ภาพข่าวและกิจกรรม / ใบบอกข่าว

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนในเชิงพาณิชย์” ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่่ 2

โครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1

โครงการ “การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 40

โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”

โครงการ “พัฒนาธุรกิจในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี” กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์”

ภาควิชานวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ศึกษาดูงาน โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการบริหารงาน สำนักบริการวิชาการ

โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”

โรงเรียนสถานสอนภาษาสามาคมศิษย์เก่าสหรัฐอเมริกา A.U.A. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร