ภาพข่าวและกิจกรรม / ใบบอกข่าว

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

จัดโครงการดำเนิน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมงาน “มหาวิทยาลัยแห่งความรัก” และแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับตำแหน่งขวัญใจบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการ “เขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ เพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 49

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.)

การทดสอบหลักสูตร “ผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่”

โครงการ “เทคนิคการวิเคราะห์งาน (Job Analysis)” สำหรับบุคลากรกองการบุคคล สำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง

พิธีลงนามความร่วม มือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทย และ การเสวนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก หัวข้อ “นวัตกรรมในยุคที่ธุรกิจขับเคลื่อนเร็วด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี”

โครงการ“การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นภายใต้แนวนโยบายประชารัฐ และศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

โครงการ การทำชำนาญงาน/ชำนาญการ รุ่นที่ 1