ภาพข่าวและกิจกรรม / ใบบอกข่าว

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ ๓

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่”

โครงการ “อนุรักษ์ความเป็นไทย”

โครงการร่วมสืบสานประเพณี “งานก่อพระทรายวันไหลบางแสน” ครั้งที่ ๑๔

ค่ายผู้นำเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ “เยาวชนไทย หัวใจรักทะเล” รุ่นที่ ๗

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ ๒

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันคล้ายวันสถาปนา สำนักบริการวิชาการ ครบรอบ ๒๔ ปี

Dean of Faculty of Management and Tourism and Deputy Director

Capacity Building in ITS