ภาพข่าวและกิจกรรม / ใบบอกข่าว

สำนักบริการวิชาการ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี สาขาองค์กรตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2562

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง

สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

บริษัท MG มอบกรวยจราจรให้กับสำนักฯ

เซ็น MOU กับสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงาน ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา