การจัดการองค์ความรู้ KM

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการองค์ความรู้ KM - สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

ชุมนุมนักปฏิบัติ เรื่อง การนำเสนอที่ดี

ShareShare on FacebookShare on Google+Print this pageEmail this to someone

การนำเสนอที่ดี

ด้านข้อมูล

1.  วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

2.  จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย

3.  การนำเสนอ กะทัดรัด เรียงลำดับ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย ตาราง  แผนภูมิ  แผนภาพ รูปภาพประกอบที่สวยงามและความชัดเจน

4.  เนื้อหาสาระดีมีความน่าเชื่อถือถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน  (Ref) สมเหตุผล มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันสมัย (จำเป็นมาก)

5.  บางครั้งอาจจะทำ short survey #preliminary study

6.  มีข้อพิจารณาเปรียบเทียบ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*