวิธีเข้าถึงได้ 2 วิธีด้วยกัน
ซึ่งสามารถคลิกอ่านรายละเอียดวิธีการเข้าถึงได้ในส่วนไฟล์เอกสารด้านล่าง

ไฟล์เอกสาร

การเข้าใช้งาน Blog KM

โปรดติดตามตอนที่ 2 :: การสมัครสมาชิก BlogKM