ภาพข่าวและกิจกรรม / ใบบอกข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

โครงการสัมมนาวิเคราะห์ทบทวนอัตรากำลังและการจัดการความรู้สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

พิธีเปิด Co Innovating Space @ Gistda Sriracha

จัดงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม EECi@SKP

โครงการ “Quality Assurance & Professional Training in Thailand”

โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จ.ปทุมธานี

โครงการ “Education Financing and Budgeting”

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จ.จันทบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง

สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560