สรุปประเด็นจากการเล่าเรื่อง กิจกรรมชุมนุมนักปฏิบัติ กลยุทธ์การตลาด ครั้งที่ 3

กลยุทธ์การตลาด ครั้งที่ 3
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 13.45 น.

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน ดังนี้
1.นางสาวบุตรี ถิ่นกาญจน์
2.นางฑิตยา เหมือนรักษา
3.นางสาวอัญชิษฐา คชสิงห์
4.นางสาวมธุรส ฝากไธสง
5.นางสาวนันท์นภัส ทองระอา
6.นางสาวขนิษฐา จิตต์เรืองรอง
7.นางสาวนฐพร ลัยรัตน์
8.นางสาวเวธนี เกิดผลงาม
9.นางสาวชุติมา สุวานิชย์
10.นางสาวภัควิภา นามจันทร์ทา

บุคลากรได้ร่วมกันนำเสนอประสบการณ์ ด้านกลยุทธ์การตลาดได้ ดังนี้
ช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ ระดับหน่วยงาน
– การสร้าง Application และ QR code ที่ link ไปหน้าข้อมูล การฝึกอบรมสัมมนา
o โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง Application ของสำนักบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มช่องทางส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ของสำนักบริการวิชาการ
– เสนอให้มี LOGO เฉพาะของสำนักบริการวิชาการ ควบคู่ไปกับตรามหาวิทยาลัย มีอุปกรณ์ที่มีโลโก้ของสำนักบริการวิชาการ เช่น สมุดฉีด กระดาษโน้ต ดินสอ ปากกา อาจมีการจัดโครงการประกวดออกแบบ LOGO สำนักบริการวิชาการ
– ของที่ระลึกในการไปศึกษาดูงาน เทศกาลต่างๆ ที่มีสัญลักษณ์ของสำนักบริการวิชาการ โดยมีการออกแบบให้สามารถใช้ได้ในหลายโอกาส
– แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อร่วมกันจัดโครงการบริการวิชาการ จะทำให้หลักสูตรน่าสนใจมากกว่าจัดหน่วยงานเดียว
– เสนอให้มีงบประมาณกลางสำหรับการประชาสัมพันธ์และการตลาด ของสำนักบริการวิชาการ เช่น การออกบูธประชาสัมพันธ์สำนักบริการวิชาการ
– เพิ่ม Banner กิจกรรมผู้บริหาร ในเว็บไซต์สำนักบริการวิชาการ และรางวัลที่สำนักบริการวิชาการหรือบุคลากรได้รับ เช่น โล่เกียรติยศ ใบประกาศ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความน่าเชื่อถือ
– โพสต์กิจกรรมภายในของสำนักบริการวิชาการ ลงในทุกช่องทางสื่อที่สำนักบริการวิชาการมีอยู่ เช่น website/Facebook fan page
– มีการจัดการ Fan page Facebook ให้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา โดยขอความร่วมมือจากบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ให้โพส แชร์และแท็ก ข้อมูลการจัดโครงการ ไปทึ่หน้า Facebook ส่วนตัว เพื่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักบริการวิชาการอีกทางหนึ่ง
– มีกิจกรรมชิงรางวัลใน Fan page สำนักบริการวิชาการ
– ทำโปรโมชั่น ค่าลงทะเบียนราคาพิเศษ เช่น สมัคร 1 คน ราคา 3000 บาท หากสมัคร 3 คนขึ้นไป เหลือคนละ 2800 บาท
– ระบุขั้นตอนในใบสมัคร หนังสือนำส่งและตัวโครงการให้ชัดเจน เช่น
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. เขียนใบสมัคร ออนไลน์/โทรสาร/อีเมล์/สมัครด้วยตนเอง
2. รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่โครงการ ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
3. โอนเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่สำนักบริการวิชาการ
4. เจ้าหน้าที่ยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมโครงการ
– ข้อเสนอแนะ ขั้นตอนการสมัคร ให้เพิ่มหน้ารายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการและสถานะ เช่น ส่งใบสมัครแล้ว รอการชำระเงิน ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว
– เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ขอให้ใช้เป็นตัวเลขอารบิกเพื่อความเป็นสากล

ช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ระดับบุคคล
– ให้บุคลากรทุกคน มีนามบัตรที่มีรูป ติดตัวอยู่เสมอ
– ให้หมั่นเป็นคนช่างสังเกตและจดจำ เทคนิค วิธีการนำเสนอ แนวคิด ทางการตลาด ที่น่าสนใจ นำมาปรับใช้กับการทำงานของสำนักบริการวิชาการ

7 Comments on “สรุปประเด็นจากการเล่าเรื่อง กิจกรรมชุมนุมนักปฏิบัติ กลยุทธ์การตลาด ครั้งที่ 3”

 1. การสร้าง Application เพื่อให้โมบายโฟน หรือ เท็ปเล็ต ให้สามารถใช้งานเพื่อเข้าถึงสำนักบริการวิชาการได้นั้น ต้องศึกษาข้อมูลจากสำนักคอมพิวเตอร์ก่อน เพราะเคยทำ Application Buu news ซึ่งต้องศึกษาถึงระบบ ค่าใช้จ่าย และการดูแลระบบ
  ส่วน QR code ของสำนักบริการวิชาการมีแล้วครับ สามารถนำมาใช้วางบนเอกสารที่แจกให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เลย QR code จะ link มาที่หน้า website ของสำนักบริการวิชาการ

 2. เราสามารถโปรโมทการจัดอบรมของเราได้ใน Page
  และลงทุนการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ/หน่วยงานให้เป็นที่รู้จัก โดยกำหนดกลุ่มลูกค้า ให้ตรงตามความต้องการ ครับ

 3. เนื่องจากประเด็นความรู้ในโพสต์นี้ เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การตลาดของหน่วยงาน
  ดังนั้น ผมจึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาแนวโน้ม ความต้องการ ทิศทางการบริการวิชาการในอนาคตของสำนักบริการวิชาการ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคาร ภปร. ห้อง 903 หมาวิทยาลัยบูรพา

  ซึ่งจะมีประเด็นการบรรยายสอดคล้องกับโพสต์นี้ คือ “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ เสริมประสิทธิภาพคน เพื่อสร้างจุดขายให้องค์กรแตากต่างจากคู่แข่ง “โดย ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ

  ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 2283/2293

 4. เห็นด้วยกับทุกท่านนะค่ะ เกี่ยวกับประสบการณ์ ด้านกลยุทธ์การตลาด สามารถนำประสบการณ์ที่ทุกคนนำเสนอ นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ก่อนจะนำเสนองานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะ

 5. ขอบคุณการแชร์ประสบการณ์ของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และทุกท่านนะคะ จะนำข้อมูลที่ทุกท่านได้เสนอมาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานค่ะ
  นอกจากประสบการณ์ที่ได้แชร์ไปแล้ว วันนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดมาแชร์ค่ะ
  – เรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้อบรมที่เราได้เสนอกันไปแล้วนั้น เราควรปฏิบัติเช่นนี้กับบุคคลภายในและบุคคลภายนอกองค์กรด้วยเช่นกัน รวมไปถึงบรรณาธิการ หรือผู้สื่อข่าว และบุคคลที่สามารถให้ความอนุเคราะห์ทางด้านการตลาดได้ เพราะจะส่งผลต่อการทำงาน และจะได้รับความร่วมมือและประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันกัน ทำให้การทำงานนั้นง่ายขึ้น
  – ความรู้ด้านภาษาอังกฤษทั้งการสี่ทักษะ ควรฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเครื่องมือสิ่อสารทุกชนิด รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อละโปรแกรมที่เราจะสามารถผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กรของเราได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *