ภาพข่าวและกิจกรรม / ใบบอกข่าว

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง

สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย

วันไหลบางแสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดูงาน

วันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ

โครงการ สปชต.รุ่น 3

โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”