การจัดการองค์ความรู้ KM

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการองค์ความรู้ KM - สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

ชุมนุมนักปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำเอกสารและข้อเสนอโครงการ

ShareShare on FacebookShare on Google+Print this pageEmail this to someone

จากการจัดชุมนุมนักปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำเอกสารและข้อเสนอโครงการ นั้น ได้สาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

การจัดทำเอกสารและข้อเสนอโครงการ

แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1. บริการวิชาการ 2. บริการงานวิจัย

1. การจัดทำข้อเสนอโครงการ

- ศึกษาข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างให้ชัดเจน แล้วทำข้อเสนอให้ตรงตามความต้องการ

- เอกสารประกอบจะต้องมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับงานที่นำเสนอ

- การนำเสนองานจะต้องให้ผู้ว่าจ้างเห็นว่าคุ้มค่า คุ้มราคา

2. การจัดทำข้อเสนอโครงการให้เอกชน

- รับฟังปัญหาโดยกำหนดขอบเขตของปัญหาและเนื้องานให้ชัดเจน จากการพูดคุยนอกรอบ

- นำเสนอหลักการและเหตุผลให้สนับสนุนการแก้ปัญหา

- วัตถุประสงค์ต้องชัดเจน

- กระบวนการ เทคนิค จะต้องทำให้เข้าใจง่าย

- ข้อจำกัดต่างๆ จะต้องแจ้งให้ชัดเจนภายใต้ขอบเขต และงบประมาณ

- นำเสนอตัวอย่างงานที่เคยทำ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- สไลด์นำเสนอ ควรมีรูปแบบ สีสัน ที่ชัดเจน อ่านง่าย

- ข้อความกระชับ สั้น ใช้แผนภูมิ (Flowchart) ในการนำเสนอกระบวนการทำงาน หรือทางการเงิน เป็นแผนภูมิแบบเปอร์เซ็นต์

- ควรมีการทำการบ้านเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวโครงการ ก่อนนำเสนอ

- ภาพประกอบการนำเสนอ ต้องน่าสนใจ ชัดเจน

- นำเสนอเทคนิค วิธีพิเศษที่จะนำมาใช้ แต่ต้องไม่เปิดเผยทั้งหมด

- ควรมีการศึกษางานเก่า ศึกษาประวัติการดำเนินงานของผู้ว่าจ้างที่มีก่อนหน้านี้

- ทดลองตั้งโจทย์ที่คาดว่าจะมีการถาม-ตอบ ล่วงหน้า

- ควรมีผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิไปในการนำเสนอด้วย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและช่วยในการตอบคำถาม

- ศึกษาข้อมูลองค์กร บุคลากร ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จะเป็นประโยชน์ในการนำเสนอ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*