สรุปประเด็นจากการเล่าเรื่อง กิจกรรมชุมนุมนักปฏิบัติ เทคนิคการสื่อสารที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จของงาน ครั้งที่ 2

กิจกรรมชุมนุมนักปฏิบัติ
เทคนิคการสื่อสารที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จของงาน ครั้งที่ 2
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม BU 204 สำนักบริการวิชาการ
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 13 คน ดังนี้
1. นางวันสม อานามนารถ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
2. นางสาวนันท์นภัส ทองระอา
3. นางสาวสุภาวดี ชฏิลาลัย
4. นางกุลจิรา วงษ์สุนทร
5. นางสาวชุติมา สุวานิชย์
6. นายศุภากร วนิชลานันท์
7. นางทศพร พรมมาก
8. นางนวินดา อัศวพรรณราย
9. นายเจษฎา ปุรินทรวรกุล
10. นางสาวพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
11. นางสาวณัฏฐนิช เรืองมลตรี
12. นางฑิตยา เหมือนรักษา
13. นางสาวอัญชิษฐา คชสิงห์

บุคลากรแต่ละคนได้นำเสนอประสบการณ์ เทคนิคในการสื่อสารในการทำงานได้ ดังนี้

นางวันสม อานามนารถ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
– ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญ เลือกในสิ่งที่คนอื่นทำแล้วประสบความสำเร็จนำมาใช้ เลือกตัวอย่างที่ดีนำเอามาปฏิบัติตาม ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานการณ์นั้นๆ
– อธิบายด้วยเหตุผล มีความชัดเจน พูดให้เห็นเจตนาที่ดี หวังดี เพื่อไม่ให้เสียเวลาต้องย้อนกลับมาแก้ไขอีก
– ใช้สถานภาพ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มาเอื้อประโยชน์ เช่น นักเรียนสถาบันเดียวกัน รุ่นการอบรม เพื่อนเก่า

นางสาวนันท์นภัส ทองระอา นักวิชาการศึกษา ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
– การสื่อสารกับผู้เข้าอบรม อย่างเช่น กรณีการสอบเข้าเรียนมัคคุเทศก์ ผู้สมัครสอบไม่ผ่าน ต้องใช้การพูดเชิงบวก พูดในสิ่งที่สมควรพูด เอาใจเขามาใส่ใจเรา ถึงแม้บางอย่างจะเป็นความจริงแต่ไม่สามารถพูดได้ทั้งหมด ใช้เหตุผลอธิบายให้คำแนะนำให้เข้าใจ ไม่พูดให้เกิดความขัดแย้ง หรือเป็นผลเสียต่อบุคคลอื่นหรือองค์กร อธิบายให้เห็นถึงโอกาสในอนาคตที่สามารถพัฒนาได้
– การเจรจาต่อรองกับวิทยากร ส่วนใหญ่จะเป็นวิทยากรที่คุ้นเคยอยู่แล้ว อาศัยความคุ้นเคย สามารถปรับเปลี่ยนขอต่อรองลดราคาวิทยากรได้ วิทยากรมีความเข้าใจต้นทุนการดำเนินการ และเนื่องจากเป็นวิทยากรโครงการมานานหลายรุ่น วิทยากรอยากให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมโดยไม่คิดถึงค่าตอบแทนเป็นหลัก

นางสาวสุภาวดี ชฏิลาลัย นักวิชาการพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ
– เทคนิคในการทำงานด้านพัสดุ การต่อรองราคาเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หากเป็นวัสดุพิเศษต้องใช้เทคนิคการสอบถามสืบราคาจากเครือข่าย เพื่อนในหน่วยงานต่างๆ นำมาประกอบเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบราคาได้ เพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพมากที่สุด

นางกุลจิรา วงษ์สุนทร นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานผู้อำนวยการ
– การทำงานต้องมีสติ รอบคอบ ซื่อสัตย์ ในการติดต่อสื่อสารหากมีการกระทบกระทั่งก็ต้องอธิบายเหตุผลด้วยความชัดเจน ต้องใช้ความใจเย็น เล่าให้ฟังแบบไม่ใช้อารมณ์

นางสาวชุติมา สุวานิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
– แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย ถามที่มาว่าอาการเป็นอย่างไร มีการทำอะไรกับคอมพิวเตอร์มาก่อนหน้านี้บ้าง หากไม่สามารถจัดการได้ ก็จะหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มากกว่า
เช่น สำนักคอมพิวเตอร์

นายศุภากร วนิชลานันท์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
– ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องที่จะคุย มีการวิเคราะห์คู่สนทนาว่าอยู่ในอารมณ์ที่พร้อมจะคุยให้ความร่วมมือหรือไม่ บุคลิกการวางตัวให้เหมาะสมกับคู่สนทนา มองเป้าหมายความสำเร็จในการพูดคุย อ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการสื่อสาร

นางทศพร พรมมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานผู้อำนวยการ
– งานแผน ต้องปรับอารมณ์ตัวเอง ตั้งสติก่อน คิดคำพูดก่อน คิดหาวิธีใหม่ในการติดตามงาน เนื่องจากแหล่งข้อมูลไม่ว่าง ไม่มีเวลาหาข้อมูลให้ เช่น ไปถามแต่ละคนแล้วนำมาคิดคำพูดเอง หรือให้ส่งเอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมาประกอบให้ครบถ้วน ต้องใช้ความเข้าใจบริบทในการทำงานของผู้อื่น
– เลขานุการ แยกแยะอารมณ์ พูดให้ไพเราะกับคู่สนทนา

นางนวินดา อัศวพรรณราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานผุ้อำนวยการ
– งานการเงิน การยืมเงิน ต้องใช้ความเข้าใจ ยืดหยุ่น กับเจ้าหน้าที่โครงการ ต้องใช้การสื่อสารกับกองคลัง ใช้ความสนิทสนมคุ้นเคย ความมีน้ำใจ

นายเจษฎา ปุรินทรวรกุล นักวิชาการศึกษา ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
– ต้องใช้ความอ่อนน้อม เตรียมเอกสารให้พร้อม ถามทวนซ้ำให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ผิดซ้ำซ้อน พกปากกาและกระดาษติดตัวเสมอ เพื่อจดบันทึกข้อมูล

นางสาวพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด นักวิชาการศึกษา ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
– การประสานกับอาจารย์จะใช้ความคุ้ยเคยสนิทสนม ความเป็นลูกศิษย์อาจารย์ ขอความอนุเคราะห์ จะทำให้ง่ายขึ้นในการขอข้อมูล

นางสาวณัฏฐนิช เรืองมลตรี นักวิชาการศึกษา ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
– ต้องทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน หากไม่ตรงกับงานหลักก็ต้องทราบข้อมูลเบื้องต้น มีความรู้รอบตัวสามารถให้ข้อมูลกับคนที่มาติดต่อได้ อ่านหนังสือ หาข้อมูลโครงการอยู่เสมอ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ทันสมัยอยู่ตลอด เนื่องจากจะมีโครงการใหม่ที่ไม่เคยทำเกิดขึ้นเสมอ

นางฑิตยา เหมือนรักษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานผุ้อำนวยการ
– ศึกษาระเบียบข้อมูลล่วงหน้า เตรียมข้อมูลให้พร้อม เพื่อไม่ให้เสียเวลา
– เตรียมความพร้อมจดประเด็นหัวข้อสอบถามให้ครบถ้วน
– ใช้วิธีการพูดให้เหมาะสมกับคน การใช้น้ำเสียง ลักษณะท่าทาง
– การเขียนบอกสิ่งที่ต้องการ จดประเด็นให้ครบถ้วน

นางสาวอัญชิษฐา คชสิงห์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานผุ้อำนวยการ
– ใช้ความอ่อนน้อม ความเป็นกันเองกับเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงาน ใช้ความพยายามให้การติดต่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ

9 Comments on “สรุปประเด็นจากการเล่าเรื่อง กิจกรรมชุมนุมนักปฏิบัติ เทคนิคการสื่อสารที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จของงาน ครั้งที่ 2”

  1. ดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ เพราะได้รับฟังความคิดเห็น ประสบการณ์ของคนอื่นๆแล้วนำมาปรับใช้กับตัวเองได้ค่ะ

  2. เห็นด้วยค่ะ เทคนิคในการสื่อสารในการทำงาน ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

  3. เห็นด้วยค่ะ เทคนิคในการสื่อสารและการทำงานมีความสำคัญมาก และจะนำไปสู่การพัฒนางานและพัฒนาตนให้มีความสามารถมากขึ้น

  4. ได้เทคนิคเพิ่มเติมมากขึ้นอีกหลายอย่างเลยค่ะ เอาไปปรับใช้พลิกแพลงกับการทำงานของตัวเองได้ดีทีเดียว ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแชร์ประสบการณ์มากๆ ค่ะ

  5. เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากๆ ทำให้เราได้เห็นวิธีคิด วิธีพูด และแนวทางการสื่อสารซึ่งจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *