ภาพข่าวและกิจกรรม / ใบบอกข่าว

โรงเรียนสถานสอนภาษาสามาคมศิษย์เก่าสหรัฐอเมริกา A.U.A. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร

หลักสูตรโปรโมทธุรกิจของคุณผ่าน...สื่อ facebook,google อย่างไรให้น่าสนใจ

ประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ.ชลบุรี

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต”

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “Sharing & Learning activity between students from University of Management and Economics, Khampong Cham Province Brand and Burapha University” สำหรับอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Management and Economics จังหวัดกำปงจาม ราชอาณาจักรกัมพูชา

สำนักบริการวิชาการ ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ มูลนิธิสวัสดีไทย

บริษัท MG มอบกรวยจราจรให้กับสำนักฯ

เซ็น MOU กับสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ