การจัดการองค์ความรู้ KM

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการองค์ความรู้ KM - สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ShareShare on FacebookShare on Google+Print this pageEmail this to someone
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
     สำนักบริการวิชาการได้เห็นความสำคัญในการที่จะทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย จึงได้ให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
     ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมต้องการดำเนินการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถาบันศึกษา/หน่วยงาน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนเห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรม การอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติ ทั้งนี้ สำนักบริการวิชาการได้จัดโครงการ “อนุรักษ์ความเป็นไทย” เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ค่านิยมความเป็นไทย และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรและผู้บริหารของสำนักบริการวิชาการ
ผ้าไทย

ผ้าไทย

ผ้าไทย

ผ้าไทย

ผ้าไทย

ผ้าไทย

มารยาทไทย
     มารยาทไทย แสดงออกถึงความเป็นไทยที่ดีงามทางกิริยา และวาจา ที่ปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ และมิตรภาพที่ดี ซึ่งมารยาทไทยในสังคมการทำงานนั้นพึงควรมีและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติร่วมกัน และยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ และรักษามารยาทไทยอันดีงามสืบต่อไป
มารยาท

มารยาท มารยาทไทย

มารยาท

มารยาท มารยาทไทย

สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย

สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย

สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย

สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย

สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*