การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
     สำนักบริการวิชาการได้เห็นความสำคัญในการที่จะทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย จึงได้ให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
     ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมต้องการดำเนินการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถาบันศึกษา/หน่วยงาน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนเห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรม การอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติ ทั้งนี้ สำนักบริการวิชาการได้จัดโครงการ “อนุรักษ์ความเป็นไทย” เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ค่านิยมความเป็นไทย และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรและผู้บริหารของสำนักบริการวิชาการ
ผ้าไทย
ผ้าไทย

ผ้าไทย
ผ้าไทย
ผ้าไทย
ผ้าไทย
มารยาทไทย
     มารยาทไทย แสดงออกถึงความเป็นไทยที่ดีงามทางกิริยา และวาจา ที่ปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ และมิตรภาพที่ดี ซึ่งมารยาทไทยในสังคมการทำงานนั้นพึงควรมีและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติร่วมกัน และยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ และรักษามารยาทไทยอันดีงามสืบต่อไป
มารยาท
มารยาท มารยาทไทย
มารยาท
มารยาท มารยาทไทย

สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย

สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย
สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย
สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย
สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย

About ชุติมา ฝ่ายส่งเสริม

View all posts by ชุติมา ฝ่ายส่งเสริม →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *