ภาพข่าวและกิจกรรม / ใบบอกข่าว

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี ๒๕๖๔

Exchange of Experiences and Good Practices in Wellness and Spa & Community-Based Tourism

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประกวดผลงานจากผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน โครงการ U2T ตำบลหนองชาก ชลบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง

สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

บริษัท MG มอบกรวยจราจรให้กับสำนักฯ

เซ็น MOU กับสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ