ภาพข่าวและกิจกรรม / ใบบอกข่าว

วันไหลบางแสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดูงาน

วันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ

โครงการ สปชต.รุ่น 3

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนในเชิงพาณิชย์” ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่่ 2

โครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1

โครงการ “การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 40

โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”

โครงการ “พัฒนาธุรกิจในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี” กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์”