การจัดการองค์ความรู้ KM

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการองค์ความรู้ KM - สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

ชุมนุมนักปฏิบัติ เรื่อง กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

จากการจัดชุมนุมนักปฏิบัติ เรื่อง กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง นั้น ได้สาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

การเจรจาต่อรอง ( Negotiation) หมายถึง การใช้ความสามารถเกลี้ยกล่อมบุคคลที่เรามุ่งจะได้บางสิ่งบางอย่างจากเขา ให้ยอมให้บางสิ่งบางอย่างนั้นแก่เรามากที่สุด โดยความสมัครใจ

หลักการ
การเจรจาต่อรอง มีหลักการที่สำคัญ 3 ประการคือ

1. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักการที่ต้องการ
2. เสียผลประโยชน์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
3. ทำให้อีกทุกฝ่ายรู้สึกพึงพอใจกับผลการเจรจา

รูปแบบของการเจรจา ( Smeltzer,1991)
1. การเจรจาแบบร่วมมือกันคือการเจรจาในลักษณะที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน

2. การเจรจาแบบแข่งขัน คือการเจรจาในลักษณะที่ได้รับประโยชน์เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง…..

กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง
กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง แบ่งตามกระบวนการได้ดังนี้
1. ก่อนการเจรจา (Prior to Negotiation) ก่อนที่จะเปิดการเจรจาผู้เจรจาจะต้องเตรียมพร้อมในด้านต่อไปนี้
1.1 เก็บรวบรวมข้อมูล
1.2 ตั้งจุดประสงค์หรือเป้าหมาย
1.3 มีการวางแผนการใช้กลยุทธ์
1.4 เลือกสถานที่เพื่อเปิดการเจรจา
2.  ระหว่างการเจรจา (During the Negotiation)  กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อให้การเจรจาประสบความสำเร็จได้แก่
2.1 การยั่วยุให้โกรธ
2.2 การสร้างความคลุมเครือ
2.3 การหาจุดอ่อนแอของคู่เจรจา
2.4 การให้สิ่งล่อใจ
2.5 การพูดยกยอ
2.6 การใช้ความได้เปรียบทางเพศ
2.7 การแสดงความอ่อนแอและต้องการความช่วยเหลือ
2.8 การทำให้รู้สึกผิด
2.9 การตีกรอบความคิดของคู่เจรจา
2.10 การตีกั้นตนเอง
2.11 การทำให้คู่เจรจาคล้อยตาม
2.12 การให้รางวัล
2.13 การอาศัยความมีอำนาจ
2.14 การใช้ความสงบเยือกเย็น

Continue reading

ชุมนุมนักปฏิบัติ เรื่อง การนำเสนอที่ดี

การนำเสนอที่ดี

ด้านข้อมูล

1.  วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

2.  จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย

3.  การนำเสนอ กะทัดรัด เรียงลำดับ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย ตาราง  แผนภูมิ  แผนภาพ รูปภาพประกอบที่สวยงามและความชัดเจน

4.  เนื้อหาสาระดีมีความน่าเชื่อถือถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน  (Ref) สมเหตุผล มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันสมัย (จำเป็นมาก)

5.  บางครั้งอาจจะทำ short survey #preliminary study

6.  มีข้อพิจารณาเปรียบเทียบ

ชุมนุมนักปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำเอกสารและข้อเสนอโครงการ

จากการจัดชุมนุมนักปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำเอกสารและข้อเสนอโครงการ นั้น ได้สาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

การจัดทำเอกสารและข้อเสนอโครงการ

แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1. บริการวิชาการ 2. บริการงานวิจัย

1. การจัดทำข้อเสนอโครงการ

- ศึกษาข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างให้ชัดเจน แล้วทำข้อเสนอให้ตรงตามความต้องการ

- เอกสารประกอบจะต้องมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับงานที่นำเสนอ

- การนำเสนองานจะต้องให้ผู้ว่าจ้างเห็นว่าคุ้มค่า คุ้มราคา

2. การจัดทำข้อเสนอโครงการให้เอกชน

- รับฟังปัญหาโดยกำหนดขอบเขตของปัญหาและเนื้องานให้ชัดเจน จากการพูดคุยนอกรอบ

- นำเสนอหลักการและเหตุผลให้สนับสนุนการแก้ปัญหา

- วัตถุประสงค์ต้องชัดเจน

- กระบวนการ เทคนิค จะต้องทำให้เข้าใจง่าย

- ข้อจำกัดต่างๆ จะต้องแจ้งให้ชัดเจนภายใต้ขอบเขต และงบประมาณ

- นำเสนอตัวอย่างงานที่เคยทำ

Continue reading

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
     สำนักบริการวิชาการได้เห็นความสำคัญในการที่จะทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย จึงได้ให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
     ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมต้องการดำเนินการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถาบันศึกษา/หน่วยงาน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนเห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรม การอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติ ทั้งนี้ สำนักบริการวิชาการได้จัดโครงการ “อนุรักษ์ความเป็นไทย” เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ค่านิยมความเป็นไทย และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรและผู้บริหารของสำนักบริการวิชาการ
ผ้าไทย

ผ้าไทย

Continue reading